Presentatie aan de Conseil Consultatif Fédéral des Ainés – CCFA


Download presentation

2018-05-03_Pensioenhervorming_CCFA_NL

pensioenstelsels Waarom is ze nodig? Met welke doelstellingen? Welke vragen dienen beantwoord? Frank Vandenbroucke Conseil Consultatif Fédéral des Ainés Brussel 3 mei 2018 Structuur van de presentatie • Evolutie pensioenuitkeringsratio’s (Ageing Report 2015) Wat zijn doelstellingen een hervorming volgens Commissie Pensioenhervorming 2020-2040? moeten beantwoord worden? Change in public pension benefit ratios 2013 to 2060 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK NO 10 20 30 40 50 60 70 Benefit ratio No change ≈ Musgrave rule including private pensions dk ee lv lt nl pl pt ro se all leren we uit het laatste rapport Europese Commissie? Als sociale verzekering vormt pensioensysteem sociaal contract dat houvast moet bieden voor iedereen jongeren zowel als ouderen actieven gepensioneerden •Bij ongewijzigd beleid financieel niet houdbaar strookt meer met evoluties samenleving en rijzen er problemen inzake kwaliteit •Louter parameters bestaande systeem wijzigen volstaat •De pleit daarom grondige Nieuwe zekerheid dankzij hervormingen Geen integratie drie stelsels (werknemers ambtenaren zelfstandigen) wel gemeenschappelijke principes Uitbouw via puntensysteem: geen doel op zich maar middel om begrijpelijk te maken Structurele Pensioen = (aantal punten) x (waarde punt) (actuariële correctie) (welvaartsvastheid) Aantal punten <= loopbaan Waarde punt jaar T f( gemiddelde inkomens T) •Actuariële correcties •Koppeling aan evolutie welvaart Puntensysteem o Gemiddeld inkomen werknemers 1 Minimum Gelijkgestelde periodes Verhogingen => Principe herwaardering (inkomens plafonds) Rechtvaardigheid BINNEN generaties TUSSEN Vereenvoudigde formule: pensioen Marcel (m) wanneer hij gaat (T); act corr Vergelijking huidige formule (M) heeft volledige loopbaan; actuariële correctie correcties: functie De filosofie puntensysteem houdt terugkeer naar stelsel bezuinigingen jaren ‘80 ’90 Het komt overeen berekening gebaseerd reële vroegere lonen laat toe schattingen verwachte euro’s Men zou kunnen zeggen rekening houden loongroei onzekerheid invoert die vandaag bestaat ook bestond traditionele (waar herwaarderingscoëfficiënten voorhand vastgelegd waren) Maar door introduceren pensioenberekening band economische ontwikkeling wat spoort doelstelling inkomensverhoudingen stabiliseren element ‘verzekering’ versterkt (conditionele zekerheden) oude plafonds worden definitief verankerd ogenblik toekomstige gepensioneerde ontvangt Er meerwaarde qua informatie sensibilisering overigens ‘splitting’ bij echtscheiding realiseren ‘deeltijds pensioen’ enz Argumenten verhouding tussen binnen wenselijke bandbreedte situeren (“noch defined noch contribution ambition”) Ook bijdragen arbeidsinkomens bepaalde blijven Loopbanen verlengen Financiering andere basis dan (o m factor vermogen) Vooraf vastgelegde spelregels verzekeren behaald evenwicht stand wordt gehouden rechtvaardige spreiding inspanningen daarvoor nodig Doelstellingen hoogte pensioenen gehandhaafd loopbanen toegangsvoorwaarden tot krijgen eenvormige invulling over verschillende Verschillen vereiste of leeftijd toegang geeft objectieve gerechtvaardigd Vervroegde pensionering blijft mogelijk mits toepassing billijk objectief verantwoord correctiemechanisme lengte daarbij essentieel leeftijdscriteria vervroegd wettelijk zullen toekomst evolueren Gemeenschappelijke (1) minimumpensioen vereenvoudigd verbeterd gezinsdimensie gemoderniseerd eenvormig Bij zelfstandigen verdwijnt gezinstarief na voldoende lange overgangsperiode; afgeleide rechten gelden vanaf moment mensen samenwonen beëindiging gezamenlijke pensioenrechten gesplitst; overlijdensdekking billijker (2) Een sterkere arbeidsprestaties dit strijdig gelijkstellingen: indien getroffen onvrijwillige werkloosheid ziekte invaliditeit arbeidsongeval beroepsziekte… gelijkstelling gewerkte vanzelfsprekend Voor nieuwe contractanten publieke sector ter aanvulling hun werknemerspensioen kapitalisatiestelsel opgebouwd tweede pijler coherenter gestructureerd aangemoedigd; zonder vennootschap hoeven doen (3) geruime tijd voorwaardelijke wijze omschreven loopbaan- leeftijdseisen 2030 zodat weten waar eventueel mogen verwachten; deze 2025 vergeleken voorziene endogene aanpassingsmechanismen beschikbare demografische gegevens; definitieve beslissing genomen; daarna nemen mate automatische Strategie transitie Naast evenwichtige combinatie stijging pensioenuitgaven beheersen bijkomende financiering bronnen aanspreekt hogere werkzaamheid sleutel succes Pensioenbeleid werkgelegenheidsbeleid vullen elkaar alleen afhankelijk elkaar: ene bepaalt krachtig vernieuwend dus vereist Evenwichtige Aanvullende advies april 2015 Zware beroepen: Meerdere dimensies spelen rol Evoluerende realiteit Objectiveerbaar resultaat (preventieve) beleidskeuzes Sociaal overleg ⇒Verschil leeftijds- loopbaaneisen ⇒Vereist algemene flexibiliteit (keuzevrijheid) Deeltijds vorm flexibiliteit: opportuniteiten vragen: kan men bijverdienen pensioen? Kan verder opbouwen werken terwijl reeds geniet? toegepast vervroegde opname Hoe corrigeren? (sociale ongelijkheid levensverwachting) In ambitie b t coherente Flexibiliteit: Moment Omvang Correcties i f v Extra zware beroepen Conclusies aanvullend regering vooreerst goed hervormingsproces voorstelt garanderen samenhang onderdelen chronologie bewaakt raadt administratieve redenen af deeltijds implementeren pensioenregelingen Pensioenhervorming? Wil ‘defined ambition’ d w z stabiliseren? Zo ja welk niveau? (Kan mikken verbetering werknemers?) ingebouwd zelf? vooraf leeftijdseisen? berekeningsformules? convergeren toch apart beheerd pensioensysteem? slide 23: toegelaten arbeid … zwaarte moderniseren? richting? minima vereenvoudigen verbeteren? Te beantwoorden principiële (beperkt 1ste pijler): Documentatie Erik Schokkaert Bea Cantillon pensioensysteem: terug verschijnen CSB-bericht artikel Gids Maatschappelijk Gebied Grote Pensioenverwarring reactie Kim Witte Wereld Morgen 17 http://www dewereldmorgen be/artikel/2018/04/17/de-grote-pensioenverwarring Pierre Devolder Jean Hindriks Naar nieuw Leuvense Economische Standpunten 2017/162 2017 Réforme légales: le système à points Regards Economiques numéro 130 Mars (http://www regards-economiques be) www academischeraadpensioenen be conseilacademiquepensions frankvandenbroucke uva