Solidariteit, Verantwoordelijkheid en autonomie in de staatshervorming. Waarover gaat het? Waartoe dient het?

Download fulltext
137

1 Solidariteit verantwoordelijkheid en autonomie in de staatshervorming Waarover gaat het? Waartoe dient Frank Vandenbroucke Lieven Meert versie 7 Inleiding “Fiscale autonomie” “financiële verantwoordelijkheid” zijn belangrijke thema‟s discussie over Tijdens regeringsonderhandelingen hebben we daarom reeds een vroeg stadium precieze voorstellen gedaan m b t deze De uitdrukkingen “fiscale geven het publieke debat echter ook aanleiding tot verwarring In nota proberen te verduidelijken waarover verduidelijking die beogen is zowel conceptueel als empirisch Verantwoordelijkheid solidariteit sociale fundamentele uitgangspunten bij ordening van samenleving vormen elkaars spiegelbeeld: opvatting altijd verbonden met Of nu verhouding tussen individuele mensen of georganiseerde groepen (Gemeenschappen Gewesten bijvoorbeeld) rechtvaardigheid gestoeld op evenwicht eigen “Eigen verwijst hier naar principe dat je (groepen van) “verantwoordelijk maakt voor gevolgen hun daden” betekenis ze daden (of beleid) zelf voelen ons pleidooi erg belangrijk toepassing concepten wat betreft niet beperkt onderlinge verhoudingen Gemeenschappen We vertrekken gemeenschappelijk belang iedere entiteit zou moeten helpen nastreven nl federale overheid voldoende middelen heeft om haar opdrachten toekomst financieren onder meer fatsoenlijke zekerheid blijven garanderen uitdrukking “verantwoordelijkheid” houdt onze ogen dus gemeenschappelijke Je kunnen spreken opdracht “taakverantwoordelijkheid” vraag land zo organiseren er tegelijkertijd… – correct ontstaat (voor beleid Gewest Gemeenschap); èn sterkere gedeelde door krachtige impulsen zich spannen Een cave at wel plaats: opvattingen vanzelfsprekend toepassen kan zomaar politieke entiteiten waarin Normatief (ethisch) evident economische modellen inkomen traditioneel factor basis waarvan hen “responsabiliseren” omdat gedrag gewenste richting sturen Empirisch steun geloof waarop steunen: individueel stuurt Geldt dezelfde mate overheidsinkomen entiteiten? Politieke bestuurders worden vooral gedreven overtuigingen electoraal succes; budget beschikken weinig zeggen Dit betekent responsabilisering via budgetten geen issue Maar men mag naïeve manier denken slimme Met dank aan Kris Witte Jean Eliaerts Kim Lievens 2 engineering financiële transfers vanzelf zal leiden aantal broodnodige hervormingen sociaaleconomische terrein algemene punt staatshervorming; deus ex machina verder ontslaat nood àndere debatten voeren bv arbeidsmarktbeleid inzake pensioenen gezondheidszorg enzovoort Zelfs verstandige institutionele al jaren geblokkeerd spontaan gang brengen Bij nuancering – geenszins onbelangrijk hoort nog andere bedenking huidige inrichting België enkele punctuele voorbeelden de-responsabilisering tijdens voorbije bepaalde momenten onmiskenbaar pervers effect hadden voorbeeld gesco-stelsel waar factuur gewestelijk tewerkstellingsbeleid gemakkelijk doorgeschoven vrijstelling patronale bijdragen gesco‟s konden ware “doelgroep-korting” toekennen on tap ten koste ander vaste benoeming besparing loonkost kon inhouden meeruitgave Dergelijke mechanismen kader responsabiliserende alleszins uitgebannen Zoals uitleggen wij benadering ontwikkeld vertrok concrete bezorgdheden specifiek de-responsabiliserend en/of onbevredigend was name lakmoestest nagestreefde (macro-)responsabilisering goed moet sporen (meso-)responsabilisering nodig terreinen Het ene vervangen Fiscale bevoegdheden fiscale Naast maar verweven dit loopt fiscaliteit Om vatten onderscheid maken enerzijds anderzijds beleidsinstrumenten vanuit sociaal standpunt Inzake personenbelasting vandaag waarmee tariefstructuur waaraan inwoners onderworpen wijzigen Op verbeteringen mogelijk zoals aangeven (bv mogelijkheid belastingskredieten toe kennen onvoldoende genieten belastingsvermindering; exclusiviteit fiscaal domein inhoudelijk bevoegd zijn) niettegenstaande bestaande beslissen geheven worden; zij krijgen dotaties ondanks beschikt onthouden interventies a v “verantwoorden” gedeelte belastingen heft bedoelt heffen2 activiteiten antithese dotatiestelsel; vermits stricto sensu dotatiestelsel georganiseerd iets “méér” dan louter vertrekt argument overheden geld uitgeven betekenisvolle zèlf verzamelen burgers Dat wordt beschouwd democratisch bijkomende impuls “verantwoordelijk” zuinig burger gedragen Los democratische uit sterker aanzet efficiëntie “heffen” bedoelen noodzakelijk “innen” Welke int aparte kwestie pragmatischer karakter 3 Vier invalshoeken: welke samenhang? vier invalshoeken staatshervorming: solidariteit; belang:het vrijwaren financieringscapaciteit niveau licht vergrijzing; duidelijke sterke bevoegdheden; Er verbanden overlappen zeker volledig elkaar dienen èlk grondig bekeken eenvoudige hoe “autonomie” verhouden eerste gezicht bestaat haast technische samenhang verantwoordelijkheid”: impliceert want heffen voelt ipso facto ontwikkeling belastingsgrondslag gebied; geïmplementeerd zonder autonomie: strakke band resultaten krijgt; illustreren ligt h w “in verlengde Zo invoeren beste méér bekomen per definitie praktijk onderhandeling Bijzondere Financieringswet (BFW) liggen twee BFW zit immers zekere gegeven leidt volgende vaststellingen: denkbaar globale verruimen voeren; se responsabilisering; toch verankerd verminderen vinden daarop wijzen bedoeling één (fiscale autonomie) realiseren tegelijkertijd (financiële verantwoordelijkheid) verzwakken Wie amalgaam eens gebeurt risico autonomie/financiële vergrijzing eenduidig leggen nadruk correcte verdeling budgettaire “capaciteiten” strijdig garandeert elke deel doet saneringsinspanning opdringt problematiek opgelost voorbehoud geldt korte lange termijn 4 inkomstenbasis deelstaten sneller begint groeien nadele opbrengst groeit BNP tegen randvoorwaarde uiteenzetten onderzocht voorgestelde effectief oplossen waarbij zeer duidelijk geval bijvoorbeeld laten meebetalen pensioenkost ambtenaren daar (bijvoorbeeld “bonus” Gewestelijk groot hij uiteindelijk kost oplevert) Responsabilisering stofferen betoog empirische vaststellingen responsabiliserend werkt daarover heden gevoerd werd lijdt dubbele handicap Ten steunt veelal partiële plaats analyses aandacht Gewestfinanciering tweede beoordeling besteedt geheel daarin vervat zitten analyse werking ceteris paribus-assumpties genuanceerde conclusies verleden veel doen geweest zgn perverse effecten d z succesvol eerder bestraft aangemoedigd Onze wijst erop probleem “perverse effecten” stelt Brussels Hoofdstedelijk (BHG) Vlaanderen dynamiek inkomsten wijze “geresponsabiliseerd” Vlaamse groei Wallonië beschouwing neemt zwak merkwaardige interacties Brussel verband Amendementen komen meest aangewezen BHG moeilijkst operationaliseren gegevens capaciteit werkzaamheid Brusselse werkgelegenheid bijzondere moeilijkheid vergelijken evolutie Antwerpen Gent Luik Charleroi Deze vergelijking interessant levert enigszins paradoxaal inzicht beklemtonen Franstalige partijen terwijl neiging behandelen afwijkende situatie specificiteit –beklemtonen Misschien wederzijdse waarheid ergens midden specifieke interne binnen zodat efficiënter beter reageren typisch grootstedelijke ondergaat 5 Hoe responsabiliseren? welk doel? waarom mechanisme Federale financieel gestimuleerd gericht verhogen Werkgelegenheid cruciaal financiering bevoegdheidsniveau draait rond zit: zelfs uitsluitend Uit blijkt gronde gaan wensen responsabiliseren: criteria? En samenhangend daarmee doelstellingen? Is “we our money back?” dominante doelstelling? doelstelling model? functie daarvan criteria bepaald Gaat versterken capaciteit? stand groei? inwoners? leefbaarheid bestuurskwaliteit staatshervorming? 6 geeft zijdelingse bedenking: overdracht gepaard relatief pakket (15 mrd euro ca 30 euro) nieuwe significante impact daardoor aanzienlijk minder) geholpen problemen gebracht) idee bevoegdheidsoverdracht sterktes zwaktes vreemd gemaakte “fundamentele herziening” “wijziging n bevoegdheidsoverdrachten” (die daarbij onvermijdelijk is) beetje semantisch Tenslotte lezer opmerken toespitsen geloven vennootschapsbelasting nuttig (los feit subsidies O&O zouden omzetten belastingskredieten) dimensie ontwikkelen Bijlage kort essentiële kenmerken samen wie vertrouwd conceptuele Definities vorm responsabilisering: Regering autonoom verplicht uitgaven financiert “Financiële regering geresponsabiliseerd begrotingsinkomsten (en –uitgaven uiteraard; beperken inkomstenzijde) gebruiken “responsabilisering” “responsabilisering sensu” Verder responsabilisering” gebaseerd mix “juste retour” “solidariteit” “Juste integraal terugkomen verdeeld capaciteit” (het aandeel personenbelasting) “Solidariteit” minder rijke gewest gecompenseerd bevoegdheden” aspecten Wanneer afhangt elk (“fiscale gehanteerd verdeelsleutel) invloed structuur sprake lijkt eenvoudig: Als invalshoek gemengd beeld op: gevoed opbrengsten instantie Gewest: Voor alleen ongeveer 13 miljard volgens totaal bedrag 22 “solidariteitsterm”: solidariteitsterm overcompensatie bespreken verschillende nuances aangebracht “perversiteit” compensatie nuance toegevoegd (globale i p analyse) wanneer rekening houden alle genuanceerder biedt mogelijkheden passen kortingen opcentiemen gedifferentieerd schijf) belastingsverminderingen vermeerderingen heel gedifferentieerde huisvestings- energiebeleid grendels: marge 75% totale gelokaliseerd Gewest; ingrepen mogen progressiviteit deloyale concurrentie Nu uitgeput Gewestelijke betekenen staat belastingsstructuur niet-triviale beïnvloeden betreft; indien verruimd sterk zin daarnaast natuurlijk gewestbelastingen “zelf heffen” “bepalen” versus hand onderstaande schema stap denkbeeldige financieringswet responsabiliseert toekent box links bovenaan opeenvolgende stappen dotatiesysteem omgebouwd Stap omvang vastgelegd parameters Belgische BBP inflatie… beïnvloedt onrechtstreeks dotatie (via groei) speelt rol bepalen historische richtsnoer behoeften Men (zeer zwakke) extra ervoor zorgt datzelfde hogere krijgt noemen zwakke variant: OPEENVOLGENDE STAPPEN INZAKE FINANCIELE RESPONSABILISERING 1: verdelen 2: (principe toepassen) 3: gelijkstellen geïnde MOGELIJKE FISCALE BEVOEGDHEDEN a) regionale forfaitaire procentuele belastingsschijf b) c) d) bevoegdheid tarieven vermeerderen differentiatie schijven (= qua praktisch effect) AUTONOMIE belastbare grondslag belastingsvrije som) federaal 8 prestaties wegen koppeling groeiprestatie afgevlakt; “onterecht” mee groeiende verandert radicaal (ervan uitgaande gecorreleerd overgedragen rechtstreeks situeert belope (Voor uiteenzetting moeilijk vindt verwijzen summier samengevat ) verschil volgende: berekening aanslagbiljetten geïnd wordt; structureel voordeel inningsgraad lager fortiori feitelijke blijft inning eventueel gekoppeld inflatie personenbelasting: elasticiteit o nominale product treedt hierdoor op; belastingselasticiteit groter formule interessanter (indien 1) realiteit Gewesten) wil responsabiliseren anders rechts diverse Vandaag (a) (b) beperkingen: verminderingen globaal maximumpercentage gewestelijke overschrijden verminderd premie techniek “belastingskredieten” Vanuit actief coherent willen vlak energie huisvesting apart vermeld (c) volledigheid (d) wijzigen: voegt niets reeks (inzake wonen energie…) veronderstelt belastingsaftrekken (wat positieve Opdat enz opnemen worden3 exclusief gelegd beleidsdomein overhevelt orde grootte hypothese hanteren: veronderstel aftrekken overdragen toevoegen maatregelen kracht 8% (maar vrij) principieel beschikbare percentage stijgen 14 5% 9 linkse gezet rechtse beschreven onafhankelijk ontwikkelingen parallel lopen Onderaan situeren operationele inkomensschijven som vastgelegd; bepaalt heeft; opwerpen beperkte vrij Zolang ervan uitgaat zelfde materie belasten zien operationalisering haalbaar “12 principes” preformatie raakte gingen interpretatie overigens perfect overeenkomt overeenkomen Vermits “meer responsabiliserend” invoering verdeelde groei-gebonden zichzelf hervorming “anders” expliciet impliciet hele Zowel uitoefening geconditioneerd voorwaarden bewaken vermijden Wat toevoegt “bevoegdheden” bekend belasting Daarom bevoegdheden: impliceren definiëren 11 augustus onderhandelaars formeel voorgesteld gefinancierd financieringsstelsel voorstel “model Kirsch” (dat toelaat gedefinieerd belastingsstelsel) ondubbelzinnig transparant: gesteld moest blijvende bescherming belastingsstelsel (d afname inkomstenbelasting voorzien BFW) uitgesloten (zoals Samen (door exclusieve karakteriseren verruimen) hield afschaffen vervanging methode naargelang gebruik instrument vergoeden rechterbox linker- 10 interpersonele gevaar gebracht Maatstaven graad Besprekingen solidariteit/responsabilisering meestal wijziging ontvangt gekeken wijzigende partieel Gemeenschapsmiddelen Ze abstractie normaliter samenhangt regio Gemeenschappen) hangt weten meten verdeelsleutel dotaties; groeivoet laatste vreemde paribus veronderstelling: géén gelijktijdig Waalse groeivoeten dalen weer “ceteris paribus” eigenlijk is… Alhoewel methodologisch consequent zullen afdeling dergelijke hanteren leren dadelijk voorziet waardoor toewijzing dotaties) gecorrigeerd Indien gemiddelde inwoner Rijksgemiddelde ter basisbedrag (18 2010 jaarlijks indexeren) maal afwijking procentpunten opzichte nationaal Uitgedrukt formule: (1)         T P PBU SOL 18 5xP x100x  SOLi = 0  Pi PT PBUi uniforme berekend PBUT 12 uniformiteit correctie toegepast toegekende belastingverminderingen beïnvloed Toegepast evenredig (SOL) zorgen uitersten systeem beantwoordt (2)   (1 (de solidariteitsfactor) solidariteitsfactor uitdrukkelijk volledige doorheen coëfficiënt Let parameter “gedeelde belastingen” echte woord: waarde jaar na af personenbelasting; x vormt enveloppe Wijzigingen normaal gesproken samenhangen wijzigingen hoger benadrukt oefening beschouwen momenteel gelijk 38% Bekijken 59% b rato ontvangen solidariteitscorrectie gelegen gecorrigeerde solidariteitsmechanisme „correct‟ a=0 hangen enkel personenbelastingsopbrengst a=1 solidarisering belastingsopbrengst > zulk vooruit achteruit “solidariteitsfactor” BFW? (vergelijking herschrijven hoofd landelijke 1850 bevolking: (3)       woorden bevolking vervolg gemakkelijker volgt herschrijven: (4) afhankelijk (berekend wijze) teller PB 19 6mrd ; 75 noemer toegewezen belasting) meteen besluiten trekken: Primo tijd daalt aangepast toeneemt 1989 dooft geleidelijk Secundo “pervers” “correct” (12 aard 100% compenseert “zwakke” 154%! vaststelling geleid stelling is: gunstige slecht beloond hetgeen Lambermont-akkoord 2001 versterkt opgemerkt onderwijs langer sleutel leerlingen nemen 20 98 bedraagt bekijken 98% overige voorzichtig hanteren) rekensom alvast nuttige conclusie Veronderstel 6de vermindert aanpassen gevoelig historisch symbool uitgangspunt: hoef gemilderd verdwijnen aanpast niét wijzigen; Stel massa 81 9% 154% 117% Dan relatieve vooruitgang draagkracht negatief positief genereert (afhankelijk consolideert illustreert verbeteren an sich reden (met werkgelegenheidsbeleid aftrekken) (zij overgangsperiodes) “fundamenteel herzien” aanpassingen betrekking bevoegdheden) Immers veranderen Wij steevast betoogd kiezen (na overgangsfase vanzelfsprekend) gepleit ruime overdrachten gevolgd BFW: responsabilisering/solidariteit simulaties (Vlaanderen Brussel) “middelen hoofd” splitsen delen “Gewestmiddelen onderzoeken Gewestmiddelen analyseren vervolgens “som Gewest- telkens behulp elasticiteiten groeiscenario‟s meet groeipercentage (per hoofd) proportioneel Analyse Aangezien transitiemechanismen aanwezig definitieve model 2014 (2012 aanvangsjaar “definitieve fase”); basisscenario gelijkmatige 20145 referentieperiode 2014) hierbij (in Gewest) “elasticiteit groei” samenvatting vermelden 1; 5Voor periode 2010-2014 reële 4% 2% 2011-2014 veronderstellen 6% 15 overblijven uitgangspunt hoofd”:6 Tabel Gewestbelastingen (EUR) Vlaams 1125 09 770 77 Waals 1201 71 553 64 H 1257 045 52 stellen actuele overcompenseert: armste meeste hoofd; rijkste minste cijfers genuanceerd redenen Gewestbelastingen7 (oa registratierechten onroerende voorheffing) rechterkolom tabel hoog gezien vele vastgoed kent laagste “middelen” ruim namen speciale Europese toppen stad Beliris aanmerking overeenstemmen respectievelijk 25 mio 97 149 indexeerden Zonder Brussel-dotaties Brusselaar 280 Vlamingen Walen uitgangssituatie snel basisscenario: Scenario A: Alle 1% B: C: D: E: economisch product: bevolkingsgroei vijf berekenen tevens gelijkaardige groeiverschil 10% omvangrijke structurele evoluties marginale wijzigingen) niet-lineaire Ook negatieve term afgetrokken vertonen 16 factoren spelen term) berekende resp Elasticiteit e 076 826 600 610 Totaal 942 943 aangezien zogenaamde “negatieve term” gewicht bepaling resultaat bevestigt (cf supra 4): verschillen groeiverschillen 187 790 740 630 594 994 975 gelijkblijvende meegroeit profiteren solidariteitsbijdrage kleiner veroorzaakt Gewestdotatie 17 4: -0 085 072 046 281 277 042 034 getrokken toegenomen (hier 28%- 8%) ondergaan lichte daling (nl tegengewerkt zwaar genoeg profiteert doorweegt totaalsom 5: 025 105 104 317 313 013 012 toename vast gevolg dalende 08%-0 bedraagt) laat toenemen daarentegen baat Net scenario C solidariteitsmiddelen 6: 111 063 032 005 054 041 convergentiescenario tegenstelling valt verklaren 36%-3 6%) weegt overheerst gunstig eenvoudig hypothese: Franse Gemeenschap verdeelt (zonder Duitstalige gedeelte) zodanig (i) gebied besteed (ii) 80% brengt; 20% Gewestregering taalgebied even consistente set indicatoren overdraagt gewogen gemiddelden bevolkingsaandelen wegingsfactor uitschrijven: MT doteert mT mV “Vlaanderen” (som Gemeenschap) mW “de Walen” (inwoners Duitstaligen) mB mD Duitstaligen (zowel Gemeenschapsmiddelen) RV RWD RB GV GF GD PV PD PW volgt: (RV / + /( (RWD (RB (GV (GF )) (GD inderdaad drie aldus samengestelde “responsabiliseert”: (waarin wordt) “Wallonië” Gemeenschap”) “Brussel” (inbegrepen gemeenschapsgeld deels communicerende vaten langs kant: druk ruimte) creëert afgeleide vice versa optelsommen voorwerp responsabiliserings- solidariteitssyteem vorige werken 20148 opnieuw groei(in “Gewest- hoofd”:9 7: 326 43 367 28 429 92 8Voor buitenlandse studenten 298 33 buiten net aanbrengen bespreking Buitenlandse Opnieuw duidelijkheid herhalen: hiervan centraal politiek 21 8: 801 746 908 910 deelgebieden badkuip leeglopen versschillen 9: 907 914 454 428 467 444 714 708 63% 3% Lambermontmiddelen 10: 068 065 237 250 328 327 147 150 (excl gebied) mindere stijging Desondanks 11: 028 056 052 044 23 12: 096 092 343 359 274 287 192 196 procentueel toenames overweegt Merk degelijk D gezamenlijke convergentie Samenvatting bevolking10 ondervindt “pervers effect” 13: Elasticiteiten 05 31 dele voordoen responsabiliseringsgraad nul (-0 05) gewest- gemeenschapsdotatie opgeteld elasticiteitscoëfficiënt 91 samenvoeging gewesten gemeenschapsdotaties eveneens (elasticiteitscoëfficiënt 25) Merkwaardig Brussel: gunstiger gemeenschappen meegerekend (elasticiteit Wallonië/Franstalige 24 14: Hoger toonden naarmate volume stijgt (zie 4) geleidelijke inhaalbeweging Wallonië/FrG ingehaald 7% 13% ruwe schatting suggereert “perverse” vastgesteld mits 2020 verdwenen herhalen nogmaals initiële maximaal ingeschat opname oorzaak „leeglopen badkuip‟ 2012) 91% (0 94% 89% resterende veronderstellingen 37%; 21% 05% 2; nuancerende langere spoort projecties waaruit dotatiestroom % stabiel lichtjes Hierbij kanttekening gemaakt berekeningen kijken demografische jongeren komende Planbureau last (naast vergrijzing) groeicijfers hierop inflatie-elasticiteiten 1%) 987; Wallonië: 984; 989 kloof verkleinen vergroten komt Lambermont-middelen allemaal (b trekkingsrechten) voornamelijk doordat Zie “Zijn overgefinancierd?” Samenleving Politiek Jaargang 2008 nr 53-65 acute solidaire inspanning eist sanering overheidsfinanciën Cave-at: sluit overeind schreven omgekeerd) herziening hoeden vermindering gemiddelde) rekenen compenseren Prof Deschamps (Namen) combineert daarvoor generieke TB  TBi =belastingsgrondslag TBT t= gemiddeld tarief verondersteld =compensatiefactor optreden < variant compensatiefactor berekenen: uniform hoger) vermenigvuldigd slechts omgezet stelsel toepasbaar verzaakt omwille maakten geldig “verzaakt” Mutatis mutandis regel solidariteitsterm: grondslag) 26 bestaan akkoord ongewijzigd “politieke compensatie” “assiette” leerlingenaantallen)… weliswaar verliezen halen bouwen 27 vrijwaren: doelstellingen begrotingsmarges ingegeven vaak gehoorde ongenuanceerde Lambermont-akkoord) “leeglopen badkuip” simulatie moment Gemeenschapsdotaties Wel vergrijzingskost aangetast lange-termijn perspectief ogenblik “een institutioneel onafwendbaar” strategische keuzes waarvoor zero-sum game financieringsproblemen gewoon verplaatst “De inzet (…) oplossing puzzel uitziet gespannen voet staan noodzaak investeringsinspanningen Onderzoek & Ontwikkeling kinderopvang kleuteronderwijs… moderne past „beschermen‟ „investeren menselijk kapitaal‟ afgewogen bijzonder smalle marges ”13 spreiden inzetten investeringsbeleid concentreert kerntaken Vandaar bevoegdheidsdiscussies arbeidsmarkt aansluit infra) noch noodzakelijke bovenop deelstaattarief ingevoerd verarmen doorgevoerd aanpassing meeropbrengst toekent) schatten minimale benchmark voor: elasticiteitscoëfficiënten herberekend; supra: 0) gebeuren realistische scenario‟s belastingen; groei; (veroudering vergroening) afspraken ofwel bevoegdheidstransfers essentieel Eén mogelijke geformuleerd regeringsonderhandelingen) 90% 6e hevelen dragen indexeren verdeelsleutels Strategische www frankvandenbroucke be Vanzelfsprekend betere de-plafonneren wet overheidspensioenen (wet meerderheid was) Entiteit I vaart aanvaardbaar uitvoering 2003 bescheiden gerechtvaardigde) bijdrage leveren financiën Hiervoor volstaat overlegcomité afzien blokkering responsabiliseringsbijdrage Door plafond miljoen Dergelijk perequatie opdraait loonpolitiek sinds Anderzijds logisch instaan gewezen personeelsleden overgeheveld gekregen toenmalige gepensioneerde gebleven ideaal bevatten hiermee Daarnaast bijdragevoet weddemassa betrokken overeenstemmende pensioenlast dekken hierover bereikt regeling Hierdoor 100 derhalve Omgekeerd waken responsabiliseringsmechanismen grotere moeilijkheden kleinere (omdat grote afgestemd worden) domeinspecifiek bonus-systeem genereus saldo contra-productief 29 Welk criterium responsabilisering? legden combinatie Sinds Lambermont-akkoorden hét wenst aanspraak overeen literatuur “principal-agent”-relatie “principal” (Entiteit I) “agenten” tewerkstelling vruchten geschikt dàt Grafiek prestatie indicator (PB) fiscaal; (WZ) capita WZ werkzaamheidsgraad bevolkingsgroep gehouden beide inwoners; min-15-jarigen 65-plussers meegeteld zinvol toelaten voorzieningen uitkeringen ouderen 15: Relatieve (1989 100) Begrotingsjaar Aanslagjaar PBVLA WZVLA PBWALL WZWALL PBBRU WZBRU 1988 1990 99 103 1991 101 106 1992 102 1993 96 95 1994 1995 1996 87 1997 86 1998 85 1999 83 2000 82 2002 94 80 indruk wekken “hiërarchische” overste afspraak gelijken 2004 79 2005 2006 107 93 2007 74 73 verrassend: uitdrukken (marginaal) verbeterd niveau‟s verschillend) stelselmatig dramatische gegaan indexen waarden zie A1 2) vanaf scoort gemeten stort 15+ Vlaanderen‟s verbetert nodigt onderzoek vermoedelijk worden: héle uitgesproken bijgekomen; min-15- jarigen niet-actieven significant Vlaanderen; veeleer werklozen gepensioneerden; nietactieven werknemer verdienen (dit sectoren "eigen Brusselaars" werken; horeca vs openbaar ambt: pikken misschien best betaalde jobs uit) aanwezigheid diplomaten werkzaam verschuldigd België; vervennootschappelijking activiteit consultants omgeving Grafieken Tabellen A2 A3 loupe: “jobcreatiegraad” werkzaamheidscijfers beperktere tijdsreeks referentiejaar jobcreatie tegenover (Grafiek 3) verbeterde verminderde evolueerde negatiever 32 jobcreatiegraad (1995 arbeidsleeftijd (15-64) nam 15-64 (1995= A4 Bruto Regionaal Product BRP evolueert geëvolueerd (1989=100) zetten rij basisjaar; absolute ratio‟s opbrenst A5 A6 A7 zicht onderling evolueren tijd) minst (absolute ratio‟s) verschillend 34 bespraken ineenstorting merken steeds enorme concentratie afgenomen slecht) strookt denkt BHG: riskanter 35 Algemene adequate erom instandhouding pensioen uitbetaald dubbel spoor klassieke capaciteit”; arbeidsmarktindicatoren Daarover (afdeling 6) afwijkend profiel grootstedelijk daarna 7) keren terug eigenheid 36 arbeidsmarktprestaties geïllustreerd oog algemener enige argumenten pleiten meerdere opvolging werkzoekenden beschikbaarheid (weliswaar normatief intussen stabiele schema‟s doelgroepkortingen realiteiten gezegd deresponsabiliserende einde doelgroepenbeleid tewerkstellingsprogramma‟s ongelimiteerde beroep vrijstellingen Beide opvolgingsbeleid overhevelen; overhevelen nopen evenwel Zoniet laks lui beleid: sanctionering vragen waartegenover return motiveren terzake inspanningen Precies “bonus-malus” uitgewerkt bijkomend bonus-malus saneringinspanning II evenredige knelpunt beloont (want helpt overheid) graadmeter achterstand inhalen tijdelijke ondersteuning tijdelijk creëren versneld inhaalt bonus-malus-regeling surplus hoofdstuk randvoorwaarden voldoen: impulsfinanciering ondersteunen (outputfinanciering inputfinanciering); duurzaam dividend ontstaan overheid; karakter; schokken vermeden Basismodel woont werkenden hoeveel gewijzigd t-1 gekozen maat geslaagd taak zoveel job 37 Waar uitoefenen gewest) toe; spreekt naast arbeidsbemiddeling beroepsopleiding aanzetten mobiliteit… industrieel succes 000 geactiveerde werkloze algemeen werk gaat) eenmalige betaald gespreid activering verhoging eenheid) 500 derde vierde 625 … bonus gehalveerd meetkundige jaarlijkse termen spreiding helft onderhevig budgetteringen betaalt keer terug: namelijk constructie aard: blijvend spiraal terecht slechte opleveren ingekrompen eventuele mali noteren soort “debet-positie” nooit aangerekend exogene conjunctuur gewerkt benchmarkmodel vergeleken buurlanden basisvoorstel bewust benchmarken risicospreiding: betaling verdiende gedeeltelijk afgevlakt niet-uitbetaling incentive-effect Inderdaad Jammer motiverend „zeer slecht‟ „minder voorvallen toevallig presterende geopteerd benchmarking methodologische veroorzaken: landen statistische bronnen gebruiken? alles gegoten zachtere hardere bestek “zachtere” terugbetalen afrekening latere gerecupereerd becijferingen volgen nadeel gecumuleerde slechtere 38 B ( opstartjaar uiteraard E Bt : Et woonachtig Pt personen actieve leeftijd (20-64) activeert zijnde Tot slot gezorgd bonussen financieringsspiraal raken deed werkzaamheidsgraad? halve vorig verslechtering teniet geëindigd volgend ½ verzwakt tegenvaller eeuwig meesleuren EUR duurzame onmiddellijk nadien verdiend Ondanks uitspreiding toekomstscenario vasthouden openstaan opties zes varianten externe uitgesmeerd   J     39 α: optie legt klemtoon “werkzaamheid inwoners” “aantal Gewesten” oordeel erin wapenen elders leven compromissen α β: index β=0 β=1 „jobcreatiegraad‟  Et1 gE gJ 1 g Aantal : =0 =1 NED FRA GER  wegingscoëfficiënten Duitsland Frankrijk Nederland : =0 dichter wordende activering: tijdelijkheid cumulatief; verliest 40 1 B=5 bonus/malus-regeling 41 Garanties verarming: precisering inschrijven verarming begrijpen daaronder bedoeld werkgroep vergaderde omschreven: “Er bestuur tengevolge traject ziet voldoet minimaal beschouwen” “verarming” voorkomt saneringen voldoen norm geclausuleerd uitsluiten garantiemechanisme “garantie” arbeidsmarktbeleid) gehaald Zulke garantieregeling formule; Vergelijking grootsteden wezen afwijkt grootstad stedelijkheid buitengebied omvat Aan kerngegevens steden A8 tov Enkel (2000 A9 42 cijfer bevolking) A10 (2000= basisjaar achterhoofd Na concluderen: gelijkenissen bevolking; grondgebied overeenkomstige onderzochte “excuus” beleidsstructuur stedelijke belangrijkste expliciete doel structuren hard preformatie); daaraan Specifieke benaderingen context dé botsen stedelijk profiel; bovendien externaliteiten gewesten: loutere externaliteit “eigen inspanning” Inwoners opgeleid kosten Gemeenschapsbudget Gewestbudget toegeven corrigerend werk- woonplaats moeilijker ontwerpen Verschillende pinnen Vooreerst onderfinanciering lump sum doneren aannemen vinden) aanwending omschreven gekleurd) evidente boekt deresponsabilisering Kirsch antwoord arbeidsplaatsverrekening voorstelt 25%) pendelaar arbeidsplaats inspiratie Duitse „ Stadtstaatenprivileg‟: telt stadstaten Hamburg Berlijn tegemoet nieuw horen) gelokaliseerde vermenigvuldigen 44 ongemoeid gelaten Ter illustratie: verticale Overheid betalen 519 illustratie geld; verantwoord tegemoetkomingen ondergebracht netto toevoeging formele „Stadtstaatenprivileg‟ Brussel-factor corrigeren gewestspecifiek tot: (2 bis gewestspecifiek: (4 bis) pinnen: 114% tegelijk transfereren stel solidariteitscoëfficiënt 87% perversiteit verdwijnt Noteer ingebouwd herziene geconditioneerde toeslag) Tegelijkertijd financieringsmechanisme 45 opbouw A delen: -middelen: eerst voorgaande (exclusief nationale solidariteitstussenkomst) koppelt indexcijfer consumptieprijzen ontvangsten gevoegd: bedragen regionalisering landbouwbevoegdheden landbouw- zeevisserij wetenschappelijk handel provincie- gemeentewet; mindering gebracht: budgettair neutraliseren begrotingsjaar consumptieprijsindex soldariteitstussenkomst: welvaartsverschillen solidariteitstussenkomst -opbrengst rijksgemiddelde ligt: c tussenkomst 60 (te prijzen 2010) procentpunt gemiddelde; PB-opbrengst boven (Vlaamse dotatie) Dotatie personenbelasting:het ingedeeld Gewone BTW-dotatie: (de)nataliteit (op jonger jaar) (de)nataliteitsfactor grootst minderjarigen gebruikt gewone BTW-dotatie (6-17 jarigen) ingeschreven scholen Bijkomende Lambermont forfait verhoogd (tot 2011) BTW-middelen 46 overgangsperiode (2002-2011) leerlingenaantallen Geleidelijk 2012 universitaire samenwerking kredieten 47 A1: 89 88 78 2009 76 A2: JCVLA JCWALL JCBRU 90 48 A3: 84 49 A4: BRPVLA BRPWALL BRPBRU 50 A5: 108 109 110 51 A6: 72 A7: 115 202 114 207 204 112 208 206 168 203 167 205 201 166 164 162 198 160 156 193 155 190 154 189 A8: (2002 53 A9: (1997 00 08 04 70 69 06 66 57 54 65 A10: Jaar 63 59 67 bonus/malusregeling berekend: werkende bevolking? Louter simulatieresultaat bevolkingsprognoses Federaal nagaan gematigde 2011-2020 dat: -de 66% 70% werkzaamheidsgraden werkgelegenheidsgraad ingelopen Samengevat werkzaamheidsgraden: A11: Veronderstelde (% E/P (%) 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 68 56 58 61 62 55 Elk (bedragen EUR) A12: Gesimuleerde (mio Vla 123 144 163 165 Wa 157 183 197 210 211 212 213 Bru Fed 219 333 391 421 437 446 451 457 458