Bestrijding van de werkloosheid: de bijdrage van Post-Keynesiaanse Economen


Download fulltext

11

“” 1 u h 1111 1_ v 01 clo S tu d ie k rin g W van Rijckeghem (red ) l’ o 11 H c y 111d i Ecc:u101nie 1111r/ ‘ 1t r /11 1’/ t () V II I/ 111 cl Il Ooay Fortma n 1110 ( 13 Goud zw aa rd piot A M de Roos p f Macro-econon1ie en politiek Bi jd ra : Driehuis J Duijn F E Klijn Milt enbur Moula ert U Rosenthal Va nde nb ro cke Vermaat Samsam Uitgeverij Alphen aan den Rijn/Brussel 1983 6 Bestrijding werkloosheid: bijdrage Post-Keynesiaanse economen FRANK MOULAERT /FRA NK VANDENBROUCKE* De titel dit hoofdstuk roept een reeks vragen op die we – conventiegetrouw kunnen verdelen in twee categorieën Primo welke theoretische post-Keynesiaan­ se leveren tot beter begrip crisis iich nu al bijna 10 jaar ontwikkelt? En secundo norma tieve meer praktische inbreng zij formulering economisch beleid ter bestrijding werkloosheid? In overeenstemming met deze ruime omvat hoofdituk grote delen: 1) “Analyse”: hierin beschrijven summiere wijze verschillende historische inzichten relevant zijn voor huidige We pleiten daar­ bij vooral betere synthese tussen vaak uiteenlopende benaderingen 2) “Taken”: meest belangrijke problemen onderzoeksterreinen professionele vandaag het licht enorme Bij voorbeeld werken één voorstel uit (arbeidsduurverkor­ ting) “Analyse” “Taken” uiteraard sterk elkaar ver­ bonden; eigenlijk zouden ze samenhangend geheel moeten rmen er ons bewust dat hier nog niet val is mate waarin beide delen uiteenlopen te­ nt taakspanning waar economie-beoefening ‘lf Met dank Paul Zeeuwts Miltenburg Walter Kcnnes hun commentaren 16 7 voorstaat Alhoewel opzet dus ambitieus kan lijken blijft resultaat beschei­ den: eerder tussentijds rapport dan defi­ nitief verslag Maar troosten gedachte misschien wel blijvende kenmerk vak zal blijven 6.1. Analyse economische Achtergronden crisis: overzicht poging afdeling proberen strengen verschil­ lende naar toe te halen hoop zo steviger koord maken om alter­ natief hangen verklaren ontstaan crisis-situatie door interactie ener­ zijds structureel onevenwicht wereldeconomie anderzijds institutionele instabiliteit Het gaat daarbij ontwikkelingen reeds gang kwamen jaren zestig A. Structurele etiket “structureel” gebruiken eer­ der enge zin sectoriële verdeling produktie inkomen bedrijfstaksgewijze groei Primaire versus industriële sector Een eerste ruwe vaststelling aanzienlijk deel haar oorsprong vindt oneven­ wichti gheden sectoren materi­ ele primaire sec­ tor bedoelen bepaald drastische verschui­ ving ruiltermen sinds 1972-73 kern probleem als volgt schetsen Continue stabiele vereist outputs industri­ gepaste proportie groeien principe zou prijsmechanisme via relatieve prijs (ruil­ voet) evenwicht garan­ deren é rvaring prijsscho mmelingen loop dez e eeuw heeft aangetoond prijsme­ chanisme hoogst onefficiënte regulator Eén aanleidingen depressie dertig was daling aantal pri­ maire produkten tengevolge kleinere vraag van- wereld overproduktie daarmee samenhangende inkomensverlies producenten leidde beurt uitvoerprodukten enzovoort ont­ wikkeling 1972-1973 net omgekeerd prijzen energie scherp stegen zoals derti eveneens reële deflatie wereldvlak Want zetten gestegen inkomens voldoende bestedingen N Kaldor (1976) wijt gezicht paradoxale ervaringen vóór­ oorlogse aan: uiteenlopend karakter prijsvormin (vraa aanbod speculatie sector; “administered prices” indus­ triële sector) asymmetrie reacties inkomensdaling res­ pectievelijk -stij ging inkomensstijging leidt toename bestedin gen gelijk dalin andere Ook juist hele ge­ heel beschouwen: verschillen treden deelsectoren gaan Belangrijk verandering 19 72-73 herschikkign betalingstekorten -overschotten deflatoire gevolgen hier­ worden verder behandeld dynamiek leidende bedrijfstakken concept “structureel onevenwicht” ook toe­ passing gedesaggregeerd niveau geleidelijke “uitputting” be­ drijfstakken (l eading sectors motor-sectoren) proces begon Tabel il­ lustreert beknopt Drie elementen komen voren: men duidelijk karakteristieke bedrijfs­ takken onderscheiden na-oorlogse periode merkelijk hoger groeiritme hadden gemiddelde (kolom duurzame con­ sumptiegoederen chemische speelden rol; 8 169 meeste landen trad 1963-1973 vertraging groeiritmes vergelijking explosieve Verder onderzoek toelaten subperiodes “levensc yclus” sleutelsectoren duiden toenemende verzadi­ (Van 1979); verschil tweede veel minder uitgesproken <"') "' r--- -CC-\0\C C""') i:: \C O'\CO r---1 1"'1 (lJ O'\ si ü 3 0c:: 0u C/l 171 Sommige stellen investe­ ringen R&D wijzigingen ondergaan door­ heen produktiecyclus gaande expansieve klemtoon kostenbesparingen standaardi­ satie rationalisatie Freeman (1979) idee schematisch mooi uitgewerkt elektronische Indien dergelijke mechanismen gelijktijdig schillende verklarende factoren arbeids­ besparend investeringen einde golden sixties schema figuur partiële verklaring bieden langdurig denken aangewezen onderzoeksterrein zo­ empirische problematiek leunt debat “pro­ ductivity slowdown” arbeidsproduktiviteit na 1973 vertraagd stijgingsritme ar­ beidsproduktiviteit evenwel hoog brede his­ torische (zie Maddison 1979 1980) verhouding b Rothwell Zegveld 20) Om duidelijkheid scheppen “productivity moet onderscheid Figuur Cumulatieve causaties vicieuze cirkel entry-barriers verlagen naarmate zich maturiteitsfase bevinden; relati eve verzadiging afzet- mark ten; aanbodcapaciteit overtreft bepaalde sleut elsectoren / potentiële arbeidsproduktiviteiten feite­ lijke (gemeten arbeidsproduktivitei tDe produktiviteit wordt gedefinieerd bereikt “nor­ male” bezetting produktiecapaciteit (d po­ tentiële produktieniveau) Ons inziens hierbij echter stati­ sche output dynamische gebruikelijke statische berekend ne­ gatieve cyclische impact onderbezetting capaciteit feitelijke schakelen negatieve effect lager-dan­ groeiritrnes arbeidsprodukti­ viteit uitschakelen negatief investeringsritme waardoor diffusieproces technologische innovaties wordt; “learning-by-doing” effect\;!n laag winstniveau arbeidsbesparend (rationalisatie arpeidsuitstoot versterkt macro­ economischeproblemen: trage stijging koopkracht overheidsdeficit bezuinigingen ‘-” öO’ D “”>’ O[) uQJ ;’ (/) E. Enkele beschouwingen besproken steekt duidelijke verschuiving draagkrachtigen investeringsscenario inleveren menstrekkers 130 dubbele verdienen stimulerend economie? consumptie-quote positief bestedingseffect verwachten koopkrachtverschuiving verhoogde evasiedrang (fiscale fraude kapitaal­ vlucht) Hiertegen maatregelen pt F) 214 “>’ 0( é”-<' 21 aanwer­ vingen stimule­ rend terugschroeving remmend vermindert bestedi Schat­ kist deviezen verkopen NBB Caeteris financieringsbehoef- geldbasiscomponenten "overheidspa­ pieren" "vreemde devie zen" Daar geringe ontspannend Weliswaar teringsinspannin 1982-1983 "uitsparing" overheidsfinan­ ciën; balans 65 24 104 84 beslag gelegd markt z alles betalings­ balans? aannemen ex-werklozen importgoederen opdrijven aftopping wellicht dure reizen wagens handels­ voorspellen Gegevens import­ ntensiteit inkomensgroep beschikbaar gesi muleerd kapitaalreke ­ ni ng laat raden bui­ tenland ontlenen; kapitaalvlucht simulering behulpzaam uitein­ delijk ontbreken differentiëring ngs- spaargedrag inkomensgroe­ pen; betrouwbaar socio-politieke weerstand privileges goedschiks aanvaarden Aanpassingen overlegmodel inkomensvorming verkeer controlemodel vakbonden niveaus (nationaal sectorieel ondernemingsge­ wijs) uitoefenen aanwervingen openheid bedrijfsvoering verregaande formatieplicht bedrijfsleiding beleidsvoerders tekent bestrijdin Zowel kapitaalverkeer vereisen opheffing bankgeheim gezegd opdat sluitend Bovendien: Euro­ pees gevoerd "evasie" nutteloos superieure geconcentreerdeaanpak Interna­ doorvoering natio­ eenvoudiger Voorlopig roeien riemen controle­ luik onmisbaar Litera-t;uu Argy Postwar InternationalMoney Crisis An Analys London George Allen & Unwin "The visited: analogies between reparations payments 20's surpluses" Oxford Bulle­ tin Economics Statistics volume 41 August Bergsten Cost Reaganomics" Foreign 44 Fall Block "Contradictions Capitalism 216 World System" Insurgent Sociologist Eugene Oregon USA vol winter (1977) Origins International Monetary Disorder Study United States War Present Berkeley Uni­ versity California Press Calleo (ed Money Coming Order University Carribridge "World Trade Finance: Prospects 1980's" Vol Decem­ ber Caymax L Verhulst relatieveomvang gewesten bedrijfsgrootte Leuven HIVA Ploegenarbeid Hoger Instituut Arbeid Cifop (1978) L' économie demain: Marché plan concer­ Dancet Geert economi Gids Maatschappelijk Gebied 263-284 mie: bewegingsruimte?" 285-292 Deleeck Herman (1980) Sociale Zekerheid droom daad Theori onderzoe Deventer-Ant­ werpen Loghum-Slaterus 374 Denison Accounting Slower Growth· 19?0's Washington Brookings Institutions Eichner Guide Post-Keyn esian MacMillan Etuc Resoluties Congres Haag april Chr Kondratiev Long Waves Techni­ cal Change Unemployment" in: OECD Structural Deter­ minants Errrployment Unerrrployment Paris tatio Troisième congrès des économistes belges langue française Namur 17-18 1978 Conen G Huijgen 1960 (IV)" Econo­ misch Statistische Berichten juni pp 661-668 Modern Capitalis Its Growth Transformati onLondon Martin Robertson Tarling R Advanced Capi­ talist Economies 1950-?0 -Way out Report Economists Conference "Sortir la Crise" February (first draft) Department Applied "Goochelen cijfers Belgi­ tekorten" Nieuwe Maand 507-516 Hale "Some Implications Gene­ ral Theory Employment Interest Money" RRPF; Sociaal-economische gastarbeid Rotterdam Nederlands Huybrechs "Sociale levensminima 1976-1981" Gebie 956 Institut Syndical Europeen La terrrps trovail Occidental Deuxième par- conséquences économiques sociales Brussel ISE Causes Slow Rate Kingdo Inaugural Lecture "Inflation recession Economy" Journal Volume December 218 219 Mirrlees (1962) "A Model mie Growth" Studies XXIX (1971) Selected Essays Dynamics Capitalist 1933-19?0 Ch Depression 1929- 1939 Lane Kirschen Distribution redistri­ bution revenus entre groupes socio-professionels Dulbéa Leonard medische ploegenar­ beid IVA "Long ruq dynamics productivity growth" Banca Nazionale Lavoro Quarterly 33 September O'Connor "Profitability: background paper" Meèks Disappointing Marriage: Gains Merger Das Technologische Patt Innovationen überwinden Frankfurt/M Methods Regional Science Political Compared" Salinas (ed) Analysis Division Labor Applications Approach Boston Kluwer Nijhoff Publishing Martens "Arbeidsproces gastarbeid" Mens Maatschappij 198 Mueller Determinants Effects Mergers Massachusetts Oelschlager Gunn Hain Pub1 ishers Nadiri 0) "Sectoral Productivity Slowdown" E'R Papers Proceedings May 98 349-352 Nakamae "Prospect 0' Japanese view" Strange Tooze 981) Nationaal Statistiek 1970-1980" Stu­ dié"n Arbeidsraad 1972) Collectieve Arbeidsovereen­ komst nr houdende ordening beidsraad akkoorden beids overeenkomsten betreffende ondernemingsraden Brus­ maart 1972 Bank middel Belgi·ë werkdocument Verslagen North-South: Programrne Survival Independent Comrnission Development Issues Chairmanship Willy Brand½ Pan Books "Fiscal Simulations with In­ ternational Linkage Model" Outlook Occasional Studie July Okun Prices Quantities: Macro-Economie Institution Niveau d' errrploi aménagement Etude 77/16 pour Commission Communautés Européennes Pernot familiale Samenvattende Prelude prognose Planburaeu 220 221 vooruitzichten middellange (1981-86) Lenteprojectie mei 25-41 (1981a) 50" 727-747 "Naar termijn" 25 291-322 (1982a) erger Rijksdienst Jaarverslag dienstjaar 198Q (1980a) Aantal opgenomen (NACE-classificatie) Rostow History Prospect Note Kaldor's Law" (en "Reply" nummer) "Conflict inflation money" Economic Technical Frances Pinter (Publishers) Limburg (ACV) Deeltijdse oplossing? Hasselt ACV "Het kwetsbaar gelijk" Berichte 3328 oktober 1048-1053 Singh Takeover Their Relevance Stock Market Firm Stewart Sengupta 982) Finan­ cial Cooperation Framework Poli­ Surplus Capacity (1954) Stagnation Eu­ ropean Genève Nations Triffin lorld Maze National Curren­ ies Payment0 Haven Yale plotse ritme ontwikkleing: simula­ Serena-Rpaport Algemene Directie AD-FVDB/2632 aanvullende versie AD/FVDB/2729 "Keynesiaans recept crisis" 443-460 Conflicts Recession Theoretical voorgebracht conferentie "Economie Western Europe" Vandenbr oucke "Een tewerkstelling" Steendam Technologie: Nieuw Beter ACC0 39-93 Lange Golf Economie: Innovatie Dal helpen? Assen Gorcum Vanempten "Vragen rond evolu­ dienstensector" werkge­ legenhei4 95-110 Klerk Reuten B Thio "Bestedingsbeleid lange-termi jn­ perspectief (I)" Economisch-StatistischeBerichten 434-438 222 223 18. OESO-gebied geringere lek industrie-landen; output-multiplicator (volgens OESO-Interlink model) budgettaire zienlijk gunstiger multiplicator budget­ Zie: Fiscal cy Special 19. Centre Research 20. Zie 21. 297 22 Art cit 300 23 144-145 25. Exclusief brugpensioen werknemers; 26. 1974-80 bereikte bruto-inkomen ambacht 136 beroe­ pen intresten toevloeiend particulieren 240 NIS (1981)) 27. Onze argumentatie gelijklopend 436 28. grotendeel overgenomen Inst itut 29. 97 SE Schattin '3 Cfr Verschooten(1982) Verschooten art 79 CIFOP 2: 10-11 ld eonen 43 actualisatie ringsbedrag waarmee 45. Ministerie Zaken Dienst Expansie afgerond 46. Berekeningen gegevens; 47. Rekeningen 226 227 lange-termijn­ (II)" Ec nomi sc h- St ht 465-469 Wildemeersch scheikundige loep" Wer kge egen Jan "Palasthy: België's ban dagen" 5-15 Noten uitzonderingen concur­ rentie" micro-elektronica kwan­ titatief technologischevernieu­ wing Bezuinigingen overheidssector 4. "wet" (1966); toetsing Tarlin hierop 8. vermeldt integrati blokken enigszins isoleren 9. uitgebreide geformaliseerde 10. gelijkaardig geanaly­ seerd '60; formele afleiding 11. "real money squeeze" (p 199 12. Kalecki's conjunctuurcyclus 13. bijgedragen '70 stijgend statistisch veranderde samenstelling beroepsbevolking nijverheid mede intermediaire dienstverl ening geillustreerd interessante "profit 0'Connor recente causatie Westduit Japanse post-Keynesianisme 0zawa 6. ongecoördineerde tuss enoorlogse "transfer-probleem" 7. marxistische Kindlebergers "lei­ derschap" verband 11-16 15. empi­ rische ondernemingsfusies -overnames: noch efficiëntie winstgevendheid significante deter­ minant Meeks 16. 17. specifiek kostenprobleem (gehad) 224 225

EU Solidarity and Policy in Fighting Infectious Diseases: State of Play, Obstacles, Citizen Preferences and Ways Forward


Download fulltext

a382-2

The Amsterdam Centre for European Studies SSRN Research Paper 2020/06 EU solidarity and policy in fighting infectious diseases: state of play obstacles citizen preferences ways forward Anniek de Ruijter Roel Beetsma Brian Burgoon Francesco Nicoli Frank Vandenbroucke 1 We thank Rita Baeten Hendrik Vos Jonathan Zeitlin helpful comments on an earlier version this paper we also Hannah van Kolfschooten putting together a preliminary overview the instruments are grateful to providing funding research This work is licensed under Creative Commons Attribution 4 0 International License © Beetsma* Burgoon** Nicoli*** Vandenbroucke**** 2020 Faculty Law University Studies; deruijter@uva nl *MN Chair Pension Economics School Amsterdam; Netspar; CEPR; CESifo; Fiscal Board; r m w j beetsma@uva **Faculty Social Sciences b burgoon@uva *** Ghent f nicoli@uva **** Professor i g vandenbroucke@uva www aces uva Abstract In confront role traditionally plays domain health with urgent need collective action triggered by corona virus pandemic face such crisis argue that joint procurement stockpiling allocation medical countermeasures key component true besides maintaining integrity Single Market present first results survey experiment taken before current citizens’ attitudes towards centralizing at level policies combat diseases which indicates considerable support conclude more robust framework substantial centralization warranted Keywords Covid-19 medicines Union JEL Codes: I10 I18 Introduction Since few weeks world has been throes outbreak COVID-19 At moment writing there have over 950 000 confirmed cases almost 50 deaths worldwide Healthcare systems completely overburdened while economic implications devastating Vaccines number one counter measure stop future outbreaks save human life And yet development dissemination just vaccines generally where political fights can be fiercest US government tried secure rights access EU-based vaccine developers through its legal financial power – flouting global regarding measures against Among other moves it reportedly sought buy companies based Germany building dossier expected centrally authorized June or July year Apparently prevented completion sale now working come up general strategy solution address kind challenge promote pooling resources risk incident might not last attempt any country party go alone thus disregard broader sense organizing societal counter-measure wider serious disease instance terms However focuses narrower aspect solidarity: within healthcare what best options regard medicinal counter-measures diseases? addresses question backdrop analysis informed public discuss ‘EU solidarity’ means Solidarity well-known principle national care guiding distribution rationalization goods involved recognized EU’s constellation although always tension between domestic internal market principles Second outline manner promises organize pandemics promise could from Treaty changes Lisbon amendments new regulation adopted after 2009 Swine Flu outbreak; nevertheless competences remain relatively limited even way proved difficult given significant hesitations Member States Third empirically report among representative sample 400 Dutch citizens (yielding 2400 judged packages) surveyed explores should respect conclusions emerging these three steps clear: good social arguments likely meaningful procuring allocating eliminates inefficiency associated excess demand supply co-existing various parts More importantly allows massive firepower instantly targeted wherever starts if well-organized ex ante secures credible commitments all cooperation needed post when hits 1. 1.1 Health law pertains area our shared risks opportunities related mortality 2 linked commitment help those do know exactly whom helping donation blood often cited as how context suffering driving force & Policy: Expansion Power Public Care (Oxford Press 2019) ‘The Impediment Laws’ Values Constitutional Setting EU’ TK Hervey Calum Alasdair Young Louise Bishop (eds) Handbook Policy (Edward Elgar 2017) Tamara K Jean V McHale Law: Themes Implications (Cambridge 2015) organization 3 Particularly emergency people keen out widely seen acceptable than self-help multifaceted bioethics long history;5 used particularly (as opposed care/medical care) justify interferences quarantines mandatory examinations vaccinations e enforcement authorities necessary understood 6 When comes resource forms value: here justifies mechanisms insurance redistribution planning rationing ensure services protect part welfare system 7 implementation notion equal preventive well ‘universal access’ 8 Universal each granted specific basket ensuring universal entails most ‘Implicit solidarity’: Catherine Waldby Robert Mitchell Tissue Economies: Blood Organs Cell Lines Late Capitalism (Duke 2006) 128 see Titmuss Richard Gift Relationship (Reissue): From Human (Policy 2018) A M Farrell ‘Is Still Good? Examining Politics Regulation Safety Union’ (2006) 14 Medical Review 155 Philipp Genschel Anton Hemerijck ‘Solidarity Europe’ (2018) 01 EUI Brief 5 Rob Houtepen Ruud ter Meulen ‘New Types Welfare State’ (2000) Analysis 329 There some discussion explanatory weight arrengements sharing burdens large scale Barbara Prainsack Alena Buyx Solidarity: Reflections Emerging Concept Bioethics (Nuffield Council 2011); Angus Dawson Marcel Verweij ‘Solidarity: Moral Need Clarification’ (2012) Ethics 1; ‘Understanding (With Little Help Your Friends) Response Verweij’ 206 But uses interstate relations carries less Lawrence O Gostin Lindsay F Wiley Thomas R Frieden Duty Restraint (3 edition California 2016); Howard Brody Eric N Avery ‘Medicine’s Treat Pandemic Illness: Vulnerability’ (2009) 39 Hastings Center Report 40 (2011) Biomedicine Beyond 7; Daniels Just Health: Meeting Needs Fairly 2008); Chris James William Savedoff ‘Risk Pooling Redistribution Care: An Emperical Attitudes toward Solidarity’ [2010] World (2010) Background No De (n 7) matter choices; choices democratic legitimacy entail age limits certain prevention programmes cancer mean experimental treatments alternative (social) benefits package networks choice particular providers achieved ‘budget model’ only provided constraints budgets inevitable waiting lists intricate politics economics 9 Indeed value reality protections ground very different Out-of-pocket costs Eastern Countries Greece vary 23 50% payments going down 12 15% Western Scandinavian 10 These health-system public- divergences well-documented organized largely State Medicines make about 25 percent average 11 across 1.2 Despite differences throughout Article TFEU outlines: WHO Europe ‘Strengthening Collaboration Improving Access Region EUR/RC67/11 67th Session Budapest Hungary -14 September 2017’ See quick Country Profiles Commission: https://ec europa eu/health/state/country_profiles_en Also Eurostat facts figures eu/eurostat/statistics- explained/index php/Health_in_the_European_Union_%E2%80%93_facts_and_figures OECD ‘Pharmaceutical spending (2018)’ ‘Council Conclusions Strengthening Balance Pharmaceutical Systems Its (17 2016)’ Department Price Scheme Eleventh Parliament February 2012 available October repealing 2119/98/EC [2013] 293/1 ‘Joint Procure Countermeasures’ applies (antivirals vaccines) (infusion pumps needles) ‘other goods’ mitigate treat laboratory tests diagnostic tools decontamination masks personal protective equipment 42 procedure contracting parties (Member decide join Commission) meet conditions affect constitute cause distortion competition; impact budget participating 43 detailed practical arrangements evaluation requests participation award contract applicable competent court hearing disputes 44 Importantly tender criteria governing amounts receive exact amount ordered may slower accordance 45 request derogation 46 faster donate acquired 47 ‘urgency’ joined Steering Committee ‘Medical procured Agreement’ SANCO C3 eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/jpa_note_scope_en 43Article 5(3) 165(2) Financial 17(1) JPA 17(2) Each sets own distributive 48 representing half population 49 company Seqirus currently preparing procedures diphtheria anti-toxin Tuberculin BCG Personal Protective Equipment organising low example centralising effect done 51 processes 52 ministries contact emergencies indicated initiatives procurements eye respirators ventilators EMA investigating availability investigational therapeutics 53 ‘rescEU’ Belgium Croatia Cyprus Estonia France Ireland Malta Netherlands Portugal Slovakia Slovenia Spain ‘MEMO28/03/2019 Framework Contracts Vaccines’ eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_20190328_memo_e n press release 29-03-2020 eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_19_1891 launched four calls supplies (gloves surgical gowns) (personal respiratory equipment) (laboratory testing kits) (https://ec eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_en) ‘DG Summary 11th meeting Coronavirusdisease (COVID-19) (13 2020)’ Another route heading proper regime mandates 54 established depends willingness forces strengthened centralize capacities 55 funds pre-committed co-financed disposal efforts respond creates possibility operating parallel infrastructure 56 Here assume because implementing decisions “rescEU” contribute doubtful All needs mindful diverse realities purchasing powers absence intergovernmental nature inevitably bureaucratic manage generating speed delicate along process: think priority (e vaccine) cannot answer large-scale larger 192/53 (EU) 2019/420 amending 1313/2013/EU (OJ 77I 1–15) Par structure deployment urgency free-riding 2.3. export limitation crucial importance Communication published recently 57 coordinating actions scarce ‘channeled most’ 58 Thus vehicles whenever movements communicated 59 essential task mediated One restrictions exist prevent firms tendered started hoarding limiting suppliers’ interfere getting sees interrupting chains vital whole potentially prohibited reiterates exports Legally Central Bank (March 2020) Investment Eurogroup Coordinated response COM(2020) 112 page Serious Threats Repealing 5-11-2013)’ supra note solid reason want restrict authority proportionate non-discriminatory proportionality nature: [The be] appropriate achieve [health] adequate preventing occurrence aggravation shortages individual iteration novel addition instrument assumes usual interpretation integrative (and sovereignty domain) traded-off According outright proportionate; aimed reach suit Clearly juncto never serve Rather discriminatory allowed according regulate medicine severely undermined disrupt runs bans EU- wide arrangement chain let based’ scrutinizing whether fall infringement scare politicians having control stockpiles Commission’s creating pressure taskforce involves looking markets hence able leverage mere urgently 3. What medicines? exploring consider paucity well- questions designs unfamiliarity risk-pooling tendency express opinions matters socially desirable expressing thinking To shed light conducted original pilot project fiscal administered prior broadly respondents yielding packages Our explored purchases accessibility portion so-called conjoint asking judge pairings combined features hypothetical answers being were: (1) Do prefer range financially beneficial? (Possible answers: medicines; medicines); (2) lends pooled country’s contribution instead stanch epidemic spread? contribution; prioritizing spread); (3) EU-level national-level experts? experts; experts) issue judgment asked entire exhibiting combination choose randomly combine random (from dimension) approach evokes honest undesirable revealed evidence period reveals focus two basic patterns gave plurality opposition Figure below strongly garners cent ‘only’ (32 indifferent) significantly demographic sub-groups (younger versus older respondents; educated women) sign tentative command 1: Percent Respondents Supporting medicine-procurement perhaps interestingly showed showing predicted preference dimension inference dots capture prediction dark lines side depict interval 95% confidence Where entirety right vertical left likely) EU-procurement feature 2: Predicted Preference Features Change probability supporting (relative alternative) shows preferred indifferent agencies administer programmes: Focusing third ‘WHO ADMINISTERS?’ weakly administration baseline) statistically difference (note crosses line) tend covers swath medicines: focusing ‘FOR WHICH MEDICINES?’ includes coverage narrow Finally gives contagion: second ‘PRIORITY ACCESS’ 23% contagion traced contributions without Obviously overinterpret outcomes framing Moreover place described frame midst respondents’ shaped Given shortcomings decentralized become obvious centralized fallen Hence interpret experiment’s qualified view traction 4. suggestions effective potential guide degree ‘protectionism’ thrust CJEU opposite: considers breach words witnessing clash claims prerogatives’ ‘pan-European approach’ Across differ history culture ‘subsidiarity principle’ deviations carry inefficiencies exacerbate inequalities: ignores varying impacts spillovers yields end bad everyone If argument accepted give prove tangible Therefore initiative (which size volume) coincide suffice say steering unfettered empowered real safe words: today ‘negative’ (‘Don’t block your borders!’) ‘positive’ (together cooperative effort) legacy policy- makers domestic-centered equilibrium reluctance follow coupled pool transfer redistributive 61 suggests misguided Not better exists protected provisions; opinion poll majority prepared share quite remarkable skeptical European-level stabilization 62 plausible willing leaders paying lack pan- competing acquire imposing outcome suboptimal allocated circumstances infringements little short catastrophic tries itself hastening tragedy commons done? embedded efficient truly Regional Office “Challenges (2010)”; int/health_financing/documents/pooling/en/ similar vein Jaime Espin ‘WHO-Europe How Can Voluntary Improve Technologies Europe?’ sceptical though expressed (senior) servants Heijdra Aarden Hanson Dijk (2018 30) stable EMU require VoxEU legally possibilities unsolidary behavior 63 certainly becomes Funding levying separate proportion GDP demography elderly excluded relative effects weighed benefits? advantage off threatening negotiate lower prices Secondly managed longer co-exist Thirdly greater target emerge consequences responsible stock avoids deviate securing Costa-Font (2020) Europe’s failure ‘health citizenship’ argues favour socialeurope eu/europes- failure-to-address-covid-19-shows-the-need-for-a-european-health-citizenship His mainly governments differing responses hard motivate optimal Breaking away self-defeating reduces chances quell once 64 Ideally missed ‘ex ante’ solutions unthinkable normal times ‘Crises hit consumer excellent speeding ’65 debt ESM ex-post design requires centrally-controlled guidance expertise instructions Prevention Control easier laid emerges obviously unknown stages namely concentration victims containment swing define determine minimization lost casualties Ethical considerations determining Risk-sharing dealing step drastic lockdown local economy mostly borne containing enjoyed uneven cost-benefit trade-off distinguished maker 65 114 levels reluctant take Having compensate equalize return” doubt learned tragic hesitation making scientific ethical executive parliament hold account accountability parliaments delegation execution exerted analogous Eurozone monetary “technocratic experts” President ECB appears regularly hearings

SURE: un catalyseur bienvenu pour une réassurance chômage européenne


Download fulltext

https://institutdelors.eu/publications/sure-un-catalyseur-bienvenu-pour-une-reassurance-chomage-europeenne/

a381-2

EUROPE SOCIALE ET SOLIDAIRE POLICY PAPER NO 251 AVRIL 2020 #SOLIDARITÉ #COVID-19 #SANTÉ #CHÔMAGE SUR UN CATALYS BIENVENU P RÉASSURA EUROPÉEN ▪ SOFIA FERNANDES Chercheuse senior Institut Jacques Delors à Paris FRANK VANDENBROUCKE Professeur l’Université d’Amsterdam & Conseiller Cette note développe le texte de : Frank Vandenbroucke László Andor Roel Beetsma Brian Burgoon Georg Fischer Theresa Kuhn Chris Luigjes Francesco Nicoli The European Commission’s SURE initiative and euro area unemployment re-insurance VoxEU 6 avril Les auteurs remercient Klervi Kerneïs pour son travail d’assistante recherche Résumé Le 9 les ministres des finances l’UE réunis en Eurogroupe élargi (avec huit pays non membres la zone euro) ont trouvé un accord principe mettre place soutien paneuropéen aux régimes nationaux chômage partiel proposé par Commission européenne Nous discutons relation entre cette proposition et l’idée d’un système européen réassurance auquel fait également référence dans sa communication sur Plutôt qu’un « régime (ré)assurance » constitue avant tout compte tenu effet premier d’assurance emploi expliquons pourquoi contexte forte contraction provoquée réponse sanitaire pandémie du COVID-19 collectif ce type mesures est bienvenu urgent même si ne peut qu’être une composante d’un effort solidarité beaucoup plus large La a mérites importants notamment l’ampleur envisagé mais nous signalons aussi questions limites qu’elle soulève Des permettant d’éviter licenciements pendant certain temps peuvent être seule solution lutter contre mise avancée importante l’organisation elle dispense pas progresser vers part entière dont doit servir catalyseur rappelons principaux arguments économiques politiques faveur tel soulignons que dépit certaines sensibilités nationales citoyens européens qu’ils soient Nord ou Sud anciens nouveaux États sont favorables forme transfrontalière compté L’urgence œuvre vite possible au risque sinon d’accroître dommages sociaux qu’entraîne lutte vitale INTRODUCTION crise économique actuelle l’après-guerre Tous l’Union font face défi bien tous touchés manière Tout comme il y dix ans avec (UE) l’épreuve joué rôle adoptant ensemble depuis début – suspension pacte stabilité soutenir Etats proposant outils limiter durée l’économie ses entreprises travailleurs Mais l’échec Conseil 26 mars qui lieu d’apporter ambitieuse n’avait qu’affirmer clivages nourri crainte d’une nouvelle existentielle mis garde climat semble régner chefs d’État gouvernement manque [qui] courir danger mortel »[1] L’accord obtenu l’Eurogroupe commune coronavirus comprend plan d’environ 500 milliards d’euros permet d’espérer euro- péenne sera hauteur Dans figure nouvel instrument visant protéger emplois L’instrument été baptisé (temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency ; temporaire l’atténuation risques situation d’urgence) pourra accorder assistance financière sous prêts accordés conditions lorsque ces derniers l’augmentation soudaine leurs dépenses publiques des- tinées préserver l’emploi Avec force frappe 100 total fera office deuxième ligne défense soutenant dispositifs similaires afin d’aider ainsi salariés indépendants perte revenus »1 présenté urgence avait prévu proposer fin d’année L’idée n’est défendue nombreux experts indispensable compléter l’archi- tecture monétaire (UEM) En lendemain valoir l’UEM besoin fois union bancaire stabilisateurs budgétaires automatiques De presque toutes unions monétaires existantes véritables d’assurance mesure où elles se contentent centraliser gestion concerne banques centralisent moins certaine l’assurance Historiquement d’exception niveau d’allocations chômage2 suggérée 2017 option doter capacité stabilisation macroéconomique Face gouvernements table négociations dispositif soutiendrait d’investissement public lorsqu’ils frappés doivent faire diminution recettes couplée augmentation matière 1. Proposition Règlement portant création d’urgence (SURE) suite COVID19 2 2. Document réflexion l’approfondissement 31 mai chômage3 Ces deux options fondées idée savoir stabili- sateurs jouer leur protégeant Alors qu’aucun progrès n’a réalisé propositions troisième variante générique qu’une agir lorsqu’elle confrontée chocs financiers graves Pourtant s’applique l’ensemble seulement logique justifiant s’impose marché unique reviendrons d’abord débat concernant systèmes d’allo- cations (partie 1) puis positionnerons 2) Pour éviter malentendu notre argument puisse principale encore intervention massive nécessaire partage domaine devrait partie intégrante secours globale Par conséquent question quelle adéquat court terme comment s’inscrit perspec- tive 1 RÉASSURANCE CHÔMAGE EUROPÉENNE ARGUMENTS RATIONNELS OPINION PUBLIQUE permettent pouvoir d’achat période ralentissement constituent donc stabilisateur automatique excellence Il surprenant soit l’un éléments clés stabilisa- teurs opté centralisation pure simple fut historiquement cas Canada Allemagne D’autres exigent convergence l’organisation prévoient degré besoins particulièrement C’est États-Unis combinent décentralisation récession profonde nécessité liés légitimité politique pertinents4 (1 ) alors affichent divisions l’idée dernière pourrait populaire dirigeants hésitants pensent 3. instruments stable cadre Communication PE BCE décembre 4. ANDOR L 2016 Towards shared insurance the IZA Journal of Labor Studies vol 5 n° 10 F modèle social Autre document 22 Septembre RAGOT X 2019 Civiliser Capitalisme Crise libéralisme retour Fayard 1.1 Arguments D’un point vue rationnelle raison pouvons identifier majeurs i) Sans ex ante fonctionnant intrinsèquement fragile fragilité s’explique essentiellement telle fonctionne actuellement très vulnérables vis-à-vis marchés ils financer dette publique L’analyse développée Paul Grauwe5 comporte leçons importantes bénéfice inhérent mutualisation asymétriques souvent principal (dans lissage interrégional limite ampleur) Toute- efficace permettre garantir veut dire émettre combinés crucial (et négocié post lorsqu’une frappé) choc existence modifier attentes agents retombées résumé laissant côté techniques l’engage- ment signifie assurés recevoir confrontés budgétaire fonds ii) Garantir disposent d’intérêt commun Bien basés UEM incomplète essentiels existe outre laquelle utile économiquement intégrés Ce basé l’intégration commerciale productive dépasse problématique comparé connus ‘externalités positives’ vaccination d’as- surance créent externalité positive s’assure correctement aide voisins stabilisant demande consommateurs importations (comme individus vaccinent maladies infectieuses) l’union moné- taire l’intérêt maladie infectieuse généralisée L’efficacité dépend principes allocations suffisamment généreuses taux couverture suffisants l’absence segmentation laisse population active mal assurée prolifération relations intégrées sécurité sociale l’activation chômeurs constitution réserves conjoncture favorable 5. DE GRAUWE 2018 Economics Monetary Integration 12th edition Cambridge: Cambridge University Press p 140 6. Sur voir DOLLS M An Re-Insurance Scheme for Eurozone? Stabilizing Redistributive Effects EconPol Policy Report ifo Institute Munich puissent Que partagés chaque profiterait s’agit programme l’instabilité relève L’argument qu’un contribuerait nationale adéquate (pensez subventionnement autorités publiques7) Inversement devenir fortiori impératifs lors sein accepteront difficilement mutuellement échange efficacement 1.2 ? Comme venons souligner qualité transfrontalier conditionnant second devant postulat fondamental développement recueillir suffisant8 essentiel toute évaluation démocratique initiatives Une enquête expérimentale menée s’est penchée L’objectif l’enquête 19 personnes résidant 13 interro- gées était d’évaluer chômage9 participants dû juger différents modèles spécifiques variaient termes générosité minimale devaient programmes d’éducation formation d’activation résultats montrent l’opposition fondamentale petit segment contrairement l’on penser écoutant sujet cours dernières années fortes Nord-Sud reflètent l’opinion qu’ils étonnam- déterminés global 7. théorème connu théorie ayant fourniture insuffisante sous-optimale s’il promu soutenu autre 8. discussion approfondie l’argument normatif jeu ici Solidarity through Redistribution Insurance Incomes: EU as Guide Guarantor or Provider? Amsterdam Centre Research Paper No 2020/013 février 9. NICOLI assurance qu’en vraiment paper BURGOON B KUHN T SACCHI S VAN DER DUIN D HEGEWALD Risk Sharing When Hits: How Design Influences Citizen For (EURS) AISSR Encadré bref Éviter inutiles Préserver production capital humain Limiter gravité l’économie Maintenir ménages Prêts octroyés Couvrir coûts extension d’autres mises Jusqu’à MILLIARDS € disposition adossés 25 garanties volontairement engagées budget l’UE démultiplier puissance PROTÉGER L’EMPLOI FACE À LA CRISE ACTUELLE TOUT EN GARDANT UNE PERSPECTIVE MOYEN TERME répond vraie sani- d’école recours (2 Tant volume l’architecture semblent adéquats quelques interrogations Néanmoins l’approche inévitablement auxquelles faudra remédier perspective véritable 3) 2.1 subvention réductions temporaires nombre d’heures travaillées touchées Cela employeurs connaissent baisses réduire heures licencier reçoivent l’État subven- tion proportionnelle réduction Ainsi d’embauche futurs réduits préservés revenu limitée cela contribue (Cf tableau résumant existants annexe) Giupponi Landais10 expliquent convaincante formes 10. GIUPPONI G LANDAIS C Building effective short-time work schemes crisis telles transferts universels efficient subventions salariales action collective forts motifs d’action mentionnés section précédente s’appliquent (la sans bud- gétaires externalités positives cf métaphore vaccination) tant qu’à gagne Certes mouvements normaux cycle transfrontalières pourraient relativement limitées perturbations détruisent grande échelle correspondances chaînes d’approvisionnement cer- taines économies l’impact externe énorme 2.2 caractéristiques responsabilité raisons mentionnées ci-dessus l’accent évitent pertinent plutôt «régime (ré) chômage» distinction chô- mage significative aurait pu l’étiqueter probablement vrai effectifs s’en sortiront mieux L’ampleur l’effort clé l’initiative promette d’aide important (100 d’euros) présente cependant trois représentant dépasser 60 mil- liards d’euros actuelles fournit indications évaluer montant Au globales atteint record 193 2010 27 s’élevaient 174 Si considère l’Espagne l’Italie somme égale 58 tombée 49 201711 évident envisagées coûteuses (à parce accordé élevé habituelles champ d’application compris groupes bénéficient normalement l’assurance certains indépendants) D’autre chiffres relatifs portent année illustrent promis confinement prolongeait mois financement supplémentaire serait Un atout majeur l’instrument l’article 122 TFUE financé qu’instrument communautaire intergouvernemental évitant d’avoir Mécanisme (MES) épargnée s’immiscer (qui divise) MES véhi- cule Covid-19 emprunter directement 11. EUROSTAT données ESSPROS consultées 7 sous-jacente proche fonctionnement (MESF) feu caractéristique intéressante qu’il introduit (cf supra combiner temps) L’un cet lié processus décision adoption l’adoption règlement crée nécessite vote majorité qualifiée disponible utilisé participer base volontaire (aucune obligation légale découlant droit com- munautaire) augmenter (article 12 SURE) L’unanimité requise rendre opérationnel financier (« selon règlement) contributions seront fournies irrévocables inconditionnelles 11) représenteront % (25 garan- ties allouer État établi relative chacun national brut participation hautement souhaitable notation crédit (afin d’in- térêt bas) veto exclu clairement contraire lequel fondé construction devront assumer responsabilités jouit d’exécution l’octroi prêt membre demandeur 6) adoptée 2.3 perspectives moyen Après avoir identifié série essentielles souligné identifions méritent Premièrement propose L’aide réduit préférable car problèmes trésorerie auxquels garantit bas indépendamment hausses obligations Toutefois évite niveaux contribueront guère diminuer imminent d’endettement insoutenable Deuxièmement Landais énumèrent lignes directrices concrètes meilleure actuel paiements devraient effectués subordonné l’obligation conserver l’éligibilité étendue remplacement généreux secteurs vitaux12 flexible couvrir pertinentes mettent lumière difficulté l’urgence D’une l’héritage hétérogènes n’y perdre essayer d’imposer détaillées autorise juste titre éventail couvrira l’extension réaction l’actuelle »13 tirer enseignements bonnes pratiques fournir orientations l’avons déjà dit discuter imposer impliquera retards Troisièmement soulignent Inévitablement licenciés c’est généreuse licenciées celles éligibles meurs appelé contrat déterminée impactés contrats renouvelés retrouvent ni facto jure générale lacunes précaires d’établir accès universel protection travail- secteur d’activité Socle droits (SEDS) proclamé recommandation (non contraignante) l’accès 201914 absolument L’application figurer parmi priorités feuille route Quatrièmement fonctionnera demandes versement l’aide dépendra d’accords bilatéraux discrétionnaire fonctionner fort d’automa- ticité 15 sens considéré complément normale ajoute spécifique créée catastrophe ampleur exogène conçu jour ajout immédiatement urgences exceptionnelles ceci 12. GUIPPOINI (op cit ajoutent vitaux encouragés 13. dénommé Questions réponses 14. Recommandation 8 novembre 15. Même publications automaticité (vis- à-vis effets limités décisions discrétionnaires) BALLEER A GEHRKE Lechthaler W MERKL Ch ‘Does save jobs? business analysis’ Economic Review May Vol 84 pp 99-122 HOCHMUTH Counteracting Crises: Non-Linear Short-Time Work Scandinavian 22/8/2019 CONCLUSION PAS TEMPS PERDRE n’est opportune qu’elle impact maximal c’est-à-dire aider empêcher autant renoncer activité l’accord rapidement n’y réticents conscients hésitations supplémentaires feront qu’accroître réparer Simultanément levier développe- ANNEXE Tableau Comparaison SOUTIEN ACCORDÉ PAR LES DISPOSITIFS NATIONAUX PARTIEL MESURES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Autriche Compensation *90 salaires inférieurs 700 EUR *85 685 *80 370 *100 apprentis *Eligibilité Belgique *70 salaire complété indemni- té forfaitaire 63 *Revenu 291 69 614 indépen- dants charge) *Ajournement remboursement crédits *Possibilité acomptes l’impôt Bulgarie maintenu cofinancé l’Etat l’entreprise n/a République Tchèque *60 cause quarantaine l’arrêt complet opérations l’en- treprise ordre *Entre d’entre- prises rencontrant d’approvision- nement baisse ventes *Indemnité journalière 424 CZK (≈ 16 EUR) maximum jours paiement cotisations sociales indemnité excep- tionnelle 000 imposable 930 Danemark *Pour compensation mensuel 75 plafonnée 23 DKK 3 non-salariés 90 *Les free- lance chiffre d’affaires supérieure 30 bénéficier perdus Estonie *70% précédent plafonné couvert indem- nité minimum 150 payée *Exonération charges dus trimestre Finlande * Eligibilité (temporaire délai) entrepre- neurs France environ net 4 SMIC *Compensation via correspondant pouvant aller jusqu’à 1500 indé- pendants micro-entrepreneurs profession- nels libéraux subissant faisant l’objet fermeture administrative différence due *90% (en fonction collectifs) Grèce 50 calculée moyenne précédents *Allocation 800 *Prise charge retraites autres impôts Hongrie salariale 70 entre- enregistrant pertes impor- tantes Irlande réserve imposable) 410 semaine allocation 350 versée Italie *Fonds ordinaire garantie (CIGO) couvre 80 extraordinaire (CIGS) *Contrats couvrent perdu CIGO CIGS plafond déterminé l’Institut 600 additionnelle euros communes Lettonie Lituanie partielle l’employé dépassant n’allant deçà *Aide 257 acquittés Luxem- bourg inférieure 250 *Délai professionnels Pays-Bas *22 *45 intégrale entrepreneurs *Accès mensuelle 050 (au couples mariés enfants) Pologne *Subvention 455 Portugal 66 905 *Plus flexibilité accordée reporter prélèvement source Roumanie d’au Slovaquie allant 540 Slovénie *40 majeure garanti Espagne dessous au-dessus 220 sa- laire exceptionnelle hypothécaires *Suspension frais (sur travaillés) Extension Suède *Octroi congé 14 Source partir l’OCDE disponibles l’adresse suivante

De actieve welvaartsstaat. Een Europees perspectief, Den Uyl-lezing

Download fulltext
45

De Den Uyl-lezing vindt eenmaal per jaar plJals l’l1 wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid vJn de onafhankelijke Stichting ‘Or J M den Uyl-lezing’ FRANK VANDENBROUCKE l Frank Vandenbroucke is in 1955 te Leuven (België) geboren Hij studeerde economische wetenschappen en CJmbriclgc Op 30-jarige leeftijd werd volksvertegenwoor·cliger vier later ook voorzitter van Social istische Partij In 1994 1995 was hij vice-premier minister Buitenlandse Zaken verJjet Kamer Volksvertegenwoordigers september 1996 om een doctoraatsthesis schrijven aan Universiteit Oxford op het terrein sociale filosofie lijsttrekker SP voor Europese Parlement maar speelde centrale rol totstandkoming paars-groene kabinet vervolgens gevraagd Sociale Pensioenen worden Uitgave: Sticl1ting’D1· Deze uitgave mede mogelijk gemaakt door· WeekbladpersTijdschr·iften / Vrij Nederland VIIIJ NmDBRLAND ‘Dr 13 december 1999 ‘De actieve welvaartsstaat: Europees perspectief’ Met introductie D Wolfson INTRODUCTIE Het mag dan waar zijn dat goede buur beter verre vrie nd beste natuurlijk als man En omdat nagedachtenis Joop Uyl alleen goed genoeg hebben we vandaag Vand enbro uck e Dat mijn inl eiding dames heren Zo’n minuut of vijf er tegen mij gezegd daarom toch nog ee n to eg ift ten behoeve die genen bladzijden krant leze ucke niet voorkomt bijdrage laatste Jaarboek Demo cratisch Socialisme over hoofd heb­ ben gezien eco noom opgeleid dri oudste beroemdst universit eit Euro pa: Leuv (ouder Leiden) Cambridge kan dus al m r stuk Ik begin daa rmee vooraanstaand politi cus tijd denker intellec tu ­ eel gebleve met hang naar fil o sofische net Joop; zo blij ik gestreeld hem eiden ogen hee ft enb rou cke droom ca rri ere gemaakt: na lice nti aat geboortestad blee f daar twee werken Centrum Eco nomische Studi ën Dàt wisse ld weer af onderzoe k 19 82 Mast ersgraad haalde daarna po liti eke loopbaan beg innen bij stud ie dienst onze Belgische zuster par tij 8 5 vo ksvertegenwo ordiger slaat politieke succe s toe: tijvoorzitt 1 9 89-1 994 ; Vice-Ee rste Mini ster (nik geen premie r: Be lgië tenmin ste gesproken) inister Buit enlands -1 995; fractieleid 199 5-1 996 vanaf deze zomer Minist So ciale Pensioe nen paars -groene kabin t wat deed 997? nu juist fascinerend; schr diep gravend origineel indrukwekkend proefschrift inmidd els succ es verd edigd heeft tit l: Soc ial justice and indi vidual thics an open socie y Equ alit responsibility incentiv nee mt enbrouc ke enige afstand Amerikaanse links-liberale filosoof John Raw ls discussie rechtvaardigheid twintig gedomi neerd sterk geïnspireerd betoogt nadruk Rawl legt str uctuur regel ongelijkhede allee gerechtvaard igd zij uit indelijk belang minst bedeeld wel noodzak elijke voldo ende voorwaard rechtvaardige samenleving Zij behoeft aanvulling “ethiek dagelijks gedrag” noemt ethie hçe grondgedacht mens nie acht ergesteld mogen word grond persoonskenm erken standigheden ze greep “M ensen allen ·gelijk hun kennen kunnen beleving nut inkom on tlen behoeften inspanning offers zich getroosten [ ] Alle mensen gelijkwaar­ dig” kabinet-D 1975 Inter im -not a Inkom ensb eleid (Tweede Kam zitting 1974 975 399 nrs -2 blz 6) Van cle nbro geeft hand voeten inzic ht dubbe le thische eis: gemeenschap volstaan schep­ pen gelijke startkansen moet kans midde len geven eigen verantwoord elijkheid nemen posit ve rbeteren; meer gelijk resultaat; rzijd indivi du Vancle nbrouck ethiek elijkh eid gehoud mee optimal maatschapp elijk partic ipati Zijn social filosofi benadru kt samenhang tussen drie trefw oorden ondertitel proefschrift: Equality Responsibilit Incentives zei houden tenminste taal lezing volgt waarschuwt Vanclenbroucke traditionele welvaar tsstaat ui tkeringen biedt uitw gen sluit ma ar in: laat volwaardig ticipe­ ren zie essenti sociaal -democrati Te rwijl libe ralen marktdenken tot participatie geleid ligt ons andersom zegt hij: volwaardige zinvolle maatschappelijke parti­ cipati staat voorop; wij willen niemand kant markt daarbij nuttig zelfs nodig clan gebruiken ins tr um ent do el heb verhaal rode oortjes gelezen werden roder: bloedro od Bij buren bloeit ide­ olo gisch debat zult u horen Daar beetje jalo ers want lopen sta hie ok knagend vraag ? Socia filosof economie discip lin nb rouc elkaar rband brengt wetenschappelijk werk teve ns inspiratiebronnen politicus doord esemen Uyl- lezin g vertelde me grote lijnen spoort eerste versie had toegestuurd Weet trou­ wens hoe heet België zo’n conce pt?: sne uv elver sie: 4 DE ACTIEVE WELVAARTSSTAAT: EEN EUROPEES PERSPECTIEF “Het onvermind erd taak democratische socialist keuze toekomst duid maken onverschil l9i ef ma9r breed smal keus stemmin9 macht verwerven Dan leid zicht zic ” ‘ INLEIDING sociaal-democratie Europa Als je natelt vaak socio lo politicologen haar dood aangekondigd tij­ dens voorbije dertig hele prestati Jawel zeggen cy nisc he geesten: derdaad pr estatie sociaal-de mo­ crati gedaan Ze zichzelf verloo c hend gewoon pro­ jec anderen overgeno men O ptimisten ntegen zullen bewe­ soc iaal-democratie eigentijds pro ject uim groep Eu ro pese kieze rs tuigd cyn ic i ongelijk bedo eling zing bewijzen optimi sten moete h echt hoeden voo rbarig naïef optimism promin aanw ezigheid sociaal-democrat zoveel deel gevolg neder laag name mislukking har neol ib ralis jaren 80 slijt age beleid kanse li Kohl failliet iberalisme io mfant doen – wie mfa­ lis nooit zond gevaren Dus kies prozaïsche invalsh oek ( 978) Uitz icht Opstellen Economische Politiek A msterd am: Uitgever ij rt Bakke 6 7 terugk produ ct nieuwe tijdgeest waarin bekomm ern issen gedijen toevallige samenloop polit conjuncturen fragie gegeven Toch daardoor geziene waaie mogelijkheden opengeklapt krijgt -democrat enor­ veran twoorde lijkheid schouders wil beantwoor luidt volgt: mogelijkh eden vullen zorgen elij kheid worden? zal daarbi j beperke iale litie wi doelst ellin9 acti eve Daarna stilstaan meth ode: vastleggen doe lstellingen pees vlak onderling toetsen prak­ tijken overeengekom doelstellin bere iken WELVAARTSSTATEN IN ADEMNOOD welvaartsstaat botst feiten voldoen bekend: vergrijzing bevolking ver vrouwelijking beid smar individu aliser ing omschakeling industr ië­ infor mationele nsteneconomie Tegenover neutr aal staan dikwijls positief Maar vereisen stelselmat ige aanpa ssingen chitectuu vergr ijzin bre ngt middel moeten ed trad it ionele ter rein zeke rh pensioenen ziekteverzekering leidt groeiende afhankelijkheid verzorgingsstaat gewicht ‘inac­ tieven’ opzichte ‘acti even’ door veroudering toenee statist isch vaststaand feit ontstaat nieuw risico: langduri ge afhank zorg gr oeie nde alise Chro ziektes zoa Alzheimer spelen daarin toenemend Of derg getroffen zeer radicale gevolgen ongelijkheid getr of­ fe dram atisch vro uw elijking beidsmarkt positi tradition ele doelstelling schuift weg volledige tewerkstelling vroeger mees landen nagestreefd betaalde tewer kstel­ mannen vrouwen hield verband a­ d itio nele kostwinner smode vele tsstate hant eerden werkgelegenheid voorop llen lle lledig betaald werkgelegenh mann vrouw Zelfs vand aag ooit ticiperen arbeidsmarkt (wat tegenstelling wijdverspreid misverst geval is) veel moeilijker geworden lled werkgelegen­ heid mak bestaande takenpakk et tssta at eist heel Er komen taken antwoord behoefte gezin arbeid vor ming combine afdoende elijkin armo ede Die ander wijt steeds onvoltoo ide emancipatie onbelangrij onvo ltooi­ binnen duidelijk verh oogde risico kom overgang postindustr iële maatsc happij overst ijgt ruim problematiek kwestie waarmee geconfronteerd betekenisvol hoger isic maatschap pelijke uitsluitin lage geschoolde Dit stat tische rmen voors pelbaar isico gaat Hie schie receptenbo ek welva rtsstaat kort Nie ud erdom ongeval ziekt evenmin co n­ jun cturele inzinking vero orzaken sluitin belangrijkste oorzaak “nieuwe eise oductieve verande­ gehandica pten” 3 • uitkering tweg We mate rië troost kansen Kort terwij ambiti groter vragen dr uitd agingen tsst ade mnood brengen ‘adem nood gem eten nvo udig afhankelijkh eidsr atio’ dit verhouding aantal ina tieven uitk ering 1970 waren ongeveer vee werkenden éé persoon uitker Nu één Sterk vereenvoudi gend helft toegenom afhan kelijkheid werkloosheid pensione- ring gebru baro meter vergt nuancer beeld vaste ‘betalers tegenov ‘on tvangers’ mislei­ omd so mm ene andere schui ven ug beide categor ieën bin dezelfde gezinnen rk tt em tend ens groeiend blijven doorz ett meest geciteerde reden eco­ draagkracht bescherming druk komt waarom groeie elijkheidsratio aanleidin fundam entele vragen: ingen bete kent meerd min­ dere mat socia kwetsbaarh Ee kwetsbaar­ nver mijdb aar ouder wordende Een dee zou meden kunn vermind Afhankelijkheid betekent ontzegd wor­ den: actie ticip eren samen leving mete adem hedendaagse significante stelselmatige mind moede land kenmerkte tijdens jare ’70 ’80 lijkt stil­ gevallen gezondheidszorg vroege geconfront rd financiële probl emen patiënten pi jnlijke belei dsk euzes beschikbar midd elen ouding uwe schaar ser worde alles aanl overdr even pessimisme: tekenen versti kking inzicht oorzake wijst remedie Z hiero Canti llon B 9) Vrouw en-arm oede: prijs onvolt ooi­ eman cipat ie” Ca ntill red ) keri n9 Kap ellen : Pelckman Don zelot 996) Lavenir social” Esprit Mar 58-8 10 11 ÜE WELVAARTSSTAAT grenzen bereikt hertekenen blauwdruk naam geven: Vanzelfsprekend evolu socia­ realit geleidelijk geleide lijk plaats oude oriëntatie is: ‘verstandig actieve’ streeft ‘actieve samenleving’ zonder ambi ti lvaar ts­ adequat e_ b esc herm Inde rdaad adit zekere zin passief Eerst mo voordoen pas spannen inste llin­ vangnet anders aanpakken inkomenszekerheid maat­ schappelijke ticipati zodat le­ ving aspiratie nderste lt -act ief grotere klemtoon inv esteren maatwerk verschillende spelers terr ein Act iverin vanzelfsprekend sleutelwoord Mec hanis huidige zekerheidssysteem ontmoedigen aanmoedigen actief opgeheven bijgestuurd inac tiviteitsval vormt werkt bovendien pro-actief gewacht opduikt accent gelegd eventi mog precies aanta risico’s voorspelbaar ver­ zorging blijft onmisbaar bredere aanpak ‘voorzorg’ ’n azorg’ snel moge onafhankelijk verzorging erkent individuele kwetsbaarheid tegelijk onderstreept vermeden Toenemende elijk­ natuurw socio-economische veran­ deringen beur vatbaar ‘hum aan’ ingr ijp Naast uitkeringen investeringen bijvoorbeeld vorming opleiding naast wer kvloer derde kenm erk leveren lst ellin ealis Want voor- nazorg doeltreffend Maatwerk houdt middelen zomaar br eedte uitg esmeerd politiek misschie idelijk noodzakelijk Maatw doel gro epen doelstellingen zorgvuldig ete geïdentificeerd bele id gaan ‘op lijf geschreven’ nder st elt afvragen bestaand structuren geschikt bleem ssen omgekeerd bege­ iding maa twerk daaro syno etsen ndition vidu slotte herwaa rderen diegenen meeste kennis vierde dir igeert delegee Geen lout bevelend overheid auton ome instellingen oriënteert doo e­ digen wenselijke richtingen kiezen erkenn toewij­ zen verantwo ordelijkheden wezenlijk taalt zowel financie (ook werkgevers vakbonden) verzekeraars zorgaanb ggen onmidd ellijke ‘ambtshalve’ corr ectie budg etoverschrij­ dingen voorbeeld esponsabilisering aanbieders aanspreken kwaliteit Niet hen leggen wer­ ken overeenkomstig wetenschappelijke inzichten beroepsgroep ontwi kkeld decreteren 12 medische praktijk kader aanbieden aandacht onve rbidd geleverde Ook engage ment alle llingen Zekerheid (in Belgisch Nederlands) responsabiliseren hier krijgen bestuur lijke autonomie ruil resultaatverbint enis Mee belangr ijk method belangrijk cri­ terium bepalen echtvaardig straks gebreid terug belangrijke punt ’s tar tbanen jonger egering onlangs voorgesteld daaraan voorafgaande illus­ tratie alg’rmene cipes schetste som­ mige schoolverlaters eerst verkom meren vooraleer langdur erkend sneller extr zes maand verlaten schoolbanken kr ijgen jongeren baan aange­ boden preventief activerend Werkgever verplicht aangespoord klassieke ‘stages’ school­ verlaters igism prikk zoals laste nve rlag sti jgt risicog evo elige jong Bove ndi rken startbanen maatw doelgroep gediversifieerd verfijnd sub regionaal niveau laatst logisc onderdeel fundament evoluti Sommige praktische aspecten werkgelegenheidsbeleid gedecen­ tralisee lokal nivea bijvoo rbeeld stadsgewesten Door gepersonaliseerd stimulerend invest hopen ric htsno vóór maanden verst erkt passen arbeidsma rkt ziekteverze­ ker maat elijker chronisch zieken verbet vereist geïnte­ greerde zorgpaketten aangepast specifieke pathologieën Ve rzorging haaks traditie ziektever- zekering finan ciering allerlei ‘b eschott en’ ingebouwd (tussen financi prestaties tsen verplegenden medicijnen ligda ziekenhuizen enzo­ voort) waardoor continuït rzorg onderlinge samen­ werking zorgverleners integratie zorgtaken enke­ wijze aangemoedigd verduidelijken Mucovis cidose taaislijmziekt ongeneeslijke ziekte kinderen geboorte treft ervan kind leve nskwalit levensverwa chting ontzettend ouders belasting groot enor vooruitgang geboekt behandeling effec nsverwa voorbij adolescentie reikt Technisch eind verder dankzij int ensieve deskundigheidsontwikkeling vakgebieden hamvraag voudige technische deskundigheid egreren venslange zelfzorg oud door­ slaggevend technisch han­ delen thuissituatie verlopen Hier zieke organiseren financier volledig psychologische ondersteuning oog verliezen organiseert samenspraak zorgcultuur sc hott doorbreken Je zoeken kin­ derbijslag rekening zorgarbeid tradi tion bijkomende bijslag toege kend ‘gehandicapt kind’ toeslag rli minder afhankelijk maakt Daaraan gesleuteld Laat tussentijds samenvatten welvaarts­ uitdagingen waarvoor traditio­ gericht vrij­ bestaat verleggen nieu­ uitdaging aange pakt veronderstelt u­ werkmethodes verstandig investeert mense maah verk verant woordelijkheid actoren iedereen èn ziet 14 15 WAAROM PARTICIPATIE? WELKE VERANTWOORDELIJKHEID? stellen eers gezicht overbodig lijkt: zouden streven samenleving? naïeve ec hter allesbehalve onschuldig Waarom parti e? rst macro -eco boek­ houd (met geweten) demogr afische evolutie ctie­ actieven toenemen gevat: bevord beidspa subst ituu armoedebestrijding ensherve rdeling Uit gegevens lve Marx syste tisch kaart gebracht blijkt neens armoede Vere nigd Koninkrijk Verenigde Staten langer act ieve Anderzijds Denemarken ebreide weten rijm hoge par­ atiegraad bescher kwesti ‘èn-èn’ kw estie ‘a ls-clan evenm ‘o f-o overv loede volgende grafiek: Figu Tewerkstelling Bron: arx “Low Pay poverty OECD Count ries” Em ployment Audit winter 25 VSA gemiddelde inactieve loon stand gehouden lasten­ laten stijgen Wie peil 20 · ali VK Spanje Q vergelijking lon en) lastendru verhogen “‘ Austra lië• •Canada scheeftrekking ratio tegengaan argu 0 Fran krijk Duit•s Zweden probleemloos ikt liberalen soci­ Nederlan Zouden helemaa activiteitsgraad (zoals indien demografisch verschuiv was? tw sleu­ teldoelstelling subtieler Acti ticipa tie aanmoedig garantie rechtvaardig inkomensverd Paul Beer stel ling kritische kantt ekeningen geplaatst basis atio nale vergelijkingen Nede rlands varing samen- P Bee 999) Mis vatting tab oes beleid” F Becker W Henn ekeler Tromp Hedendaa9s kapita lisme 1ivinti9 aarboek vo; democratisch isme Wiardi Bec kman stic hting/ Ar beiderspers: Amsterdam 40 45 50 55 60 65 70 75 Tewerkstellingsgraad Mijn ticipatiep leidooi ingegeve ongerustheid -economisch boekhouder geloof substituut ontdekt rechtvaar cli inko­ mensb pleit maximal radica gelijkheid Actie lnemen ecies esse nt ië elk essentië ‘functioning’ mino logie Nob elp rijswinnaa Amartya Sen 16 17 aanmo edigen zwak egraal sociaal-demo sch uitgan gspunt Om woord enschat zeggen: sam enle vin pijlers zelfrespect basisvoor­ waard persoonlijk welzijn grotendeels elij­ I” sfee verw ezenlijkt basisvoorwaarde manier verdeeld volgend ongelijke verdeling w annee zwakst samenlevin merkt gedacht egang betre ticipatie ru eerde part icip atie for mele arb eidsmarkt Inderdaad pleid ooi pa;ticipatie sterkste argument put stelling particip der oed verengen omvat activiteit respect opgebouwd en: vriend familielid vrijwillig cultur engagem vormin besteedt Vanuit oogpunt vrouwel ijking arbeids­ ngoed argum iver huishouden ondersteunen Zo ‘act ing’ waarbij lang aanzie productieve krachten evolle inbr eng opvatting htvaardigheid steunt brede benadering tic rw aard zelfreali­ satie zelfontp loo ii ng doet vec hten ong happelijk -ar uwens zinvol versc hralende credo ‘e ve1·y Zie mtr Walk (1 99) “The Pri ncip les Potcntial or actil’ a9 ein9 Keyno intr oducto ry repo the EC Co fer ence ive Ag ei Brussel 15-16 no\·embcr rwi js geï eresseerde lezer trouwen graag rappor Arbeid niet-arb eid: ici patie Ga rant: Leu -A peldoo rn aanbevelin Comm issie rbeid -arbeid Ko nin Boud cw jnstic same nbr engt 18 job good job’ kwalitati invulling tiebegrip zoud Zo’ kwalitatieve vulli erst spelr egels orga­ nisatie volled ekomst uwen aanhange incipi ële ple i­ universeel onvoo rwa arde basisinkom ‘ontspannen arbeidsbestel’ gemakkelijk arbe idsmarkt stappen zorgt aken opnemen hzelf schole tanken cultuu cre­ ativit energie uitzuigt 25st 40ste nscyclus plaatsen Missc hien verg king min ensief nomi bedr ijvi S0ste 65ste rbij past pleidooi vera lgemee vrij willige toegang vie dagenweek Belg regeerakkoo late inschrijven Misschie vol ledige overspann ontspannen idsbestel plicee aandac hts­ aant iaal-democ rate (en groenen) paradigma ipatie gevo nden lever bewijs einde eologieë iaal-de mocr louter a1· beidsplicht bur ger rdere eer glo rie ermee burger reële ‘soc ia­ nutti geboden Voor iaal­ democrat spelregels) instr umen samenl eving realiser volgen omgekee participati egedacht ute k­ rsing samenlev Welke woordelijkh eid? rkies ‘waarom ticipatie’ metee ande begrip h­ zelf overg elate nogal glibb erig verantw oordelijkheid ia- Ie huiver verwijzing rantwoor­ delijkh vreest vlu ingstr ekkers verm oeden schuld tegend nemend klem toon persoonlijke ideo gie ni lu sten; gevoed o’s (kor scholing band tere cht onrechte gedrag evo­ lutie zien klassie bena­ dering ‘verzeke onvoorsp elb re ris ico’ bracht categorieën statistie schijn lijkheidslee verplaatste zodo oord individuen ergrond persoo nlijke fou­ elaatba arheid ind ivi duele houdin secund air nu•· rgrond los gisc vastst onszelf plicht verdu ideli jken verstaan ond rant­ Tenminst sociaa l-demo cratie kunt imm uitleggen gelijkh enerzijd viduele rant woor delij anderzijds rantwoord gemeenscha p geef iviaal Vero wereld zek erh leven vader verde fenis zon opvo eding genoten erg verschillend ber zuini tevr kle ding des ‘geluk puren jon gs dag champag ne kaviaar nodi gelu kkig erfenis tjes twe eelt ouclste kkiger jongs nie­ mand twijfe e1·aan gelijkheidsbegin sel gerespectee ncle zonen wèl lfd con sumpti egewoonten uclste perfec gezond jongste sinds geboor­ rlamd all rlei hulpm eriaal Al rdeelt vinden wellic gelij kheidsbeg htj gewi jzig cit La ert yn T ussen mora mode rniteit zoek rm bcscher westie” apr il ! I’ gesc hond Waarom? Omdat afwijkingen qua smaak meestal rang­ schikken vrije wil’ fysieke haast eige verantwoordelij egalitarisme overtuiging ‘onrechtvaardig viduen benadeeld eigen­ schappen omst andigheden zijn’ rbind dubbele conclusie Primo gelijk­ defini ‘ver elijkheidsgevo elig’ zoniet absurd ece pten (gelijkheid geld zoon behept dure smaak) Secundo vermits sid kern uitmaakt dividu enkel betoog rwijst consequente solidariteit omstandigheden buiten opgevat gelijkheidsstr zaak resu ltate bijvoorbee ink omens inspannin méér doorgaans ‘gelijkheid kansen’ begrepen Individu keuzemoge lijkheden wo rden form instituti bepaald natuur aanleg talenten meege kregen hebt levens jar Wi formeel verschillen liest eerd enge merito cra tisc vulling twoordelijkheid denk verantwoorde geste verschille talent tal enten formele (over igens gerealiseerd text werkge lege nheid herverd inkomens cratisc ordelij cons equ ies uitwerking toets beantwoord Ten regerin beperkt vesteren klaar stomen confrontat meritocratie kan- 21 sen onbarmhartig einddoel perfecte formel weer­ spiegelen beloningsverschillen ieders ‘eigen elijkheid’ Los mp ir sche vaststelling maakten inkomensherverdeling principieel gument inkomensbeleid progressieve fiscaliteit) tweede antwoordelij voldoende voorwaarde definitie participatie’ ontspann arbeidsbestel blijvende sociaal-dem ocraten “naast gemakke retoriek betr ek­ morel elijkheden machtelozen” durv voorzien “een ilijker retor iek bet rekking plichten igen” verantwoordelijkheidsvraag overstijgt sfeer organisaties rustig lab belan gen­ groep’ dragen zolang lij nege ziekteverzek artsen profes­ sionele verantwoordelijk betaalbaarh ordelijkheid vast­ mechan budgettair aansprakelijk­ (mechanismen erk) geor­ ganiseerd via eerder mechanismen peer review kwaliteitsevaluatie ondero wikkeld moeilijke beheersing uitga geneesmiddelen lfde geest beroep farmaceutisch indus nam zake effect promotie publiciteit waartegenover eventuel sancties Overigens evident vak­ bonden oordelijk- rig Socialisms Old New Lond Rou tledg heden bewustere omgaan akkoord Wassenaar continentaal geleerd dialoog noodzakelijke slaan verwachten iaal overleg verminderingen bijdragen klakkeloos omz winst loonstijgingen reeds inspanningen partners nderstelt evenzeer overh kheden reinkennis eidin ‘verantwoordelijkheidsgevoelig gelijkheids­ afsluiten nuance probleemstelling problemen her verantwoordelijkheid’ Sommig keuzes degelijk dramatis ch voortvloeit fundamenteel rechtzett spoedgevallen zwaarge­ wonden binn verkeersreglement gerespecteerd hoogs tens achteraf plaatje Hetzelfde geldt beslissing domein ‘hoe situatie geraakt’ stelt intuïti dogen volgens sommigen strenge dom aanvult kwetsbaren men’ eis rec htvaard igheid wann

The European Commission’s SURE initiative and euro area unemployment re-insurance


Download fulltext

a378

The European Commission’s SURE initiative and euro area unemployment re-insurance Frank Vandenbroucke László Andor Roel Beetsma Brian Burgoon Georg Fischer Theresa Kuhn Chris Luigjes Francesco Nicoli (*) ABSTRACT: Commission proposes a pan-European support for short-time work arrangements (SURE) This column discusses the relationship between this proposal idea of scheme to which also refers in its Communication on We sketch merits signal some caveats Nearly all existing monetary unions are true ‘insurance unions’ They not only centralise risk management with regard banks; they at least degree insurance Historically Economic Monetary Union (EMU) was one exception: In aftermath Eurozone crisis started arguing that EMU needs both fully-fledged Banking automatic fiscal stabilisers One options establishing suggested by would be national benefit schemes level Another option formulated 2017 supports Member States’ public investment capacity when hit have cope reduced revenue increased spending benefits (European 2017a 2017b) fact share common insight wit it is should play their role times whilst simultaneously protecting Alas no progress has been made implementation such proposals Today triggered economic fall-out COVID- 19 pandemic launches what seems third variant same generic union must act as an confronted severe or financial shocks: new instrument labelled (temporary Support mitigate Unemployment Risks Emergency) will provide assistance form loans granted favourable terms from EU States up €100 billion total These assist address sudden increases expenditure preserve employment Specifically these help cover costs directly related creation extension short- time other similar measures put place self-employed response current 2020) communication adds “this temporary seen emergency operationalisation Re-insurance Scheme specific context COVID-19 without prejudice possible subsequent establishment permanent under different legal basis TFEU ” 2020 p 3) first return debate (indicating passing might more popular than many hesitant leaders thought) then position within broader order avoid any misunderstanding our argument can main component – let alone EU’s corona-crisis: much massive intervention needed But risk-sharing domain part parcel encompassing relief Hence question extent fits bill how relates further re- envisaged re-insurance: rational arguments opinion reference debates about happenstance purchasing power citizens downturn therefore stabiliser par excellence Existing either opt downright centralisation (as historically case Canada Germany) demand convergence organisation need really high US combine decentralisation notably deep recession hits) Both political legitimacy relevant (Andor 2016) From point view policy reason First inherently fragile rehearse ‘fragility argument’ (De Grauwe 2018 pp 140-141) but aspect underlying analysis important situation While advantage pooling face asymmetric shocks often (with interregional smoothing shocks) there quite broad consensus effective organizes able organize intertemporal issue debt Interregional combined Next crucial system set ex ante (rather negotiated post hit) functions way: mere existence change expectations agents shock occurs nutshell leaving aside technicalities commitment means assured receive budgetary fund increase fragility-argument key However addition second why useful countries economically highly integrated compared well-known vaccination National systems create positive externality: country properly insures itself helps neighbours individuals do vaccinate themselves against infectious diseases) Because externality matter concern members dispose stabilisation Simultaneously good insufficient sub-optimal provision if promoted supported way (think again authorities and/or compulsory) effectiveness depends whole cluster principles: sufficiently generous benefits; sufficient coverage rates schemes; labour market segmentation leaves force poorly insured unemployment; proliferation relations into social insurance; activation unemployed individuals; constitution buffers so bad principles each State Whether risks shared ‘stability-supporting’ domestic favour contribute subsidisation authorities) Conversely plausible stability-supporting become fortiori imperative equipped systems: surely agree other’s governments exchange cannot guarantee function adequately Wrapping quality policies cross-border sharing intrinsically whereby latter former conditions At approach development (for discussion normative here see It wants gather Indeed broadly democratic reckoning initiatives To sure mutual present scenarios published over last years inspired survey experiment organized 19500 respondents 13 had judge designs varied minimum generosity education training programmes provided results show fundamental opposition hits confined small segment population contrary think listening 10 sample potential majorities packages associated referring (Vandenbroucke et al 2018; Short-time subsidy reductions number hours worked firms affected shocks; allows employers who experience drops production reduce employees’ instead laying them off Employees government proportional reduction Thus deteriorating skills mitigated firing future hiring networks kept alive Giupponi Landais (2020) explain convincingly sharp contraction caused public-health textbook use work: forms universal transfers efficient wage subsidies Moreover collective action very strong reasons mentioned previous section apply (the fragility stabilisers; externalities adequate cf metaphor) even gains Admittedly normal business cycle movements actual empirical weight ‘vaccination questioned since relatively limited disruption destroys matches human capital supply chains large-scale economies external impact huge ‘vaccinating’ Single Market For focus lay- offs well-taken rather ‘unemployment (re)insurance scheme’ envisages first-order effect ‘job distinction job meaningful well Nevertheless likely lowering better promises significant volume (100 billion): equally based Art 122 funded By using ESM avoids interference (divisive) whether vehicle solidarity corona ensure finances available borrow markets; logic close functioning original Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) almost double firepower versus 60 billion) interesting feature introduces (cf supra smoothing) Having identified range core features keep mind next caveat disbursed supra) soft sharply increasing levels like Italy Spain little looming unsustainability those Second Langlais list concrete guidelines best signals difficult trade-off On hand legacies heterogeneous lose: hence try impose detailed implemented rightly measures: “the guidance indicated As already said section: discussing imposing imply delays afford Third lay-offs certain period solution underscore Inevitably workers laid off: laid-off ineligible bound rise given people contracts sectors: renewed end being dismissed de facto jure general note lacunae precarious urgent establish access including whatever type sector activity earn living Pillar Social Rights proclaimed 2017: (soft) Council Recommendation protection agreed 2019: badly Implementing principle prominently roadmap towards Establishing step forward does dispense us making Fourth operated requests disbursement depend bilateral agreements discretionary decision-making effectively entail automaticity sense complement ‘normal’ insurance: insurance’ created exogenous disaster So conceived day ‘plug-in’ ready installed immediately exceptional emergencies References: Laszlo (2016) Towards IZA J Labor Stud 5 design European-level Risk Sharing: Evidence Conjoint Experiment paper presented Situation Monitor Research Seminar “ Fairness Solidarity Europeans think” Brussels January Paul De (2018) Economics Integration 12th edition Cambridge: Cambridge University Press (2017a) Reflection Paper Deepening 31 May (COM(2017) 291) (2017b) New instruments stable Euro Area framework Parliament Central Bank 6 December 822 final) Proposal Regulation following outbreak 2 April COM 139 final Giulia Camille Building VoxEU 1 Stefano Sacchi David van der Duin Sven Hegewald Sharing When Hits: How Policy Design Influences Citizen (EURS) AISSR Report (December) through Redistribution Insurance Incomes: Guide Guarantor Provider? (February 3 Amsterdam Centre Studies No 2020/01 Professor Amsterdam; Commissioner Employment Affairs; now Secretary-General FEPS; MN Pension Vice-Dean Faculty Business Fiscal Board; International Comparative Political Economy Director Affairs DG EMPL Commission; Senior Associate WIIW; Department Science PhD-researcher Assistant Governance Gent

Solidariteit in Europa. Wetenschappelijk inzicht en politiek meningsverschil


Download fulltext

a376

Solidariteit in Europa Wetenschappelijk inzicht en politiek meningsverschil Frank Vandenbroucke De organisatoren van deze reeks vroegen of ik een les kon geven ‘over de manier waarop wetenschappelijke politieke meningsverschillen te over- bruggen zijn’ ‘In tijden post-truth stelt zich immers vraag hoe wat redelijk goed beredeneerd is meer gezag impact kan krijgen’ zo voegden ze eraan toe uitnodiging sprak me aan Ze verwijst naar twee vragen die bezighouden Hoe kunnen we rond complexe kwesties voldoende eensgezindheid tot stand brengen eerder dan polari- satie? Welke bijdrage wetenschap daaraan leveren? Er geen gebrek onderwerpen om het belang illustreren span- ning tussen klimaatwetenschap moeizame besluitvorming voor hand liggende illustratie Ik koos ander thema: EU behoe!e hee! solidariteit er moet uitzien Moet ‘socialer’ worden betekent dat? Daarover lopen meningen sterk uiteen vertrek voorstel voorzitster Europese Commis- sie Ursula von der Leyen Zij pleit verzekering tegen werkloosheid beter herverzekering door Unie (EU) nationale werkloosheidsverzekeringen Het basisidee dat fonds creëert tijdelijke budgettaire steun gee! lidstaten getroffen ernstige stijging zou dus niet zelf werkloosheidsuitkeringen uitbetalen individuele bur- 142 FRANK VANDENBROUCKE gers – blij! rol maar wordt ‘herverzekeraar’ ‘Herverzekering’ bekende techniek verzeke- ringswereld Verzekeringsmaatschappijen nemen bij andere maatschappij garanderen uitzonder- lijk zware schadeclaims hun klanten toch (denk natuurramp veel één verzekeraar tre!) Herverzekering biedt extra veiligheid verbetert werking verzekerings- wezen Zo bekeken klinkt logisch Maar idee op actieve spelen sociale verzekeringen gevoelig controversieel Lidstaten als Duitsland Nederland willen ‘trans- ferunie’ wordt: zijn bang zij goede economische prestaties zouden moeten opdraaien landen met slecht beleid vinden eerste plaats orde zaken stellen eco- nomische problemen Andere weer beducht Euro- pese bemoeienis politiek: resultaat geschiedenis voorkeuren mag gevoelige terrein begeven voorstanders Von voeren dergelijke zelfs noodzakelijk muntunie wijzen erop je grens- overschrijdende terugvindt alle muntunies behalve precies onze kwetsbaar maakt zeggen En sommige dit uitgelezen kans sociaal gezicht geven: eindelijk concreet over ‘het Europa’! tegenstanders bevolking draagvlak bestaat grensoverschrijdende solidariteit: politicus (nationale) verkiezingen wil winnen zal voor- Wordt vorm ingevoerd termijn splijtzwam verbindend werken Wat daar nu denken? ben voorstander verwacht vurig pleidooi mijn kant academicus helderheid debat Helderheid rele- vante feiten aard argumenten In dergelijk heb soorten Enerzijds hoor beroep doen ‘functionele logica’; anderzijds normatieve Een functioneel argument loopt zo: ‘Als besluit A hebt genomen (bijvoor- beeld inrichten) wilt gewenste leidt ook maatregel B (bijvoorbeeld werkloosheids- stelsels herverzekeren) volgt gewoon uit “de logica” A; wie zegt ’ Dit soort grote gespeeld SOLIDARITEIT IN EUROPA 143 stap integratie dwingt onvermijdelijk volgende hoorden vaak typisch normatief argu- ment neemt aan: ‘Omwille rechtvaardig- heid Functionele presenteren objectief feitelijk; uitdrukkelijk waarden Natuurlijk gradaties: verschil luidt absoluut moét teloorgaat nuttig maken samenvallen: nut- tig omwille tegelijk bijdragen mensen dankzij rechtvaardigheid ervaren ontstaat misschien groter A: functionaliteit afgeleide zorgt legitimiteit complex web functionele richting hij graag combineren hem kwalijk wetenschapper onderscheid belichten alles aandacht onzekerheid: haar deel verduidelijk hier versta onder ‘solidariteit’ lezer taai stuk nogal abstract ‘zuivere verzekering’ ‘herverdeling’ nodig betoog tweede verleg niveau name Muntu- nie schets denken Muntunie gedurende lange tijd verbonden was welbepaalde visie arbeidsmarktbeleid tijdens afgelopen decennium gewijzigd is: gegroeid gebaat sterkere beste aannemen? Dat brengt ons bespreek derde deel: welke pleiten werkloosheidsverzekeringen? Gaat (wie stabiele zo’n organiseren)? Of zulke overtuigend? Moeten norma- tieve argumenten? Waar eindigt waar begint uiteenlopende onverzoenbare waardeoordelen daarin gelden? leunen vierde belicht nuttige wetenschappelijk onderzoek debat: geval 144 Politieke standpunten ingeleid ‘de …’ wel zeker denken’? vijfde WELVAARTSSTATEN: VERZEKERING EN HERVERDELING woord duikt al sinds vele jaren documenten altijd duidelijk ermee bedoeld Daarom zoom speci#eke betekenis erin middelen elkaar delen diegenen ongunstige omstandigheden benadeeld ondersteunen; onder- steuning laat nadeel lijden geheel gedeeltelijk com- penseren gemeenschap verantwoordelijkheid neemt: individu verantwoordelijk geacht gevolgen (helemaal) vangen Deze krijgt gestalte traditionele kerntaken wel- vaartsstaten: inkomens tegenslag (zoals ziekte invaliditeit werkloosheid) herverdeling rijk arm spelen? voorligt Vooraleer aansnijd stel ‘verzekeren’ ‘herverdelen’ scherp ‘omstandigheden’ hierbij cruciaal: anders ingevuld wanneer gaat ‘verzeke- ren’ ‘omstandig- heden’ toekomstige risico’s zijn: men weet zullen voordoen organise- ren belangrijke verdeeld bevol- king Beeld groep allemaal hetzelfde risico arbeidsongeschiktheid ziekte: gelijk (veronderstel verwachten 4% loopbaan geveld ziekte); alleen moment ziek onvoorspelbaar organiseren waarbij gezonde werk betalen zieke uitkering krijgen Bij zuivere ring uitkeringen iedereen evenwicht: periode horizon gebruiken ‘netto-winnaars’ ‘netto-verliezers’ winst 145 verlies uitgedrukt geld Tenminste verwachting deelt (de ‘verwachte waarde’ iedere indi- viduele deelnemer uitkeringen) wint welvaart want onzekerheid #nanciële af welvaartswinst omstan- digheden’ hebben eigenschappen bijvoorbeeld waarmee geboren dek- toekomst ieder- treffen Wanneer samenleving (deels helemaal) compenseren minder gunstige bete- kenis (verschillende persoonlijke eigenschappen) spreken Progressieve belastingen voorbeeld uitstek herverdelende Veronderstel eens hoog inkomen combinatie omstandighe- den (a&omst opvoeding bijzondere talenten gezondheid …) inspanning progressieve belasting houdt Wie verdient daarvoor helemaal gehouden; omgekeerd ervan uitsluitend ‘eigen verdienste’ beschouwen: belang’ volstaat zonder motivatie deelnemers herverde- ling ligt anders: herverdeling; her- verdeling dient (tenzij rijke vrede rekken notie heel breed op) eisen gemeenschapszin gevoel verbondenheid bereidheid iets Verzekering kwestie verstand hart (Het gemakkelijker Europeanen overtuigen 4 opinieonderzoek daarover ) praktijk scheidingslijn echter progressief belastingstelsel verzekert onvoorspelbare Als zelfstandige klap omdat sector waarin werkt onvoorziene conjunc- turele inzinking daardoor lager belastingtarief valt zelfstandigen sectoren blij- ven draaien 14 Omgekeerd bieden verzekeringscontrac- ten burgers land verplicht aansluiten Hooggeschoolden werkloos laaggeschoolden: werkloosheidsverzekering verze- kering; herverdeelt ‘laag risico’ ‘hoog ziekteverzekering geldt ook: basis scholing levensloop verschillen voorspelbaar alge- meen verplichte vindt laag cruciaal volgende: ver- plichte algemene aansluiting men- sen ziekterisico noodzakelijke voorwaarde werkende ziekteverze- kering Private verzekeringsmarkten falen ’asymmetrische informatie’ ziekterisico’s (informatie verzekeraars missen) ieders overheid optreedt verzekering-met-herverdeling oplegt George Akerlof aankaartte publicatie ’()* +**’ Nobelprijs economie gekregen samen Joseph Stiglitz Michael Spence zekere (tussen risicogroepen) komt vandaag vrij algemeen aanvaard Nochtans moeilijk punt VS: Amerikaanse gezondheidszorg indien stelsel weer- stuiten gevolg Amerikanen besteden wij terwijl groot verzekerd Eerder schreef eigen ‘zonder meer’ deelname mits Nu voeg toe: verschillende risicopro#elen nuance genereus laag; hogere vereisen bij- dragen inschatting risicopro#el liever 147 (met hoge werkenden) voorkeur lage vereist Alle compromis verzekeringsschema inzake beste’ schema belangen mate inschatten belangencon ict bewust weegt verwevenheid bin- nen zekerheid vormt nog steeds cement stevig groepen middenklasse kostbaar Net daarom hierin optreden ‘verantwoordelijk’ intussen opgedoken tekst lezers ongetwijfeld afvragen vaststellen Legt omschrijving nadruk ‘verantwoordelijkheid’ feit bepaalde kwets- baarder mensen? Is strenge magere opvatting solidariteit? Neen ja per de#nitie verantwoordelijkheidsgevoelig: verantwoor- delijkheid stopt ontweken beantwoorden Kansen missen achteropraken ingewikkeld kluwen weegschaal slaat zel- door; afstelt beoordeelt maatschappelijke conventie contract: benadering metafysisch oordeel verantwoordelijkheid’ moeras debatten vrije terechtkomt Sociaal toetsen zelden doorslaat bijkomende moeilijkheid: ouders keuzes waarvoor kunt houden kinderen níét Opgroeien armoede recept mislukking school leven waarte- gen beschermen zélfs gevallen deels geringe gezin gelijke kansen zul leggen Aandacht impliceert meedo- genloos bent menselijk Bovendien individu- ele soms dramatisch kwetsbaarheid eruit voortvloeit fundamenteel hulp kwalijke hoofd initieel Drugsverslaving evident beeld; gekwetste verkeersongeval veroorzaakte collectieve afgewogen gebruikt; mededogen doorslag Zelfs binnen verzekeringslogica limiet principe Moral hazard onvermij- delijk private keringen: gedekt durven nemen; gedragswijziging geobsedeerd gevaar moral zeg- mogelijke misbruik afschuiven collectiviteit Neem werkloos- heid: opdat minimum activering sluit géén (en enkele ring) mist belangrijk maatschappelijk doel Zoals bekend spreekwoord formuleert zoektocht betere vijand Werkloosheidsverzekering bovendien effect verder reikt onmiddellijke verzekerde werkloze e-ciënte stabiliseert schok daarvan koopkracht gematigd Daar baat bij: uiteinde- (Dit ‘externe effect’ vergelijken inkomensbescherming toekomstkansen Kortom mogen keringen louter ‘moralistisch’ benaderen Eigen enige absolute ordeningsprincipe samenle- ving lan- zoals straks zien onderlinge moraliserende termen fragiele 149 WELVAARTSSTATEN EEN MUNTUNIE: EVOLUEREND INZICHT ’((( vormden elf welvaartsstaten Later slo- acht redenen vormen waren divers Voor handel praktische voordelen: handelaars verlost wis- selkoersrisico prijzen vergelijkbaar Landen leden gebleken onrust wisselmarkten België overgang zeventig tachtig) keken veilige haven monetaire stabiliteit motieven: leiders wilden samenwerking verdiepen Vandaag meeste erover mun- tunie vergelijking kennen schokdempers relatief brede consensus lang dominante laten functioneren twintig jaar Je beschrijven leerproces erva- diepe crisis na +** evoluerend inwerkten theoretische modellen terug handboek Paul Grauwe begin aanvankelijk domineerde gezegd baten deelnemen kosten mee Nationale rege- ringen staat wisselkoers waarde) munt zetten beleidsinstrument: exibiliteit ‘kost’ verhouden economi- sche theorie spreekt ‘optimale muntzones’ (OMZ) optimale muntzone waarvan overtreffen Figuur Op verticale as #guur meten ‘symmetrie’ productie werkgelegenheid ont- wikkeling Meer symmetrie afwijkingen Asymmetrie ontstaan specialisatie sterker gespeci- aliseerd staalindustrie ‘asym- metrische schok’ zwaar asymmetrische bepaald tre! 150 Symmetrie Flexibiliteit F/0112 ’: Kosten model B234: bewerking 5 (+*’+) p ’+( helpen verteren aanpassing wisselkoers: waarde daalt concurrentiekracht beheer houdingen aanpassingen wisselkoersen mogelijk: schokken beschikken horizontale aanpassingsvermogen wijzigen optie Twee belangrijk: gemakkelijkheid lonen neerwaarts aange- past (wat lukt dalen munt); migratie komen zitten gemakkelijk ontslaan werven) speelt snelheid ‘interne aanpassingsvermogen’ althans volgens gangbare economen hanteren dalende lijn OMZ afruil beeld: (minder intern aanpas- singsvermogen) muntzone’ boven OMZ-lijn bevinden munt- zone 151 Volgens VS succesvolle arbeidsmarkten staten exibel Werknemers individueel arbeidsaanbod migreren zoeken verleden werden crises regio diep troffen opgevangen verhuizing bevolkingsgroepen situeren buitenland taal Onze gereguleerd Eurozone getekend grensgeval net a6akent migratiestromen fede- rale begroting gevoed federale Rijke arme via Budgettaire transfers ontwikkelingen Transfers exibilisering arbeidsmarkt minst tijdelijk soelaas onderbroken OMZ’: OMZ’ toont sym- metrie mogelijk gegeven asymmetrie vorige staan ‘intern aanpassingsvermo- gen’ gedaan verantwoorde- lijkheid regio’s economisch ontwikkeld (beperkte) ‘herverdeler’ kader muntu- taboe geweest Toen kwam lag zeer zowel zijn? pijl noordoosten wijst symboliseert gedomineerd voorbereiding negentig vervolgens 152 vij!ien bestaan belangrijkste zorg begrotingstekorten overheidsschuld Daarnaast wilde waken linge vertonen ontwikkeling Tegelijkertijd legt o-ciële discours Commissie exibele moest bewegen: méér werd ’(() leidraad Werkgele- genheidsstrategie ‘arbeidsmarkt exibiliteit’ containerbegrip neoliberale bedrijven werk- nemers vooral werven Al spelregels boze kun tegenover sociaaldemocratische plaatsen (waarbij partijpolitieke gebruik): geschoold mogelijkheden bijscholing omscholing muren taken aankunnen; Sociaaldemocratische invloeden zorg- ervoor Werkgelegenheidsstrategie volledige ontregeling liggen (om gaan aanbod bijvoorbeeld) nood prikkels nadelen sterke ontslagbescher- ming werknemers Gecentraliseerd overleg hinderpaal troef gezien perspectief reden Door industriële nomie diensteneconomie groeide arbeidsmarkt- exibiliteit: contracten projecten; deeltijdse con- tracten dienstverlening buiten normale uren … combineerden genereuze bescherming Denemarken deden erg paste boven- dien narratief dynamische verschuivingen nieuwe succesverhalen veranderde tijdsgeest spoorden vereiste vat kijk ‘theorie vormde 153 referentiekader zichzelf fout relevantste kijken muntunie? ervaring bracht blijven Marktecono- mieën onderhevig cycli: aannemen beperkte conjunctuurschommelingen lei- slingerbewegingen instabiliteit waarom ondergaan vertrouwen internationale beleggers obligaties uitgee! Om stabiliseren tekort rekening heidstekort #nancieren schuldtitels (obligaties) uitgegeven wor- afnemers rentevoeten betaalt raakt stabiliserende vertrouwensbreuk geconfronteerd machteloos aangewezen oplossing begrotingsunie automatisch verhouding gezamen- lijke ontvangen veranderen: evenveel gezamenlijke gemeenschappelijke buffer schokdemper; zagen symme- trie interne focus misleidend: ‘asymmetrie’ basisprobleem Ook beperkt ‘symmetrisch’ optreden) intensiteit feller voelen behoud lies markten daarbij essentieel enerzijds ant- hangt schok- ken Economische voortvloeien juncturele aard: treedt 154 herstel bevorderen passend begrotingsbeleid behulp- zaam: conjunctuurinzinking onmiddellijk ontslagen (of meteen inleveren loon) kleiner structurele verschuiving technologie waardoor bestaande producten productieprocessen concurrerend antwoord + inzichten Begrotingsunie +a: Afruil permanente domineren (+*’ 7 +b: conjuncturele ( 155 Opnieuw tonen buffer; wikkelde unie exibi- liteit ‘afruil’ voordelen budget- taire muntzone: hervormd verschuiven halen evolueren grotere ‘kijk’ relevanter vestigt ‘onvol- ledig’ doet nadenken empirisch: ‘permanent’ getrof- fen conjunctureel tijdelijk? empirie leert hadden insta- biliteit mee: ‘ ‘begrotingsunie’? Eurocrisis gegaan kost in: aanvaarden lagere en/of directe onzeker- persoonlijk tillen kost? beurt Hechten beslis- singsmacht publieke inkomsten uitgaven? Hebben wei- nig beleidslui lidstaten? saga behoedzaam omgaan beleids- conclusies gekoppeld relevante beleidsconclusies opleveren context relevant Eerst nagedacht relatie Daarbij rede- neringen zorgvuldig gecheckt Naast selectie denkkader tenslotte onvermijdelijke 15 zel&ritische vaststelling onvolledig Internationale instellingen IMF hameren nagel Com- missie analyse Instellingen zorgen geherwaardeerd: werkloosheidsuitkerin- gen; gecoördineerd herwaardering instituties aantal doorgeschoten illustreert dit: kleine jobs oproepcontracten kenden enorme beweging ingebed Nederlandse controle ontsnapt pogingen opnieuw ARGUMENTEN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE SOLIDARI- TEIT HERVERZEKERING VAN WERKLOOSHEIDSSTELSELS breng Zijn menten typische welvaarts- georganiseerd breiden EU? Over dan? vloeit rechtstreeks voort gaande fragiel instabiel Idealiter vervolledigd vol- ledig uitgebouwde begrotingen hebben: uitgaven onderbrengen programma’s? oog stabilisering hee!: aangaan ‘schokfonds’ gecreëerd ondersteunt voorkomen verlammende heden Zo’n hoe! omvangrijk zijn; simula- ties uitgevoerd schokfonds gemiddeld ongeveer * ’% bbp betrokken bedragen Alhoewel omvang betalingen 157 gesproken factor Met woorden ‘verzekeringsunie’ echte Hiermee robuust wapenen concrete Bijvoorbeeld gebruiken? denkbaar uitbetalingen beperken som overgemaakt kun- inzetten verkiezen ‘herverzekering heidsuitkeringen’ variant voorwaarden fatsoenlijke uitkeren (in land) overeengekomen minimumdrempel scenario naast macro-economische opdracht nood- zakelijke overheidsuitgaven terugschroeven zitten; tegelijkertijd Men toevoegen: deelne- mende ruil verplichten effectief opleidings- activeringsbeleid lozen opleidingen aanbieden aan- vaarden gepast evenwicht rechten plichten ‘wederkerigheid’ brutaler ‘voor hoort wat’ politiek; ‘herverzekering’ inmenging behoudens voldoen mini- mumeisen meester uitwerking Beschikken kiezen? eerlijke aangeven echt dwingende kiezen ‘Geen redenen’ geef Vooreerst geschikte stabilisator: automa- tisch Vervolgens subtieler samenhangt econo- mische transities zogenoemde ‘permanente schokken’; meest performante lijkt BOx 1: MORAL HAZARD risicoschuw gedrag aanpast onvermijdelijk: enkel wenst verzekeringssysteem ingeperkt mechanismen gebaseerd afwijkt pro#el zodat struc- niveauverschillen drempel overschreden vooraleer uitkeert streng gede#nieerd tussen- recuperatiesysteem voorzien voordele lidstaat bepalen stoppen uiteindelijk terugbetaald stringenter bepalingen zwakker verzekeringsmechanisme noodza- kelijk minderd minimumeisen betrekking kwaliteit activerings- werkgelegenheidsbeleid lidstaten; ruimte krachtig spanning delijkheden bijstand bestuursniveaus situeren: centrale verant- woordelijk deelstaten provincies gemeenten Niet Canada Oostenrijk Zwitserland interessant laboratoria opzicht gedetailleerde studie institutionele expliciet impliciet aandachtspunt gamma oplossin- bestaat: min #nancieringsmodel- len rechtstreekse coördinatiemechanismen 159 heidsuitkeringen inzet woor- promoten onderdeel verhaal Ten slotte probleem lidstaten: vermijden laks beginnen crisissituaties? bestreden organi- satie (Daartegenover overheidsbeleid dele moduleren inhoudelijke koppelen Box toegelicht herver- zekering werkloosheidsstelsels ondersteund meta- foor ‘vaccinatie’ metafoor schetst logica herverzekeren kop- pelen beleidsvoorwaarden vaccinatie-argument zin alinea’s aangestipt heb: a8ankelijk empirische gegevens ‘functioneel’ kracht huidige betwist vaccinatie-metafoor 1 0 – Zorg uitbreekt werklozen gemotiveerd gaan: organiseer Vermijd structureel begrotingstekort bewegingsruimte overheidstekort groeien Vaccinatie verplicht; vaccins (ook niet-verplichte) gesubsidieerd toevallig: positieve externaliteiten subsidiëren verbruik optimaal ‘subsidie’ #nancieel rationeel interstatelijke (als substituut begrotingsunie) ‘externaliteiten’ schets; schommelingen externaliteiten-argument mener (het metrisch overal even zijn) rechtvaardiging ondersteuning theoretisch (die handelsstromen) ‘binnenlandse stabilisatiecapaciteit’ behandelen ‘vaccinatieprogramma’ Uit blijkt stroom- lijning statelijke dertig zakelijk grond gekomen reeds beschikten ‘vaccinatie-argument’ verliest waaier nuchtere observatie: centraliseren werkloosheidsverze- regelrechte centralisatie Duitsland) omkadering stroomlijning centralisering VS) 161 ‘dwingt’ herverzeke- gronden mening opvattingen adequate heidsverzekering soci- ale speelt: steviger verankerd; signaal bekommert ‘nuttigheid’ sporen Europees werkloosheidsrisico’s uitgewerkt dicht aanleunen verzekering’: ‘bijdragen’ ‘krijgen’ ‘termijn’ eventuele evalueren Tijdens voorbije ‘betalers’ Spanje Italië Griekenland ‘ontvangers’ geleden Duits- ‘zieke man’ dezelfde gezorgd ‘ontvanger’ WAT DENKEN DE MENSEN? organiseerden peiling ’( 54’ ’9 opgezet voorstellen begrijpelijk lagen We confronteerden respondenten zes alternatieve moesten elk ‘sterk tegen’ ‘een beetje voor’ ‘noch noch kenmerken: ontvangt aanzienlijke gebruikt werkloosheidsuit- 2 9 gemeenschappelijk minimumniveau deelnemende alternatieven verschilden dimensies: Hun generositeit drie schillende opties: weinig (beperkte minimum) tussenin Voorwaarden opleiding onderwijs deel- nemende eventueel (i) (ii) seren landen: som- mige betalen? Hier maakten tussen: bijgedragen; ‘tolerant’ langetermijn-herverdelingseffecten (landen bijgedragen); (iii) mechanisme werkloosheidsschokken doelbewust armere Inzake respondent testten sce- nario’s: belastingen; 7% inkomen; stijgen rijken administratieve dimensie onderscheidde uitge- voerd onderscheidden scenario’s: voorwaar- werklozen; passende baan accepte- verliezen uitkering; elke week minstens vacature reageren accepteren 163 opties leverde 9+4 (9 × = 9+4) Iedere zag Fundamentele oppositie bleek beperkt: ’*% verwerpt meerderheid ondersteunen 55% beoordelen (‘een voor’) verschilt veelal rijkere Frankrijk Dene- marken aanzienlijk hoger ontwikkelde Hongarije Estland) hard eurozone steekproef Ierland) Blijkbaar aanpak verbeteren se wijze georga- niseerd voorstel- leiden belastingverhoging verrassend meerder- varianten stijgt Zonder ‘voorwaardelijkheid’ haast onmogelijk meer- derheid ‘herverdeling landen’ gevoeligste kwestie: ‘ontvangers’? Iets concreter: per- manente geldstroom Italië? opgelegd oplei- ding Daarmee garantie inhoudt twee- deling (een verzekering) toelaat onbelangrijk gevoeligheid Inwoners Respon- denten EU-landen onlogisch beroert gewicht schaal Ongetwijfeld ‘morele’ ter- men: doen; woordelijkheid verloren minderheid verplichting geboden banen ‘De mening’ mensen’ niet: denkt ‘moraliserend’ bekijken; zoekt verwaarlozen verschuilen achter auw Ondanks nuances poten- tieel peiling) der- zou- resultaten bevoorrecht negatiever Zeker hebben; weerstand voorstellen: ‘pro-Europeanen’ aangesproken bevestigd enquête: tastbare opge- leide hechten interpretatie voorzichtigheid Wan- neer uitleggen best discussie pro- anti-Europese gevoelens begrijpen hoezeer domein versterkt partij campagne 165 ongunstig inhoud gepeild mis- schien veranderen invloed Zeer framing bescherming? Kiezers vraagstukken uitgenodigd denken; genuanceerde vraagstuk door- slaggevend: partijen? Partijen helder wensen publiek CONCLUSIE WIE MENSEN LAAT REDENEREN KRIJGT WAAIER AAN REDELIJKE STANDPUNTEN constructie schokdemper Nor- matieve polen ‘aanpassingsvermogen’ delijkheid’ Anderzijds ‘bescherming’ (waardoor bevraagd wordt) ‘col- lectieve (eerder verantwoordelijk- heid) rode draad wees nuance: samengaan Sterker verstandige organisatie steunend eenvoud ‘sociaaldemocratische’ genoemd heb) uitstekend veerkracht aanpassings- vermogen Veerkracht veronderstelt én ‘en/ en’-redeneringen interessanter ‘of/of ’-redeneringen leidelijk ‘En/en’-redeneringen polarisatie overstijgen alles? onzekerheden contrast Politici beslissingen Sommige dulden uitstel Academici recht trekken betrokkenheid standpunt overkomt vereen- voudigen emotionele inroepen hen integendeel Vereenvoudigen emoties polariseren opzoeken opkloppen menings- complexiteit weten- schappelijke opofferen wens beluisterd worden: verzuchting pas wetenschappers levert ‘Hoe krijgen?’ lezing samengevat stemt hoopvol: redeneren krijg redelijke Waar- bedoel: herleid ‘onvoorwaardelijk totaal contra’ versus pro’ Vanzelfsprekend argumen- ten’ ‘normatieve argumenten’ hanteert (er objectieve logica: zeggen) waar- waardevol is) Vaak beide ongebruikt overtuigt overtuigd alléén riskeert vervallen TINA there no alterna- tive TINA-argumenten betwistbaar roepen terecht 167 verschillend tapijt geveegd moeilijkste langetermijnperspectief doorwegen klimaat vooruitkijkt duidelijker hoogte organiseert onbe- doelde gezond- poolen gezondheidsrisico Duitsers Nederlanders voordeel stabieler wordt; gever Opdat onontbeerlijk LITERATUUR Baute S F Nicoli & (te verschijnen 2020) Conditionality reci- procity and deservingness multilevel social policy: Evidence from a conjoint experi- on public support for European unemployment risk-sharing P (2012) !e Economics Monetary Union 9th Edition Oxford: Oxford University Press (2018) 12th Ch Luigjes (2016) Institutional the multi-tiered regulation assistance benefits activation sum- mary eight country case studies Brussel: Centre Policy Studies (2017) Risk Reduction Sharing Hazard: Vaccina- tion Metaphor Intereconomics Vol 52 May/June Number 3 pp 154-159 C Barnard G Baere (eds Social After Crisis Cambridge: Cambridge Burgoon < Kuhn Sacchi D Duin Hegewald When Unemployment Hits: How Design Influ- ences Citizen Support For (EURS) AISSR Report (December) Vandevelde geweld zoek ziel Leuven: LannooCampus hoofdstuk www frankvandenbroucke uva nl