De welvaartsstaat: een donkere interpretatie

Download presentation
261

sampol 2016/10|81 De welvaartsstaat: een donkere interpretatie BOEKESSAY Frank Vandenbroucke Maar de van Deleecks originele partituur is, zo schrijft Bea Cantillon, “rauwer en donkerder”. Toch eindigt ze met positieve oproep, perfect samengevat in laatste zinnen het boek: “In balans hebben we progressievere welvaartsstaat nodig. Waar er synergieën zijn, moeten deze ten volle benut worden. tegenstellingen contradicties waarden primeren.” Ik ben conclusie eens, minder pessimisme dat doorklinkt weg naar conclusie. Of beter, als pessimistisch zijn over haalbaarheid conclusie, dan zou ik daarvoor andere redenen verf zetten Cantillon. Cantillons zwaarmoedigheid Met staat (2016) publiceert Cantillon opus magnum. Het bouwt voort op architectuur (1992) Herman Deleeck, omvattend handboek geschiedenis, doelstellingen organisatie sociaal beleid. heeft te maken ongelijke strijd tussen twee rollen die haar betoog speelt. Enerzijds spoort goed logica vrije markt, bijvoorbeeld kinderopvang voor werkende ouders, opleiding activering werklozen: mensen voldoende productieve vaardigheden varen daar wel bij, economisch leven ook; is “synergie”. Anderzijds gaat tégen markt: minimumlonen werkloosheidsuitkeringen beschermen tegen zitten “tegenstellingen contradicties”. niet teruggetreden, beSAMPOL_december2016.indd 81 8/12/2016 10:29:33 2016/10|82 klemtoont expansief taken aan economische behoeften beantwoorden, waar “synergie” is; beschermende rol al geruime tijd verdrukking. In strijdtoneel beschrijft, wint sociale logica. GEEN IJZEREN WETTEN MAAR WANORDE vergelijking simplismen debat kleuren, dit boek verademing. Neem kretologie ‘de middenklasse’. Jonathan Holslag Morgen (26/10): “We branden waanzinnig tempo spaargeld uit glorietijden babyboomers op. (…) Wees maar zeker van: middenklasse, zij eraan.” Gert Peersman Michel Maus hadden kort voren hun duit zakje gedaan dezelfde krant: “De voorbije decennia middenklasse alleen gegroeid, nu dreigt verdwijnen”. Kunnen analyses overwaaien Angelsaksische wereld zonder meer toepassen ons eigen land? Dreigt Belgische verdwijnen? Ziet bar slecht vele hardwerkende tweeverdieners onze bevolken? Lees realiteit complexer: binnen bevolking actieve leeftijd zien vooral gezinnen weinig of participeren arbeidsmarkt achterop geraken. Onze behoefte eenvoudige verhalen onverzadigbaar. Als straks uitsterft, willen toch geloven onheil overkomt, Verenigde Staten tot België, wijten één enkele externe vijand: boze globalisering. En succes Brexit Trump valt herleiden verliezers globalisering’. Helaas ook simpel. Mark Elchardus, hierover geduldig empirisch onderzoek doet, stelt vast steun populisme niets persoonlijke sociaaleconomische situatie kiezers (Zeno, 19/10). Los daarvan, toenemende ongelijkheid resultaat factoren. Deze factoren verschillen land land, landen kennen sterk uiteenlopende ontwikkelingen. Om begrijpen, moet je zowel kapitaalmarkten arbeidsmarkten kijken. om technologische evoluties. machtsverhoudingen, normen gedragscodes, loon- beloningsbeleid bedrijven bepalen. manier waarom huishoudens vormen; bij cruciale factor. belastingen uitkeringen, dus politiek. synthese levenswerk Anthony Atkinson geschiedenis zich beter laat interpreteren hand episodes langlopende trends. Er geen wetmatigheden alle hetzelfde patroon creëren, globalisering groei vermogen. hunkeren waarheden wanorde vatten. Vele werk Piketty nieuwe ‘ijzeren wet’ blootgelegd heeft, magische formule gebaseerd verschil rendement kapitaal, r, groei, g. onderlijnt zelf fameuze ‘r>g’ belangrijkste verklaring biedt veranderingen inkomens- vermogensverdeling, wet, overtuigingen politiek cruciaal zijn. beklemtoont terecht belang vermogens. complex: inzake inkomensongelijkheid verwijst hij eerst onderwijs Kortom, heerst SAMPOL_december2016.indd 82 10:29:34 2016/10|83 orde, wetten’ bieden vals gevoel houvast wie hoofd koel wil houden wanorde. Mijn overtuiging kunnen vinden sterke morele principes, waarmee richting geven actie. Dat bril lees. Daarom eens zin primeren. vraag nu: slagen? EEN TRILEMMA beschrijft complexe spanningen welvaartsstaten: demografische verschuivingen, ontwikkelingen creëerden “trilemma”. inspanningen groter én progressiever (meer herverdelend) worden, onmogelijk werkgelegenheid bescherming hoog agenda zetten. daarbij kritisch tegenover zogenaamde “sociale investeringsbeleid”, klemtoon legt investeringen kinderopvang, onderwijs, opleiding, combinatie betaald gezinsverantwoordelijkheid. Sociaal investeringsbeleid draait emanciperende dienstverlening ‘passieve’ uitkeringen. dient ontwikkeling: hier welvaartspolitiek kapitalisme. Precies daarom werd breed verspreid discours. ziet beleid onder paarse regeringen-Verhofstadt illustratie daarvan. Volgens schiet eenzijdig tekort: méér geld uitkeringen progressiviteit zal armoede actieven blijven toenemen. juist: investeren combineren; sterker, ene andere. passen kanttekeningen kritiek “investeringsbeleid”. Ten eerste blijkt negatieve trends – name achteruitgang minimale inkomensbescherming eerder optraden jaren 1990 2000. Dit historische volledig analyse. Noch “versnelling investeringsbeleid” Verhofstadt1 (onder motto ‘actieve welvaartsstaat’, aangekondigd 1999), noch uitbreiding Europese Unie lidstaten lage lonen (opgestart vanaf 2004) komt oorzaak inkomensbescherming, althans wat betreft. Voor België geldt vaststelt landen. We lange ononderbroken trends: episode dalende situeert volgens indicatoren midden 1980 einde 1990.2 Daarna volgde periode vooruitgang. best denkbaar opnieuw ingaan waarbij stelselmatig achterblijven aanzien inkomens werkenden: alles prioriteiten regeringen hanteren budgettaire Misschien politieke episodes, trend onweerstaanbaar doorzet? intuïtie harder geworden, mededogen kent vaardigheden. duidelijkheid, grond waarschuwing terecht. zie fundamentele inderdaad aanleiding kan stelselmatige verharding vergrijzing bevolking. reden samengevat, volgende: men 83 2016/10|84 pensioenen peil door langer laten werken daarop inzet, riskeren aanleg mogelijkheden succesvolle langdurige loopbanen ontwikkelen mate kortste eind trekken. Ze zullen goede hebben, misschien motivatie (en geld) fatsoenlijke pensioen gaan. denk onvermijdelijkheid belangrijk risico. Hoe daarmee omgegaan wordt, kwestie keuzes. Een tweede kanttekening somber ingekleurde trilemma betreft wijziging samenstelling uitgaven. volgende spanning evolutie uitgaven: uitgaven worden “toegezogen” domeinen belangen samenvallen (de ‘investeringsuitgaven’), bestedingen herverdelend. Zien gebeuren? Feitelijk wordt synergie grootst koste besteedt relatief aandacht sinds begin 1980: verschuiving beschermingsuitgaven investeringsuitgaven, toename gezondheidszorg. Haar geeft daardoor gewicht evoluties: ouderen feit gezondheidszorg heden geslaagd wedloop dure medische solidaire kostendekking vol houden. ander illustreert mogelijk dynamiek enerzijds “investeringsuitgaven” economie ondersteunen, anderzijds “beschermingsuitgaven” tweedeling leidt zwaarmoedig beeld. rommeltje leent tweedelingen, denken. stip voorbeeld aan. veel niet-ouderen zwakke arbeidsmarktpositie laaggeschoolden. West- Noord-Europese welvaartsstaten laaggeschoolden werk. onvermijdelijkheid: nationale beleidskeuzes spelen rol. heel positie laaggeschoolde druk; qua doen wij. WAT TE DOEN? Zeker, beschermingsopdracht moeilijker zelfs los effecten hoger had. nog uitvergroot wijze waarop vormen: vind je, geheel logisch, vaak terug scholingsniveau. Veel worstelt, vloeit vaststelling norm levensstandaard bepaald tweeverdieners. samenspel gezinsvorming groeiende risico’s kinderen, laaggeschoold huishouden deelt volwassenen… sociologische gegeven 84 2016/10|85 verander wetten decreten. wijst genuanceerde evenwicht nodig toekennen individuele rechten inbouwen gezinsdimensie anderzijds. overtuigde Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 principe, jammer pensioenhervorming besteedde. principes selectiviteit (méér zwak staat) universaliteit (iedereen toegang voordelen). Wat moeilijk onmogelijk. grootste bedreiging toekomst ligt economie, sociologie demografie. afwezigheid maatschappelijk contract omgaan onvoorspelbare economische, veranderingen. betekent, eenvoudig gesteld: beetje zekerheid onzekere wereld. zou, bijvoorbeeld, hervorming pensioenstelsel inspireren. Zo’n perspectief geven, brede middengroep overtuigen hen iets betekent ‘verdwijnen’), zwakkere groepen lot laten. maatschappelijke vernieuwen politiek, vakbonden werkgevers bereid basisconsensus zoeken. Zijn partners daartoe bereid? kleine geglobaliseerde hangt plaats af. Pessimisme orde ambitie zouden opgeven. Noten 1/ omslag investering feitelijk sedert helft ingezet duidelijke versnelling 2000’ (voetnoot 243, p. 501). 2/ Zie grafiek 8.10, pp. 438-439 boek. Hoogleraar Universiteit Amsterdam Antwerpen (Centrum Beleid Deleeck) m.m.v. Linde Buysse, Uitgeverij Acco, Leuven, 2016 85

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU

Download fulltext
80

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU Frank Vandenbroucke1 Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Deze bijdrag behandelt twee vragen: (1) Welke rol dient Europese Unie (EU) te spelen ontwikkeling he sociaal beleid ? (2) Moe daartoe het Verdrag worden gewijzigd? Als da zo is bieden Conventie aanstaande Intergouvernementele Conferentie (IGC) unieke kans om gewenste veranderingen nieuw Europees op nemen e t ec Bij mijn bespreking politiek concentreer ik me ga dus niet werkgelegenheidsbeleid De discussie over zal hier ook koppelen aan vraag hoe lidstaten context ‘fiscale concurrentie’ noodzakelijke financiering programma’s stand kunnen houden evenmin debat toekomst structurele fondsen Daarmee zeg dat dit belang Hier gaat effect typische werk nationale minister die verantwoordelijk (met inbegrip gezondheidszorg) wat zo’n zou willen zien Eerst beantwoord naar socialebeschermingsbeleid Daarna heel kort agenda ministers zoals er nu uitziet Ten slotte zes voorstellen uitwerken Die zijn antwoord vragen eerste hoofdstuk stel ervaringen tweede orde komen moet vervullen bij uitbouw socialebeschermings-beleid? Om geven moeten we eerst feiten kijken: welke speelt reeds bescherming? In uitstekende publicatie Stephan Leibfried Paul Pierson volgende samenvatting feiten: ‘Het integratieproces heeft én soevereiniteit (waaronder wetgevende bevoegdheid verstaan) autonomie facto mogelijkheid tot regelgeving gebied uitgehold welvaartsstaten blijven primaire instellingen maar zij uit vele geledingen opgetrokken bestel steeds meer beperkingen oplegt’ 2 Bovenop directe druk uitgaat eigen initiatieven brengt dynamiek marktintegratie indirecte mee jure via opleggen eisen marktverenigbaarheid door Hof Justitie (EHJ) economische concurrentie geïntegreerde markt Minder ruimte wetgeving als gevolg marktverenig-baarheid Het rechtstreeks marktverenigbaarheidseisen geschiedt voornamelijk toepassing fundamentele vrijheden Verdrag: vrij verkeer werknemers vrijheid dienstverrichting beginsel houdt lidstaat: – meeste voordelen onderdanen mag beperken; kan volhouden alleen grondgebied gelden daar genoten mogen worden; helemaal tegengaan andere socialezekerheidsregelingen met stelsel treden; geen exclusieve zeggenschap aanspraken migranten welzijnsuitkeringen of -verstrekkingen diensten hangt nauw samen feit vooral activiteiten ondernemersvrijheid gericht dan: vormen welvaartsstaat onomische activiteit? Zo ja dan verrichten financiële hetgeen bijvoorbeeld inhoudt regeringen exclusief beslissen wie verstrekken Gelukkig erkent Europa wel degelijk echte niet-economische welvaartsactiviteiten Maar bestaat welvaartsstaatsactiviteiten algemene uitzondering marktvrijheden komt trekken opnieuw dunne lijn tussen ‘economische’ ‘solidariteits-‘ activiteit vaak onderwerp juridische conflicten arresten EHJ verslag Belgisch EU-voorzitterschap hebben Professor Mossiaios3 team aangetoond gezondheidszorg deze ‘marktfilter’ drastisch koers veranderen Bovendien gaan hervormingen kant vermarkting deregulering Naarmate zekerheid hierdoor verder herverdeling solidariteit af staan duidelijk (vanaf nader bepalen drempel) gewone ondernemingen gelijke basis concurreren privé-ziekteverzekeringen concurrenten Tegelijk toont beslist simplistisch ‘Europa’ schuld problemen waarmee makers nationaal geconfronteerd alsof onwillige marktoplossingen opdringen plaats ‘of dienstverlening kader vormt’ men iets stellen: ‘In mate zelf hun binnenlandse organiseren?’ consequenties internemarktregels werden herhaaldelijk geïllustreerd Ik geef één voorbeeld zaken Kohll Decker oordeelde Luxemburgse voorafgaande toestemming verlangen vergoeding orthodontische behandeling aankoop bril buiten Luxemburg niet-gerechtvaardigde belemmering goederen binnen had geschapen Bijgevolg werd socialezekerheidsstelsel gedwongen lidstaat niet-goedgekeurde vergoeden maakten socialezekerheidsstelsels boven al ze leiden Kohll- Deckerarresten duaal verzekering: enerzijds coördinatie Verordening 1408/71 Ingevolge wordt patiënt na haar opgenomen socialebeschermingsstelsel waar hij medische geniet ‘alsof aldaar verzekerd was’ Dat kosten beide socialebeschermingsstelsels verrekend tarieven staat plaatsvond Mobiele personen tijdelijk ‘leden’ gezondheidszorgstelsel gastland anderzijds patiënten gebruik maken procedure ontstaan wanneer land terugkeren aanspraak dekking hadden genoten’ Dit dualisme leidt complexiteit verwarring stelt fundamenteel probleem traditionele (voorwaardelijke) mobiliteit mogelijk blijft interne samenhang gezondheidsstelsels intact Deckerprocedure introduceert beperkt gezondheidszorgstelsels verbreken ongelijkheid toegang groeiende m b waarborgen zorgkwaliteit wil zeggen grotere patiëntenmobiliteit se problematisch Integendeel zeer positief uitpakken mits daarvoor juiste Mobiliteit opkomst nters excellence hooggespecialiseerde behandelingen nieuwe therapieën; volle profijt grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tastbare organiseren specifieke moeilijkheden waarin daarbij cruciaal ce Een illustreren Stel Britse overal zonder recht zouden terwijl National Health Service (NHS) hen kansen bieden: meteen oplossing wachtlijsten extra investeringen regering tijd nodig resultaten werpen Indien NHS overwegen privé-sector overeenkomsten sluiten transparante goed georganiseerde prijsconcurrentie particuliere sector aanbieders rest heilzaam risico’s verbonden: risico beheersen rekening (want buitenland invloed kostenefficiency) inzake wegens asymmetrische informatie kenmerkend Ook Belgische gezondheidssector scheppen inkomsten gebaseerd i p v België snelheden stimuleren Want toenemende buitenlandse tegen ‘vrije’ volgens ons groei aanwakkeren groter wordende ‘niet-conventionele’ graag Men zich nog interacties X besluiten deel privatiseren ‘Kohll Decker’-benadering zekere hoogte privatisering buurlanden hand werken Kortom hamvraag: instandhouding onze stelsels ingebouwde creëren oplossingen zullen elkaar exporteren? gestimuleerde economisch begrotingsbeleid Goedkope gemeenplaatsen ‘sociale dumping EU’ vermijd liever intensere mededinging immers uitdagingen Onze welvaartsstelsels momenteel onder omdat terreinen pensioenen middelen behoeften gegroeid weten ervaring integratie noodzakelijkerwijs inkrimping landen eenheidsmarkt geleid partners bijgevolg overdenken veeleer inkrimpen Toch naïef extrapoleren monetaire lange duur stempel zetten Op korte termijn uitbreiding feitelijke geschiedenis geschreven theorie punt Economisten lang potentiële gevaren onderkend toegenomen inkrimpende belastinggrondslag (wellicht zelfs ‘belastingconcurrentie’) dienovereenkomstige gevolgen vermogen EU-lidstaten financieren Druk veroorzaakt Globale Richtsnoeren Economisch Beleid jaarlijkse stabiliteitsplannen Versta mij goed: erkennen politieke processen pressie brengen impliceert geenszins bekommernis gezonde overheidsfinanciën tafel geveegd conditio sine qua non duurzame sterke klemtoon voorzichtigheid gevaar kortzichtige wijze bezuinigt hierop Intelligente noodzakelijk voldoen stijgende verwachtingen kwaliteit openbare algemeen; bereiden Daarom Terwijl concrete vanuit (en terecht) toe verhouding weinig aangedrongen intelligente Gemeenschappelijke doelstellingen legitieme verscheidenheid nuchtere beoordeling algemeen aanvaarde conclusies welvaartsbeleid kwijtgeraakt bijgekregen Er groeiend gebrek sturingsvermogen uitgeholde combinatie zwakke respons EU-niveau innovatieve afremt vandaag alle EU-uitbreiding eens aangescherpt vereiste eenparigheid Raad belangrijke gebieden besluitvorming geblokkeerd wellicht belangrijker dramatische toename heterogeniteit cultureel institutioneel kapitaal dienstverlenende organisaties zorgverstrekkers gepolariseerde trajecten gevreesd Functies harde kern behoren (herverdeling repartitiestelsels ) ‘van interventie gevrijwaard’ ‘zuivere’ voorzieningen naarmate functies geleverd gebaseerde overhellen sfeer ‘economische activiteit’ visie EUinstellingen waardoor internemarktbeginselen marktregelingen vallen Marktbeginselen noch niveau Zoals later betogen voorzichtige weg bewandeld voldoende nuances nodige respect eerder gezegd eerlijk enkele vertrouwen stellen marktbeginselen biedt echter garantie vrezen stellingname marktdynamiek moeilijker kwesties EU-agenda evenwel overdragen bevoegdheden uniformiteit vlak laat harmonisatie terwille Nationale ongeoorloofds beschouwd; maakt integendeel zodanig legitimerende structuur overtuigingen praktijken waarop stoelt Ofschoon EU-wetgeving weggelegd verantwoordelijkheid gemeenten regio’s natiestaten Wel toelaten ‘actieve welvaartsstaten’ bouwen aanmoedigen aangeven zowel werkgelegenheid En voeren duurzaam bemoeilijken uitdaging Lissabon: omzetten principes praktijk halfjaar 2001 was precies geïnspireerd idee operationeel concept synoniem overdracht Ons Leitmotiv waarover Lissabon maart 2000 overeenstemming bereikt ‘principes Lissabon’ draaiden inhoudelijk (economische prestatie cohesie versterken elkaar) methode ’open coördinatie’ Inzake hield ‘Lissabon uitvoeren‘ drie in: samenwerking strijd armoede uitsluiting; lanceren opencöordinatiemethode pensioengebied; hervorming huidige migrerende (Verordening 1408/71) voorbereiden 4 bespreek open paragraaf 5 vat daarop paragrafen beleidsinstrumenten eveneens vervullen: dialoog Samen besproken heb vormt beschrijving achtergrond Verdragshervormingen laatste opencoördinatiemethode creatief instrument Beknopt proces waarbij duidelijke gezamenlijk overeengekomen omschreven waarna (peer review) actieplannen vergelijken leren lokale gerespecteerd efficiënt leerproces vanzelfsprekend vergelijkbare afgesproken indicatoren hanteren teneinde vorderingen gemeenschappelijke beoordelen uitstippelen veel enkel nuttige techniek beoogde vooruitgang essentieel want daardoor nogal abstracte ‘Europese model’ vertalen tastbaar geheel verankerd Dankzij begrip geïnterpreteerd nauwkeuriger omschrijvingen bereiken creëert geleidelijk beleidsparadigma reden akkoord insluiting topprioriteit ‘zachte’ karakter sceptisch onthaald denk middel plechtige vage verklaringen topbijeenkomsten Anderzijds name Parlement opgeworpen relatie democratische Hoewel winstpunten openbeleidscoördinatie beleidshervormingen openbaar bespreken wijst officieel betrekken democratisch manco belangrijk Europa’s Meer verdere evenwicht geruisloos Commissie nadelig Niet treden nut bewezen; valt betrokkenheid effectieve moeilijk verwachten Open panacee Niettemin verstandig creatieve Europa’ concreet definiëren doelstelling stevig hart verankeren mobiele burgers: vereenvoudiging verbetering Of iemand werkelijk ‘vrij personen’ genieten waarborg administratieve barrières iemands socialezekerheidsrechten 1971 ministerraad Nr aangenomen waarborgt migreert behouden verordening ruime ingewikkeldheid grote aantal wijzigingen vrije besloot Voorzitterschap pakken realiseren december bereikten beginselen basisopties raamwerk opleverden waarbinnen modernisering voorstaan eind 2003 coördinatieregeling tegemoet althans Raadsniveau verband voorwaarden derde Doel voortaan migratie ene opgebouwde overbrengen Tot EU-onderdanen inspanningen Spaanse voorzitterschap zomer 2002 effectief overdreven beweren mijlpaal EU-doelstelling gelijkheid niet-EU-onderdanen bewerkstelligen agenda: leggen uitvoering Mijn aandacht doen vergeten Agenda ronden Nice geworden omvatte Voor bepaalde herziening gezien gevraagd Mij lijkt onwaarschijnlijk komende jaren aanzienlijk groeien betekent succesrijk geweest voorbeelden richtlijnen raadpleging vennootschappen juist substantiële acquis thans Daarvoor samenhangende redenen: verschillen omzetting vooruitzicht uitgaan daden Uiteraard tijdens Top uitgevoerd Diegenen succes noemen doelen meestal onderhandelingen werkgevers vakbonden per bedrijfstak Anderen denken interprofessionele vinden weer kinderschoenen Waar draait sinds start ‘Sociale Dialoog Hertoginnendal’ 1985 vooruitgegaan stadium louter discussies expliciete erkenning inclusief primaat onderhandelen Desondanks opgeleverd Vandaag ver echt aanpak collectieve onderhandelingen: slechts afgesloten vooravond Laken bereidheid uitgesproken uitbouwen tripartiete overleg diverse aspecten strategie Barcelona dienst Daartoe jaarlijks vóór elke voorjaarsbijeenkomst plaatsvinden tonen spelers argumenten pleiten wijziging vergemakkelijken suggereren beschermingsbeleid IGC verankeren: Eerder concludeerde actieve Grensoverschrijdende verdrukking Hiervoor toegelicht overzicht wees erop versnelling sterk afhankelijk antwoorden vraagstukken (zoals organisatie patiëntenmobiliteit) onbeantwoord voorziet expliciet efficiënter gemaakt benadering EU-architectuur vast nagelen doe geredigeerd Verdragstekst redenering besef volledig tekstconcept toekomstig Basisverdrag 6 Handvest Grondrechten Constitutionele opnemen erg controversieel grondrechten essentie grondwet brede kringen inhoud tekst geeft burgers juridisch afdwingbare rechtstreekse uitwerking horizontaal verlenen signaal Belangrijker opneming impliceren ieder optreden tenuitvoerlegging Uniewetgeving respecteren verklaring grondbeginselen ben ingegaan wetgevers uitholling actiemogelijkheden Daarbij benadrukt Nu stellig bepalingen toepassen vermag uiteraard zijnde feite coherente rechten ontwikkeld limieten scherper afbakent terugvinden juli 2001werden Dekker gevolgd Smits Peerbooms verduidelijkt bevestigde uitoefening Gemeenschapswetgeving Evenwel noodzaak behoud iedereen toegankelijke beperking rechtvaardigen regeling goedkeuring stelde elk geval voren bekende objectieve niet-discriminerende criteria tracht uitspraken toepasselijkheid marktregels laten wegen mogelijke duidelijker aanwijzingen zeker richting hoogste waarden vastlegt afbreuk der vormgeven dienen zodat internemarktdoelstellingen uitdrukken dimensie integraal onderdeel Gemeenschap neergelegd artikelen 3 herformuleren beste manier aanvullen artikel lid handelt bevordering mannen vrouwen aangevulde jurisprudentie volgt luiden: ‘Bij bedoeld streeft ernaar heffen bevorderen vereisten inzak inzonderheid oog d betaalbare voortreffelijke kwali eit be ust ’ r gehouden armslag concretiseren omvat interpretatie mededingingsregels opstelling Werkgelegenheidsrichtsnoeren enzovoorts voortbouwen wederzijds opbouwen beurt specificeren nadere verschillende zwakte toevallige constellatie moment Omdat uitmaakt officiële zoeken veilig toetreders krachtige steun stem beleidsvorming Ongetwijfeld toetredende deugd horen anders klinkt vroeger gehoord internationale IMF Wereldbank Gezien ambitie coherent transparant logisch instrumenten Zulks gebeuren geplande beschrijven basiskenmerken dergelijke generieke definitie wenselijk bestek bijdrage 7 beperk daarom rechtsgrond specifiek toegepast voldoen: terrein onderwerpen: (om treedt ‘harde EU-wetgeving’ aangewezen); ondubbelzinnig afhangen verplicht wordt; toebedelen prominente positieve Comité Bescherming vervult vorming identiteit Zaken; vastleggen alsook partners; richtsnoeren opgesteld; verwerkt (gemakshalve term; misschien ruimer opteren ‘Globale Economische Werkgelegenheids- richtsnoeren’) vierde voorstel betrekking 136 137 werkingssfeer ogen ruim verandering besluitvormingsprocedure waarvan sommige eenparigheidsregel gekwalificeerde meerderheid absoluut minimum technische 1408/71; 42 Verdrag) vereenvoudigd gevallen namelijk eenpa igheid vereist resultaat verbindend verklaren meerderh id volstaat Meestal stemprocedures dezelfde overeenkomst betrokken desbetreffende besluitvormingsprocedures gamma onderwerpen ingezet beloning uitgesloten zélf wensen Verdragsbepalingen bereik beperken geschrapt ten goede indien stemmen verklaard niveau: opmerking beïnvloed verbiedt 81 1 ‘overeenkomsten ondernemingsverenigingen onderling afgestemde gedragingen handel ongunstig beïnvloeden ertoe strekken gevolge verhinderd vervalst’ 8 Lange Verdragsartikel onzekerheid bestaan status soortgelijk 86 belast beheer diens alg meen Uit recente flexibele Aldus oordeelt ‘ondernemingen’ (bijvoorbeeld bedrijfstakpensioenfondsen) essentiële functie bijzondere taak pensioenstelsel spelen) ‘ondernemingen belang’ aanmerking ontheffing passend bepaling luidens gekomen nastreven Evenzeer raadzaam ‘diensten formulering Samenvatting conclusie substantieel Daardoor hiaat aansturing blokkering waarschijnlijk dramatisch Bepaalde gevrijwaard vormen; doch EU-instellingen ter wille Al wijs ‘een zinvol gepreciseerd vind tegelijk ongeoorloofd beschouwd Door stroomversnelling broos afweging nagestreefde efficiëntie verhoogd formuleer voorstellen: formuleren engagement rechtsgrondslag vergroten doeltreffendheid veralgemening uitmaken Alle gesloten Tevens uitdrukkelijk Noten 1/ ingekorte aangepaste versie Vandenbroucke F (2002) ‘The and social protection: what should the European Convention propose?’ MPIfG Working Paper 2/6 Juni Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Keulen lezing 17 juni speeches beleidsdocumenten: surf www vandenbroucke com 2/ S P ‘Social Policy Left to Courts Markets?’ In: Wallace H W PolicyMaking Union Fourth Edition The New Series Oxford University Press blz 268 3/ E Mossiaios M McKee (Eds Palm B Karl Marhold Law Social Character Ca Systems I Peter Lang Brussel 259p 4/ minder Conclusies vloeit mijns inziens voort zorgen geuit arbeidskrachten 5/ Haar ervan pensioenbeleid gezondheidsen ouderenzorg uitgebreider o c 6/ ‘wijzigingen Verdragstekst’ woorden letterlijke tekstvoorstellen) vindt terug 7/ ‘generieke definities’ voorzorgen omringd zitten vast: uitputtende schade berokkenen gebracht 8/ Lenaers K Le dialogue Europe pour la européenne p8 Samenleving jaargang 10 nr januari

Real Equality of Opportunity in Work and Education in the Immigration Society: the Challenge of a Decathlon

Download fulltext
134

Frank Vandenbroucke obtained an M Phil in Economics at Cambridge (1981-1982) and a PhD Social Studies Oxford (1996-1999) Between these periods of study he was chairman the Socialist Party from 1989 until 1994 when became deputy Prime Minister minister Foreign Affairs From 1999 to 2003 Pensions 2003-2004 Employment federal government 2004 2009 Education Training Flemish He is now member parliament Dirk Malfait works Vandenbroucke’s political team advising on employment Email: frank vandenbroucke@vlaamsparlement be JAARBOEK3_binnenpag indd 72 5/25/2012 9:49:22 AM & Work Immigration Society 73 For number years has invested policies improve chances socio-economic success for ‘allochtonen’ ‘Allochtonen’ denomination used Flanders rather loosely defined category; purpose this paper we can best delineate it as non-European migrants first second generation Although precondition social integration does not answer question what really means or whether society cope with cultural diversity associated immigration The issues which raises are addressed 1 What then needed success? In place access decent work generating income well self-respect respect others young people migrant community generally upward mobility: they have do better than their parents To make mobility accessible everyone there must close cooperation between all actors responsible education were brought under single policy umbrella i e responsibility one deliberate move put real equality opportunity higher agenda that disadvantaged position matter particular concern both knowledge plays crucial role because determines people’s ladder dynamics lead great inequality emancipation too since group result nexus vicious circles labour market whereby deficits qualifications skills existing prejudices reinforce each other These broken through simultaneously different places effectively requires collaboration those involved Real Equality Opportunity Society: Challenge Decathlon Member former Advisor 74 five disadvantages high although no illusion could any quick wins change needs perseverance patience Any improvements early childhood today will only affect educational 12 years’ time earliest Because choices take effect long term sure sufficiently ambitious wish pose made right A ‘both-and’ account excludes simplistic explanations school leavers who registered Public Vocational Service (VDAB) reveal 44 7% still looking year after registration while figure non-migrant 19 5% 2 explain difference? simple exercise shows less orientation relative lack combination inhibiting factors – black box doubt including reluctance recruit even outright discrimination percentage seeking would drop 35% if chose same subjects achieved grades non-migrants remain unchanged This 7 27 differences left but removed If zoom more closely see determining level again complex our system compulsory clearly illustrated by maths results 15 olds 3 Community average mark mathematics OECD’s Programme International Student Assessment (PISA) test 543 points compared 500 OECD whole wide gap native pupils (pupils least parent born Belgium) 551 whose abroad averaged about 100 fewer There range common help difference: often come lower class speak Dutch home attend schools where many students backgrounds disproportionate them end up technical vocational That list already indicates actions taken Language critical general received proper ‘pathway guidance’ reduced further fact inappropriate courses secondary information fail use properly few models etc 4 Breaking disadvantage characterised objective subjective failure feed When graduate sense employers prejudiced opportunities being closed spite undeniably occurs lose motivation Lack contributes Educational leads turn confirms though without prejudice reduces 75 gives rise feeling ‘never’ want employ jobs simply exist Thus circle complete danger passing problem down future generations low status poorly educated constitute additional handicap children terms aimed break instances into causes achievement tackled countered positive examples stories designed undermine myth During past de facto significantly creating sometimes explicitly very implicitly We been sparing categorical measures targeted exclusive specific conditions activation job seekers (the so-called “comprehensive approach”) length unemployment intended add linguistic criteria However explicit distinction allocation funding teaching staff takes socioeconomic background language include ‘migrant’ parameter decision adopt implicit non-categorical approach based belief most important qualification also Belgians An exception principle relatively recent ‘inwerkingsbeleid’ ‘integration-via-work’ paths linked ‘inburgeringsbeleid’ civic It newcomers rights obligations main asked give disproportional attention vulnerable groups treating individual differently nationals Through ‘management contracts’ public services such VDAB Syntra (a training organisation) conventions various business sectors instance given unemployed building ‘positive action’ dealing On hand comes raising awareness stimulating As later gradually cautiously making transition incentive ‘soft law’ concerning proportional participation addition ‘hard equal enrolment outlaws convinced whenever detected should firmly reined last done debates deliberately tried avoid two pitfalls: always victims constantly blaming own Equal require culture personal aspiration support oneself mutual solidarity Opportunities step Marleen Vanderpoorten’s decree OpJAARBOEK3_binnenpag 76 portunities 2002 Primary provided extra weak augmented moreover At enrol choice procedures formalised new regime reflected liberal believe power well-informed consumers modified create room local consultation greater freedom play active part selecting under-privileged indeed privileged eye within walls Yet universal formal guarantee After dominant theme Higher called mobilise ‘second wave democratisation’ focusing untapped reservoirs talent particularly appeal become ‘Decathlon Education’ Focusing budget decathlon turned finance Henceforth four distribution operational schools: mother spoken family area pupil lived parameters substantial impact financing subsidies considerable sums money every tongue primary receives 188 29€ catholic 656 37€ meets none €1177 49 Increasing combined cost-limiting prevent some trying attract wealthier presenting ‘more expensive’ profile institutions rewarded contribute scholarship go successfully It’s just budgets counts happens classroom university Mediocre said So remaining tests revolve around quality One need resultoriented achieving Another had indications incomes mothers Belgian spoke another likely send infant target action Together child welfare regional nursing Kind Gezin [Child Family]) campaign conducted persuade sent so And September 2010 benefit before allowed Dutch-language contacts families poor 77 involve ‘declaration commitment’ consisting agreement covers things punctual attendance truancy implies commitment meetings teachers get coaching necessary (e g remedial supervised homework) encourage learn hard sanctions procedures: signal soft law Two ten battery developed order children’s (in large) clarify objectives spur develop coherent focus inspection issue competence challenge elsewhere standard popular media pushed out languages; outside usually either dialect mixture complicated Brussels surrounding heavily ‘frenchified’ short true immersion But however difficult may option raise command otherwise uncompromising learning accompanied negative attitude towards languages integrated pursuit multilingualism arguments multilingual immersed far answered how socio-cultural respects foreign Furthermore practice relativism thus watering requirement understand write good suffer seriously guidance subject continues wrestle challenges pointed genuinely embarked democratisation allow degenerate ‘everyone master’s bachelor’s degree’ why framework created reorganise upgrade post-secondary below bachelor rungs promising don’t ambition ability master Tailored activation: multi-staged model its intensification systematic Flanders: adopted contacted long-term required effort exchange offered Activation basis ‘multi-staged model’ providing rapid intense contact 78 form progressed aware differentiated example pilot project involving low-skilled thirteen cities municipalities suffered endemic youth did specifically happened consist largely Even generic among fell half during 2008 highly intensive firm extended economic slump interrupted style Not suprisingly times crisis Unemployment Maghreb Turkish rose steeply descent mentioned earlier committed 40% receive total might suggest Tackle newcomers’ deficiencies introduced 2006 virtually newcomer wants settle finding aspect citizenship entered ‘secondary path’ via appears successful offers functional evaluation yet known global over period 2003-2009 limited speakers following course fairly Those follow locked communities seldom ever therefore practised ‘Competences Agenda’ 2007 approved partners (employers unions) subsequently underwritten providers ‘Competences’ stand attitudes acquired Getting recognise previously competences spearhead way achieve issuing ‘Certificates Experience’ They widespread programme recognition certainly much expected regularisations illegal residents government’s Regularisation Accord implemented extending scope Certificates Experience government) validated shorter top-up Combating ‘diploma fetishism’ appear conflict emphasis obtaining Competences Agenda initiate broader process industry participants 79 possible self-development Elsewhere volume Fons Leroy (pp 89-91) argues tailored build possess peoples’ assumed characteristics Creating major Experiencing Since 1998 promoting practices encouraging face seen plans businesses organisations authorities financial incentives strategic personnel organisational full advantage potential available special progression retention operative 10% 10 employees representing 5 vigorous version Jobkanaal [Job Channel] run employers’ set channel vacancies aim 5000 placements jobseekers (migrants over-50s handicaps) Job Channel sensitive methods permit employer vacancy exclusively reserved applicants prosperity 687 placed whom 58% data show sharp fall obviously legislative barriers limitations Certificate taking selection positions (diploma requirements) Coalition Agreement agreed management agreements annual leading civil servants encouragement voluntary pioneers guideline world ‘sector covenants’ current proposing quantified sector targets subjecting relevant sectors’ initiatives (such training) ‘diversity test’ slowly surely bedding Eventually pressure’ ‘good examples’ company cascade shop floor norm albeit context covenants systematically strong clauses judged observance routes With view unions themselves next three members discuss councils proposed receipt contracts 80 Punishing levels legal existed rein (on grounds nationality race skin colour ethnic origins ) impose effective Recently agencies obliged threat losing licenses companies found guilty industrial tribunal essential sound anti-discrimination legislation heard complaints dealt office report employment-related centres Results Can yet? case meaningful embedded argument applies assessment straightforward faring depends definition ‘migrants’ reducing Moreover interpretation statistical problems structural improvement rate non-EU Their increased becoming smaller limit laid Vilvoorde Pact (an increase 2000 work) 400 citizens figures workers origin EU Belgium naturalisation easier foreigners makes partial developments indicate successes Summarised briefly slightly favourably (which growing population unemployed) Economic played this: employed temporary hardest hit recession Challenges writes his contribution provides curative remedies efficient preventive offer backwardness disgrace saying 9:49:23 81 jury meantime equivalent four-wheel drive exceptional engine relationship spheres back separate ministerial hands lost consolidated continue invest broad giving rises “war talent” seems ground Secondly competence-oriented everywhere urgent bearing mind numbers regularised wider challenge: concrete instruments ‘categorical’ consultants perhaps inclined category overlook Thirdly expanded applying enterprises Fourthly attached experienced imposed demographic dynamic related compel investments Particularly bigger baby boom dynamism foresight ‘More same’ suffice watch gamut ensure actually classrooms described Four fore Firstly strengthening staffing synergy improved care zero tolerance cleared bar posed forcefully goals possibilities Wednesday afternoons reform justice talents technological practical theoretical complemented rung multi-track powerful driving shared stakeholders: trade itself Perhaps share involved? touches dimensions unable consider fundamental question: dream society? 82 Endnotes 1/ shall enter debate wearing hijab head scarf explored (Jan Zutter pp 86-88) 2/ accumulated successive studies carried 3/ Jacobs D (2009) De sociale lift blijft steken prestaties van allochtone leerlingen Vlaamse Gemeenschap en Franse Brussel Koning Boudewijnstichting 4/ Allochtonen het hoger onderwijs Factoren studiekeuze studiesucces bij eerstejaarsstudenten KULeuven VUB March 5/ Department Nota Evaluatie Impulsbeleid EAD

Strategische keuzes voor het sociale beleid

Download fulltext
135

STRATEGISCHE KEUZES VOOR HET SOCIALE BELEID Frank Vandenbroucke Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck vroeg me een uiteenzetting te houden om het interne overleg over de onderzoeksprioriteiten van voeden Ik las met veel belangstelling zelfevaluatie CSB en was onder indruk productiviteit Wat verwacht ik nu sociaal onderzoek vanuit mijn beleidservaring? Wetenschappelijk zoals dat sterke rijke traditie beoefent moet beleidsverantwoordelijken helpen in maken strategische keuzes Dat beleidsmensen daarbij confronteren feiten – harde soms vervelende inconvenient truths maar ook noodzakelijke nuance analyse Strategische zouden dus spiegelbeeld moeten zijn die zich opdringen beleid In eerste deel deze leg uit waarom sociale ons land duidelijke gaat m b t doelstellingen prioriteiten architectuur Architectuur verwijst naar vraag: welke instrumenten zetten we wie zet in? “Duidelijk” betekent hier: duidelijker explicieter dan verleden Let wel keuze hoeft niet altijd patroon “alles-of-niets” volgen Vaak vinden juiste evenwicht expliciete doordachte afweging gebeuren tweede schets kort enkele ontwikkelingen internationale debat welvaartsstaat voorbije 15 jaar stel vraag mate aansluiting heeft gevonden had zekere zin “programmatorisch” karakter ging vooral welk programma voorligt – opdrachten wachten als hebben toekomst Vanuit verschillende hoeken werd gepleit nieuw bv antwoorden op “de nieuwe kwestie” “nieuwe risico’s verzekeren” of investeringsstaat” Zo’n is eigenlijk bundeling argumenteer eerder halfslachtig geweest onze reactie programmatorische precies omdat samenhangende moeilijk tot stand komen achillespees zou veranderen derde zoom essentiële toetssteen eender programma: herverdelend? heb eerst empirische kwestie: armoede ongelijkheid decennium gedaald aantal landen toegenomen? Zou samenhangen verschuiving welvaartsstaten waardoor aandacht ver afgedwaald nood herverdelen? Of omgekeerd toenemende gevolg weinig vernieuwing welvaartsstaten? veranderingen incoherente wijze gekomen zijn? Op zichzelf al heel omvangrijk onderzoeksproject Vervolgens normatieve mogen wanneer àndere zware maatschappelijke uitdagingen middelen opeisen aanvaarden toenemen? 1 Tekst lezing medewerkers (CSB) seminarie onderzoekskeuzes centrum (Oostende 26 januari 2010) 2 vierde presenteer tenslotte lijst “strategische keuzes” i waarin bijzonder nuttig kunnen U zal misschien enigszins teleurgesteld zelfs gefrustreerd door vaststelling kleine waslijst één kernvragen mij betreft dit bewust toespraak ongetwijfeld mooi sterk klinken alles herleiden “één grote vraag” realiteit laat helaas simpele vragen probeer omvatten Hier daar punt illustreren vele kwesties blijven onaangeroerd uitgebreid stilstaan bij aspecten toe minder aan orde binnen wereld (met name budgettaire situatie) terwijl andere belangrijke zeer aanraken ze genoegzaam bekend elders reeds uitvoerig besproken (zoals evolutie bodembescherming) wil onderlijnen bepaalde geestesgesteldheid mindset waarmee bekijken epiloog geef daarover nog beschouwing Expliciete impliciete Belgische beleid: einde pad werden 20 gemaakt uitdrukkelijk (expliciet) stilzwijgend (impliciet dus) Zo vergrijzing hoofd bieden essentie strategie: sparen voorzien groeiende pensioenlast Een voorbeeld nadruk bodembescherming zekerheid: prioriteit lag handhaven minima garanderen levenstandaard elke verzekerde Naast luik bespreek er klemtoon combinatie arbeid/gezin Deze laatste behandel volgende “programmatorische” wijzigingen opvattingen De strategie a v jaren ’90 gekozen kost betalen bestond “ondeugd” “deugd” maken: België hoge schuldgraad samenhangend daarmee relatief fiscale parafiscale druk Indien erin slagen aanzienlijk verminderen inkomsten overheid aangewend worden uitgaven pensioenen dragen plaats rentelasten schuld Nog anders gezegd (pensioen)schuld eigen repartitiestelsel bevolking vergrijst opgevangen (overheids)schuld dalen samenleving kan immers som overheidsschuld pensioenschuld Werkzaamheden Planbureau toonden daling overheidstekort nodig voldoen Maastricht-criteria toegelaten eurozone overeenstemde tekort vangen beschreven “Vergrijzing regeringsbeleid: terugblik vooruitblik” J B Kuné (redactie) Leven ouder wordende samenleving: generatiebewust vooruitzien 21ste eeuw 2003 verwijzing EMU-voorwaarden modelmatig onderbouwd geëxpliciteerd M Festjens “Het pensioen lange termijn contract versus schrikbeeld vergrijzing” Despontin Jegers (eds) zekerheid verzekerd? Referaten 22ste Vlaams Economisch Congres Brussel VUBPRESS 1995 blz 271-331 3 dubbel Enerzijds ondersteunde motivatie politieke effectief werk bezuinigingen waren treden muntunie Maar anderzijds verdovend effect We gingen uitdaging aangepakt kon zonder systeemwijzigingen begin strikt verbreed spoor: enerzijds reserves aanleggen werkzaamheid verhogen Dit dubbele spoor expliciet aanwezig regeringen Verhofstadt I II strookte idee “actieve welvaartsstaat” praktijk steeds uitgegaan daartoe bestel buiten activering werkzoekenden geen grondige waarover grondig gevoerd ander zeggen periode géén verschuivingen gebeurden vaak impliciet vandaag alleen vaststellen onvoldoende gebracht doorkruist financiële economische crisis Enkele geleden gepresenteerd alfa omega geloofwaardig antwoord sanering voorwaarden cruciale voorwaarde naast draaien rond hervormingen parametrische en/of structurele 4 Laat cijfers Hoge Raad Financiën (HRF) vraagt 2015 globaal bereiken overheidsbegrotingen 80% verwachte vergrijzingskost gefinancierd vermindering 5 (De HRF legt scenario’s verdeling inspanning overheden; wat volgt neem uitgangspunt 65/35- illustratief schuift nota 2010 ) onderliggende redenering veronderstelt volgende: Zie “mid term review” “Hoe Belgisch voorbereidt financiering bondig overzicht ” Bea Cantillon Karel Van den Bosch Stijn Lefebure (red Ouderen Vlaanderen 1975-2005 Leuven/Voorburg ACCO 231-243 vergemakkelijken beleidslijn duidelijk poging via Wet Aanvullende Pensioenen veralgemening pijlerpensioenen beantwoorden criteria (zgn pensioenplannen) domein voorbeelden “structurele hervormingen” overgang kapitalisatie repartitie (of omgekeerd) verandering stelsel vaste prestaties bijdragen pensioenstelsel ingrijpende mogelijk behoud hetzelfde basisstelsel spreken “parametrische voornamelijk sorteren waarden parameters gehanteerd berekening pensioenrechten (de loopbaan aanmerking genomen wordt pensioenleeftijd bonus-malus-regelingen herwaardering lonen waarop bijgedragen aanpassingsmechanismen lopende pensioenen…) verschil tussen gebeurd P Bisciari D Dury Eugène L Meensel “De pensioenstelsels EU15” Tijdschrift Nationale Bank december 2009 21-47 Voor advies globale overheidsfinanciën zie Evaluatie 2008-2009 begrotingstrajecten ter voorbereiding stabiliteitsprogramma stelling hiermee Begrotingstrajecten korte middellange aangepaste 2009-2012 september 9 (i) primaire saldo gezamenlijke overheden (d w z begrotingsresultaat rentelasten) BBP ca 5% verbeterd 2015;6 (ii) zgn Entiteit (federale samen) d instaat toch 1% BBP;7 (iii) marges voorbij 2050 gecreëerd bijkomende doen beoogde stabilisering houdbaar niveau gevaar brengen integraal gebruikt stijgende kostprijs gezondheidszorg vangen; (iv) ondanks strenge eisen 20% “gedekt” verdere besparingen ingrepen zijn; (v) armoederisico gepensioneerden hoog ligt 210 2030 feit gemiddelde “vervangingsratio” verdiende loon mannelijke (en vrouwen) stelselmatig 8 elk vijf veronderstellingen veronderstelling verbetering tijd impliceert 40 gezien Om opdracht vergelijken vroegere ervaringen geschiedenis opdelen periodes onderzoeken bekeken sterkste gerealiseerd Als resp ’70-‘80 twee decennia daarop gevolgd sanering: verbeterde 1981 1986 8% (sterkste prestatie ’70 ’80; centrum-rechtse Martens); 1993 1998 decennia; centrum-linkse Dehaene) Buiten gegeven institutionele structuur gewijzigd na ’80 (door staatshervorming financieringswet ’80) coalitie verschilpunten 1981-1986 1993-1998 Na devaluatie 6 80 7 22 Studiecommissie Jaarlijks verslag Juni 60-67 rapport FOD Sociale Zekerheid Indicatoren bescherming verwezen stabiele theoretische individuele netto-vervangingsratio’s werknemers gemiddeld kleiner tijdens (blz 28) “hitlijst” 10 meest spectaculaire verbeteringen ziet uit: 1981-86 (+8 0%); 1983-88 (+7 5%); 1982-87 (+5 3%); 1984-89 (+4 7%); 1985-90 6%); 1986-91 (+3 14%); 09%); 1992-1997 (+2 1996-2001 4%); 1995-2000 2%) ingezet (een economisch wapen meer arsenaal zat natuurlijk meer) belangrijker belangrijk resultaat aanzienlijke investeringsuitgaven kapitaaluitgaven bereikten piek 2% investeerde overige fors opgedreven hulp nationale sectoren Investeringsuitgaven daalden peil sindsdien schommelen 3% BNP investerings- laten groter 1993-1998: ommekeer 7% 6% Twee keer commotie gepaard gegaan Met woorden doelstelling verbeteren 2010-2015 qua impact verrichtingen saneringsoperaties overtreffen efficiëntiewinsten gebeuren: men wenst realiseren ingrijpen uitzicht hun verzamelen Willen zo’n hele huis vertimmerd soort Zeg “Griekenland Noordzee” net horen verkondigen? Neen juist verstandig situatie Griekse zo financieel rand afgrond staan zeg plan tegen budgettair dieper snijdt meegemaakt Wie ambitie formuleert weten draagwijdte ervan goed inzicht saneringsperiode (1993-1998) toegevoegd: bijna dezelfde (Gewesten Gemeenschappen lokale overheden) waarvan 4% federale zekerheid) oog saneren irrelevant relevant huidige staatsorganisatie gegarandeerd regering 11 brengt saneringsoperatie opnieuw gedragen (Entititeit I) Gewesten (Entiteit II) voorlegt grosso modo verhouding 65/35 boekt overschot institutioneel akkoord zorgt ofwel bedenking spoort Daems terecht opgemerkt vroeger gereedschapskist zaten zitten (“Het herstel moeilijker ooit” Morgen 30 18) onderscheid spaaropdracht waar staat investeringsopdracht dringt begroting “Vertrouwen scheppen daden” 14 oktober 2008 problematiek beknopt aankaart getransfereerd last overneemt 12 HRFscenario hier belicht klein bedrag: komt overeen miljard euro Ter vergelijking: vorming Vlaamse 2014 dankzij marge beschikken gunstige omstandigheden uitgroeien uitkijkt haar geheel helft bedragen bereiden spreek vorm reële bijdrage leveren (het evident bereid beleidsmarge af staan) hoe drieledige conclusie Primo onafwendbaar Secundo inzet model 13 Tertio oplossing puzzel uitziet onvermijdelijk gespannen voet noodzaak investeringsinspanningen vlak Onderzoek & Ontwikkeling hoger onderwijs kinderopvang kleuteronderwijs… moderne opvatting past “beschermen” “investeren menselijk kapitaal” ene afgewogen smalle “negatieve marges” kom verder terug want goede “investeren” waarvoor gangbare “budgettaire betalen” betwistbare vereenvoudig erg uitgaan claim voorrang maatschappelijk probleem komende afkomt Alleen demografisch oogpunt betwistbaar: krijgen grotere steden basisonderwijs èn inspanningen zullen vraagstukken liggen ecologische justitieproblematiek … allemaal claims meebrengen Is realistisch denken keurslijf impliceert? Ook verwijs lijstje zèlfs problemen overwinnen zijn: consequentie aanstipte organisatie- financieringsmodel beleidsmenu waaruit bevat slechts vier mogelijke recepten: beginnen lenen lasten verschuiven recept vermeld volledigheid volledig strijd opzet strategie); kwaliteit lager projecties gaan; wensen niet); Algemene Conclusie 24 cryptische formulering Cf pleidooi “sociale staatshervorming” “Hoog eerlijke verdeling? Slim investeren hervormen ‘èn-èn’ maken” WRR SER symposium “Naar investeringsagenda” Den Haag 16 2007 integrale publicatie ‘Naar investeringsagenda Nederlandse verzorgingsstaat’ En “Lakmoestest april pensioenfondsen mensen verdienen méér innen burgers bedrijven bovenop bijdrage- belastingsverhogingen eventueel saneren; werken genieten langer Opties hoort dramatische omvang aannemen Vooraleer ronden echter kijken geprojecteerd Vergrijzing (SCvV) “vijfde veronderstelling” genuanceerder gedacht SCvV optreedt gepensioneerden: ouderen lage werkenden verworven vervangingsratio gepensioneerde ambtenaren dalend verloop kennen projectieperiode mannen gebeurt simulatieperiode vrouwen voorkomen fase groei ongeveer 2020 duren vervangingsratio’s uitgesproken boven bevinden (geprojecteerde) positieve inzake hangt samen verhoging pensioenminima ontwikkeling IGO 14% minimumrecht per loopbaanjaar 17% 2006) activiteitsgraad vrouwen: simulatie danken vrouwelijke deels heeft: focus tewerkstelling Dadelijk Vanzelfsprekend stellen robuust geprojecteerde concreet concrete onzekerheid inherent dergelijke simulaties stelt vrij ten dele statistisch artefact gesimuleerde bestaat armoedelijn Redeneren functie verhullend: inkomen “niet arm” “arm” blijkbaar pensioensituatie dicht eronder erboven beoordelen simulatieresultaat inhoudt sensitiviteitsanalyse armoedelijnen beter inkomensverdeling kaart tweede- derdepijlerpensioenen woningbezit betrekken dringende onderzoekers verlengde verdienstelijke experts terzake verricht onmogelijk draagvlak 65 Figuur ScVV (2009) 61 nauwkeurig beeld begint troost vormt leven bijkomend betrekking vervolgens fundamentele verschillend geschetste scenario Beschikken vrijheidsgraden wezenlijk richting bovengemiddelde individualisering “bodembescherming”? Gedetailleerde daarin vergroten Intuïtief lijkt betwijfelbaar tenminste gang significant Immers willen kiezen menu zonet schetste daarbovenop weer denk optie “langer werken” gezet duurdere arbeid algemene moeilijke “bodembescherming” “verzekeringsprincipe” Tweede rol spelen (WAP) pijler opgevat WAP complexe discussie mee inga behoudens opmerking Men mag onderschatten groot werkgevers Tabel aangegeven basis ruwe hoeveel procent jaarlijks gestort premie aanvullend (bij kapitalisatie) werknemer gelijk 10% laatst verwijderd pensioen?17 Man Vrouw 9% levensstandaard cf belangwekkende e gebundeld 2007; Europa Tussen Vermogen afhankelijkheid Leuven/Den geloofwaardige verbinding ontwikkelde zijnde micro-simulatiemodellen gegevens pensioenpijler macro-simulaties 17 Berekeningen basis: sterftetafels MR/FR (deze weerhouden verzekeraars) actualisatievoet 60 inflatie uitkering rente inflatiegebonden nemen aanvullende gedurende ruimte loonsverhogingen inruilen pensioenregelingen vergt voldoende Vermits pensioenvorming publieke gesubsidieerde onrechtstreeks besteding overheidsgeld Bodembescherming minimale gebeurde besteden inkomensselectieve beschermingsstelsels gedocumenteerd wetenschappelijk ga 18 Wel stippen zwakste groep” beperkt uitkeringen: maximumfactuur (maf) specifiek inkomensgebonden kwetsbaren ingevoerd Recent toont inkomensselectief gezinnen inkomens: middenklasse betere verdieners situaties waarbij hen 19 inkomensselectiviteit invoering maf sommigen gevreesd bekritiseerd verhindert universele buigt precieze diverse takken ingebouwd (vergelijk inkomens- vermogenscriteria maximumfactuur) betekenis daarvan omkeerbaar Hoe verzekeringsprincipe sterker Daarvoor verwijzen geschetst fundamenteel gewijzigde actieve afhankelijk bedroeg bijdragebetalers 40% ’70; sedert schommelt 100% toeneemt afneemt uitkeringsafhankelijken/bijdragebetalers 1970 aangevuld projectie vanaf (op vergrijzingsscenario’s berekend worden) N Mechelen K Bogaerts welvaartsevolutie omringende Working Paper Nr weg afgelegd beantwoordt daardoor hypothese “dualisering” Bruno Palier hanteert binnenkort verschijnen indrukwekkende reeks studies Bismarckiaanse (Palier (ed A Long Goodbye to Bismarck? The politics Welfare Reforms Continental Europe forthcoming) Erik Schokkaert et effecten consumptie toegankelijkheid KCE reports 80A 42-46 Verhouding / Bron: Vleminckx DG Beleidsondersteuning verzekerings- solidariteitssysteem organiseren 40/100 100/100 Daarom keren kenmerken verzekering Nochtans erosie legitimiteit onderuit haalt welvaartsstaat”: sloot aan? Nieuwe sporen draaide vanzelfsprekend financierbaar context daarvoor doorgevoerd houdbaarheid stelsels getrokken welvaartsstaten: “een Nu literatuur gewekt actoren stonden gaan verleidelijk reconstrueren alsof draait verhaal noodzakelijk gaat) waartussen logische spontane samenhang (is) pleitbezorgers concepten uitschijnen minst dienen onderscheiden worden: risico’s” beide wissel instrumenten: mensen” leiden dienstverlenende geld-uitkerende) begon klassieke (inkomensverlies leeftijd ziekte werkloosheid arbeidsongeval…) samengevat worden:20 onmogelijkheid familiale verantwoordelijkheid betaalde verzoenen alleenstaand ouderschap; familielid langdurig zorg onaangepaste scholing; dekking toegang (gehad) adequaat “insider”-positie arbeidsmarkt (opzoeken) drie “risico” 21 gezinsverbanden instabieler fatsoenlijk betaald achteraf remediëren bijvoorbeeld opleiding investeringen levenslang leren… Investeren kapitaal weerbaarheid centrale boodschap investeringskansen geboden grijpen uitdrukking meestal verbonden Giddens ideoloog Derde Weg gaf uitkeringen Daardoor krijgt begrip eenzijdige invulling nogal beladen 1999 bepleit hield (nieuwe preventief optreden activeren) tegelijkertijd contra adequate “èn-èn”-strategie ontwikkelen: vergeten toevoegen 2000 Top Lissabon lanceren Open Coördinatie Insluiting o verloren Europese discours) Beide pleidooien “uitkeringen” “dienstverlening” ontwikkelen stimuleren volwaardig participeren loopbaanonderbreking kinderbijslag Actief arbeidsmarktbeleid ontwikkel je dienstverlening “risico’s” Bonoli oplijst Klaus Armingeon and Guiliano Boloni (eds Politics PostIndustrial States Adapting post-war social policies new risks Routledge London New York 2006 5- domineert misleidend (niet altijd) zelf controleren behoeften “overvallen” behoeften” Cantillon… Europees perspectief Uyl-lezing Amsterdam 1999; gepubliceerd Onze Alma Mater Leuven 2000/1 februari 2000; verdeling…” cit ; “European Social Democracy the Third Way: Convergence Divisions Shared Questions” Stuart White Labour Future Progressive Macmillan 2001; (waartoe historisch behoort) beschouwd “cash-heavy” gericht kritiek maakten hadden ideaal Scandinavische ogen Daar budgetten 23 gebruik “programma” investeringsstaat… overlappen elkaar risico “lage scholing” inbeelden zoekt dwingende sociologische logica investeringsbeleid feitelijke evoluties zien Unie vooronderstelde coherentie gebrek geldt zeker Koos “ welvaartsstaat”? Er ogenblik inderdaad bocht overheerst vergelijking Soms beschouwt “bevroren landschap” toepassing bedoeling geven ingeslagen; grondigere vergen elementen aanstippen dienstig rest betoog risico’s”? risico” testcase nemen: mogelijkheid gezinsverantwoordelijkheid verzoenen? ondubbelzinnig “ja” overheidsniveau meet kinderen beneden scoort uitzonderlijk goed: meeste blijkt OESO statistics Anton Hemerijck Ive Marx Nederland cit… “Belgium quest for sustainability legitimacy way out ‘welfare without work’ Schubert Simon Hegelich Ursula Bazant Handbook European Systems 49-64 kijk doormaken Koen Towards Certainty: Study into Recalibration Northern-Tier Conservative from an Active Citizen Perspective Doctoraatsthesis n° 99 Faculteit Wetenschappen KUL 2005 Verschil werkzaamheidsgraad (25-49 jaar) (<6jaar) Bron : tewerkstellingsdynamiek vrouwelijk betekenis: toename even terzake; uitsluitend zaak vermits gunstig evolueerde illustreert Luxemburg Portugal enige EU-land 1996 stijging Toename (25-54 1996-2008 toeval beschikbaarheid 40: hand perfect plaatje hogere Duitsland) Werkzaamheidsgraad (25-39 (min Noot figuur C Kenworthy Jobs with Equality zocht Zeer geval zorgverzekering specifieke gerichte “thematische verloven” (als (iii)) geleidelijke uitbreiding groepen “universalisering” dimensie decennia) (selectieve lastenverminderingen opleiding…) blijft laaggeschoolden laag investeringsdimensie Dienstverlening cash? toespitsen p beleidsdiscussie zelden gesteld Wanneer vast geïnvesteerd uitbouw welzijnssector tegenstelling wij nochtans collectieve Figuren commerciële dienstensector “publiek” nonprofit omvat groeide echte uitschieter tewerkstellingsgroei overheidsadministraties sector “maatschappelijke gezondheidszorg” (wat brengt) dynamisch relatieve zwaartepunt dienstensectoren aandeel (15-64 werkzaam diensten Eurostat Aandeel “in cash” dienstverlening” behoren type graven macrocijfers beleidsdossiers gemengd ondersteuning gezin/arbeid aangenomen uitkeringsstelsels (premies loopbaanonderbreking): bereikt Bijkomende onderbrekingsregelingen Inzake zorgafhankelijkheid vormde belangrijkste innovatie uitstek “uitkeringen”: uitbouwen toegankelijk thuiszorg residentiële voorzieningen bestaande Zonder enig bijzondere Europa) zowel Gewest versterken verbreden dynamiek debat: wilde bewijzen “verzekering” bouwen langdurige zichtbare cash geleid “reactie” versterking zorgafhankelijke bejaarden… Dezelfde combinatiebeleid arbeid/gezin: innoveren (kinderopvang) aanmoedigingspremies) terrein begaf se verkeerd twijfels efficiëntie uniforme overeenkomen hoogte noden pleit schroeven telkens herhalen gezinsbijslagen stilaan scherp prioritair doet schooltoelagen instrument innovatief (schooltoelagen selectief uitkeringsinstrument beschikt richten bestaansonzekere gezinnen; a-selectief bestaansonzekerheid? activeren? Hebben verlegd louter beschermen weerbaarheid? algemeen pogingen ondernomen eenduidig formuleren kwantitatieve indicatoren belang gewicht “opleiding” actief maatstaven inkomensbescherming werkloosheidsuitkeringen enz Hudson Kühner proberen klasseren welvaartstaten dimensies “beschermend” “investerend” (ze gebruiken “productief”) 25 Hun beweging investeringsstaten geklasseerd onveranderd investerend Weistra probeert vatten geïntegreerde vormen Opnieuw (maar België) daaruit echt publicaties uitdagend sta sceptisch tegenover data vergelijkbaarheid beoordeling gevoerde kwalitatieve heen macro-uitzicht geeft investeringsmodel EU-15 onderwijsbudgetten “Towards productive welfare? comparative analysis OECD countries” Journal Policy Thijs investment regime member states Union? Master Thesis l Janneke Plantenga beschermings- onderwijsuitgaven (% BNP) bevatten (Griekse Beschikbaar) georiënteerd werkloosheidsuitgaven Relatief functies activeringsbeleid volgde (verminderen inkorten duur; bijstandsstelsels); flankerend striktere begeleiding opvolging hanteerde “financieel” hardvochtig instrument: korten gedwongen beschikbaar uitkeringsstelsel wijzigde ontwikkeld voeren “vervelend” “administratief” ervaren betrokken mensen: zij ontvangen geregeld aangesproken “gedrag” activeren schaffen beroep “opvolging” “administratieve procedures” benadering hardvochtiger administratieve uitgewerkt 50 27 50-plussers slachtoffers herstructureringen Generatiepact initiatieven ben eens Jan Vanthuyne Tom Bevers28 uiteindelijk wijziging uitstapregelingen rekende “aanmoedigende” aanpak inclusief participatief model? dé ultieme lakmoestesten succes billijke bevolking; terugdringen inkomensarmoede kansenongelijkheid 29 doe scholingsniveau geslacht interesseert doorslag kenmerkt evolueert leeftijd? samenhangt scholingsgraad? gender? (Het autochtoon allochtoon bestek factor 30) (in subgroepen daalde hij?) benchmark nl ingekleurd gaande donkergroen “zeer positief” donkerrood negatief” onlangs beslissingen 28 Bevers “Actief Generatiepact” Samenleving Politiek December 4-12 lakmoestest Dirk Malfait tienkamp stilvallen” 60-71 hieover Legende procentpunten) bovenstaande tabel subgroep Wallonië procentpunten Steunpunt Werk Economie (WSE) afwijking cijfer EU-gemiddelde Waalse voorzichtig interpreteren Ze vooreerst gebaseerd grootschalige steekproef hierin zit foutenmarge Belangrijker positie “laaggeschoolde datzelfde middengeschoolde hooggeschoolde 43% populatie laaggeschoold; 30% leeftijd/geslacht trad op) vermoedelijk verdrukking” EU overal opgetreden iets België: scholingsachterstand detail vaststellingen springen alleszins valt stijgt alle leeftijdscohortes 35 64 leeftijdsgroepen laaggeschoolde (meer Wallonië) 31 plausibele verklaringen: Vooreerst “cohorte-effect” jonge begonnen werken); dienstencheques; dienstencheques werkelijk “knik” teweegbracht curve vrouwen; dienstenchequecircuit vooruitgang schril contrast (tot 44 Alhoewel scholing kansen EU-15: leeftijd/geslacht) zo; massieve (net groep achter hinkt EU-15) veranderd leeftijdscohorten 45 gestegen (wanneer bekijken) achterstand neemt “emancipatie snelheden” harte onderzoeksagenda Joris Ghysels Wim Lancker Emancipatie snelheden bekeken: CSB-bericht juni haast vlakken slecht geëvolueerd bevestigd Werzaamheidsgraad 1998-2008 WSE EU15-gemiddelde leeftijdsprofiel scholingsprofiel quasi “totaal” zinvol werkzaamheidscijfers EU15? Waarom blindstaren moving target EU? Volstaat gewesten niet? EU-landen “laaggeschoold zijn” “middengeschoold “hooggeschoold verschillen inde onderwijsstelsels onderwijsprestaties meerdere redenen “potentieel” vergelijkbare sociaaleconomische systemen successen geboekt hangen beleidskeuzes succesvolle hervorming gewagen originele piste private overheidsbegroting dure operatie “maar”-s knelpunten bestaan: Omdat helemaal wegzinkt eenvoudig eenduidige oorzaken duiden Factoren reglementair mogelijkheden vervroegde uittrede ingrijpend zijn) tekorten (ongekwalificeerde gekwalificeerde uitstroom); (blijft marktopbrengst lastenverminderingen? sectorale tewerkstelling?) “aanmoedigend” “maar” tewerkstellingsbeleid Die maatregelen netto kosten opbrengen vermijden brug volgehouden loonmatiging Daarmee loonkost (ook eten drinken nuance) vlot trekken middengroepen aanrekenen Bij voorlopige hineininterpretierung riskant proces efficiënt doordacht punten tast “lakmoestest” hanteer Herverdeling agenda Mijn inspiratiebron paradox investeringsstaat: gedaald? Uvormige inkomensgelijkheid ’50 ’60 egalisatie welvaartsstaten; egaliserende trend uitgaven; lijken evolueren deed Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk; recent wijzen bronnen ongelijkheden egalitaire sterkere Scandinavië continent 32 termijntrends bril lezen; Huber Stephens33 analyseren bekwaamheid “types” oude resultaten armoedebestrijding “oude” “nieuwe” risicogroepen periodes: 1987 besluiten superieur armoederisico’s luidt continentale (Bismarckiaanse) leggen werkgelegenheid kapitaal… Lane vertrekt excellente boek “Jobs Equality”34 loop toenam uitzonderingen herverdeelden; (arbeids)markt samengesteld “ruwe materiaal” herverdelende h weerbarstiger strategieën analyses Brandolini Smeeding toenemen (zeg decennium) afnemend herverdelend vermogen verslechtering recente min opgang benaderingen tijdsperspectief beetje vat Kijken niveaus decennia? Dan luiden: Scandinavisch conclusie: loopt fout Vergelijken zeggen: ongelijker geworden opgeborgen gestileerd voorgaande conclusies (deel de) waarheid Growing Unequal T Inequality Patterns Western-Type Democracies: Cross-Country Differences Time Changes 33 E Stephens “Combating old risks” 143-168 synthetische table 147 Zij terminologie benoeming types 34 Oxford University Press lezen trends (on)gelijkheid? leidt ertoe principe verklaringen bedenken wijten focussen (“de activering…) afstand beschermende welvaartsstaat; lippendienst aangepast actuele uitdagingen; toegevoegd sociodemografische uiteenlopend falen) gereageerd ‘90 “te machtig” leunt beleidsontwikkelingen geïnspireerd Mattheuseffecten geschoolde disproportioneel aanbod formele kinderopvang: emancipatie riante subsidie huishoudelijk tweeverdieners onderwijsbeleid lukt vooralsnog gelijke creëren overheidsuitgaven budget gelijkekansenbeleid negatief althans zolang onderwijskansen uitblijven” (p 29) iedere inactieve geactiveerd worden… wijst fataliteit is: “We voorop onbedoeld gehad afgenomen reden eenvoudig: investeringsstaat helpt intrinsiek geëmancipeerde studenten) hoop anderen versterkt doordat zwakkeren werklozen ééninkomensgezinnen leeftijdsgenoten welvaart fataliteit? leert doen: combineren ‘oude risico’s’ vergevorderde lagere Mogelijk voorbijgaande aard beleidsstrategieën (dit tempo ‘de anderen’ volgen) weet “nieuw beleid” afdoende verklaren scoren illustreerden beschermingsuitgaven 2000-2006 “oude ouderdom ziekte; matige stond genoten dienstencheques: anderen” achtervolging moésten inhaalbeweging inzetten Zoals aangestipt toekomstige pensioenlandschap paradoxaal afnemen hoogconjunctuur beschermingsbudgetten schatten overheidsbudgetten ziekteverzekering beslag ontbreekt coherenter dàt doorslaggevende verklaring durf meteen Misschien fundamenteler “uitputting” nadenken instrumentarium opeenstapeling federaal gemeenschapsbeleid:35 aftrek maakt bijdragestelsel hoogste inkomensgroepen regressief Gezien inkomens herbekeken (indien Matteüseffect loup: ongelijke hoogwaardig bouwen) politiek gevoelige uitermate initiatief voorwerp “Mattheus-toets” beleidsinitiatief stellen: euro’s verkeerde groep? 36 herverdeling bezig bekommernissen voorliggen opwegen opwarming klimaat Veronderstel bestrijden inleveren aanvaarden? naïeve manier ontkennen beleidsuitdagingen energiebeleid industriële concurreren beleidsaandacht andersom priori eenvoudiger bestrijden: inegalitaire samenleving? subjectieve objectieve gemakkelijker klimaatbeleid Maatregelen klimaatproblematiek pakken gedragssturend duurder Denk “slim rekeningrijden” milieubelasting verkeer vertaalt prijs: wenselijk uitstoot banden prijs energiedragers: CO2-uitstoot prijsverhogingen energiedragers beknot vrijheid mobiel energie verbruiken prijzen omhoog middeninkomen; persoonlijk gemakkelijk herschikken mobiliteit arme nefast rekeningrijden uitleggen aanvaardbaar scheef ongelijk vervuiler betaalt” snel vertaald betaler vervuilen” argument objectief Economen wezen prijsmechanismen effectiever sturen gedrag 37 veralgemeend gezondheidsbeleid justitiebeleid milieubeleid… samenlevingen 38 gelijkaardig edito Patrick Vander Weyden “Wie niets minder” 1-3 Over kruisverbanden Ian Gough “JESP Symposium: Climate Change Policy” 2008; 18; 325; Weitzman “Is Price System or Rationing more Effective Getting Commodity Those Who Need it Most?” Bell Economics (2): 517-24 1977 vergelijkbaar hypotheses geformuleerd puzzle egalitarianism About relationships between employment wage inequality expenditures zegt herverdelen beantwoord eerlijk verdelen? Gaat inkomen? gezondheidsstatus? Autonomie? Rawlsiaans rechtvaardigheid samenleving?39 inkomensspanning zwakkere vooruit topinkomens verminderen? Drie bedenkingen zelfkritisch verantwoordelijken extravagant weliswaar stoorden confisqueren extra-inkomen midden- wet getallen kruimels uitdeelt opwond kwestie symbolisch praktisch inkomensvorming toplaag verklaart bonussen managers Meer gronde morgen absoluut “fairness code” ere herstellen41 bovenkant kritisch daadwerkelijk koopkrachtoffers kader transitie Wouter Bos Rawlsiaanse onderkant schiet gevoel brede 42 sluit positief Waarop gedeeld baseren? debatten gelegd verstandige eigenbelang gehecht genoeg “opbrengst” getroffen hanteerden verdediging vonden daarom band voordoen garant Te (inkomens)selectiviteit boze schuilt homo economicus argument: rationele onderhouden nabije hersteld betwijfel Betekent welvaartsstaat? poverty 2002 (bv omwille loonverschillen arbeidsmarkt) compenseren 39 formuleer eenvoudige lectuur Rawls minder-zwakke bredere “maximin” overigens formaliseren pertinente Paul Grauwe DS 41 ontleen Olaf Cramme Diamond Roger Liddle Evasion paper voorgesteld conferentie Wiardi Beckman Stichting Network 4-5 November diepe overtuiging reciprocans mens solidariteit “wederkerigheid” ruim opvatten economicus: hij graag “iets terug” “zijn geld” inspanning) kruideniersschaal breder Hij vindt vatbaar mededogen kwetsbaar kwetsbaarheid ooit 43 netto-gevers “hun (“er bodemloze emmers gevuld”) diegenen wederkerigheid begenadigd lot getalenteerd geprivilegieerd milieu geboren verwachten datgene meegekregen aspect Wederkerigheid bindmiddel rijker strakke “rechten-en-plichten”-discours houding zwakken sterken verband waardering uitdrukken toelaat website Velen verbaasd zwakke eye-opener’ (http://www centrumvoorsociaalbeleid be/index php?pg=63) wens zekerheidssysteem iedereen bijdraagt voordeel strikte Ons universeler opgenomen Universaliteit tegenpolen universaliteit gelijkgesteld “rechten getoetst draagkracht”; selectiviteit tasten (cf zei gezondheidszorg) Hetzelfde rijk arm (elkaar ontmoet wachtkamers artsen) kinderopvang… smeed cement ontmoetingsplaats klassen andere: doorslaggevend appreciatie dienst Vandaag (denk segregatie onderwijs) geld uitkeert investeert schreef verantwoordelijkheidsgevoelig egalitarisme “mededogen” posities spelregels instituties belangen solidariteit) centraal Justice Individual Ethics Society: Responsibility Incentives Springer Berlin 2001 omvangrijke opdringt dwingt best bespaard crisisperiode uitzien bedoel oriëntaties bepalen toetsstenen beleidsbeslissingen dagelijks 1) rechtvaardigheidsdoelstelling onverkort redeneren toets armoede-indicatoren wetenschappelijke onverschillig Ten vermogensselectiviteit gezinnen…) gerechtvaardigd thema inhaken stevige (fatsoenlijke minima) verzekeren verzwakken rechten radicaal Mattheus-toets: béter Rechtvaardigheid vereist visie intergenerationele geschreven 46 mensbeeld Wilde utopie dwaling “The reform Belgian Pension System: making value judgments explicit” Les Finances Publics: Défis à Moyen Termes pp 172-202 2) gezondheid autonomie peutertuin hogeschool universiteit èn-èn-èn negatieve opgeschoven Integendeel riskeren onderinvestering beheerst instructief termen “meer” “minder” 3) “cash” historische waartoe behoort uitkeringssystemen schieten Tegelijkertijd 4) publiek privaat Wetgeving pijlerpensioen partners) echt? ja loonoverleg pensioenbeleid indien partners consequent pensioenbijdragen verzekeringen toegegeven nooit (dringend) dringen 5) vijfde garantie beschouw participatie coherent aanpakken Activering infra) aangesneden equality” evidence based ondogmatische arbeidsmarktbeleid: heikele thema’s flexibiliteit véél 6) zesde prikkels activeringsstrategieën oproepingen contactverplichtingen sancties… flankerende afzwakken 7) zevende bezinnen opvangen steunen spaarstrategie Langer sleutels beseffen comfortabele moeilijkheid geleidelijk zicht vervroegd uitstappen effectieve moedigen opbrengt Arbeidsorganisatorische zodat zoveel haalbare competentieontwikkeling bedrijf recht 8) achtste parallelle (fiscale gemeenschappen; tijdskrediet niveaus; tegemoetkomingen bejaarden stedenbeleid niveaus…) resoluut kerntaken (specialisatie responsabilisering niveau? verantwoordelijkheden (“facturen”) overnemen investeringstaken gedrang brengen? dàn “prioriteiten der prioriteiten” Tot inziens aangeraakt fiscaliteit herverdeling? Denken structuurwijzigingen organisatie onderwijs- Brussel? bedrijvig consequenties toekomstscenario’s… onderzoeks- ontwikkelingswerk plank nabeschouwing: ondiepe compromissen democratische akkoorden Compromissen soorten compromis: onderhandelaars diepte wagen compromis enkel gevoelig sneuvelen: “veilige” veelal wederzijds zorgen hard vertegenwoordigers vakbonden overtuigen machtig dagelijkse té

Solidariteit, Verantwoordelijkheid en autonomie in de staatshervorming. Waarover gaat het? Waartoe dient het?

Download fulltext
137

1 Solidariteit verantwoordelijkheid en autonomie in de staatshervorming Waarover gaat het? Waartoe dient Frank Vandenbroucke Lieven Meert versie 7 Inleiding “Fiscale autonomie” “financiële verantwoordelijkheid” zijn belangrijke thema‟s discussie over Tijdens regeringsonderhandelingen hebben we daarom reeds een vroeg stadium precieze voorstellen gedaan m b t deze De uitdrukkingen “fiscale geven het publieke debat echter ook aanleiding tot verwarring In nota proberen te verduidelijken waarover verduidelijking die beogen is zowel conceptueel als empirisch Verantwoordelijkheid solidariteit sociale fundamentele uitgangspunten bij ordening van samenleving vormen elkaars spiegelbeeld: opvatting altijd verbonden met Of nu verhouding tussen individuele mensen of georganiseerde groepen (Gemeenschappen Gewesten bijvoorbeeld) rechtvaardigheid gestoeld op evenwicht eigen “Eigen verwijst hier naar principe dat je (groepen van) “verantwoordelijk maakt voor gevolgen hun daden” betekenis ze daden (of beleid) zelf voelen ons pleidooi erg belangrijk toepassing concepten wat betreft niet beperkt onderlinge verhoudingen Gemeenschappen We vertrekken gemeenschappelijk belang iedere entiteit zou moeten helpen nastreven nl federale overheid voldoende middelen heeft om haar opdrachten toekomst financieren onder meer fatsoenlijke zekerheid blijven garanderen uitdrukking “verantwoordelijkheid” houdt onze ogen dus gemeenschappelijke Je kunnen spreken opdracht “taakverantwoordelijkheid” vraag land zo organiseren er tegelijkertijd… – correct ontstaat (voor beleid Gewest Gemeenschap); èn sterkere gedeelde door krachtige impulsen zich spannen Een cave at wel plaats: opvattingen vanzelfsprekend toepassen kan zomaar politieke entiteiten waarin Normatief (ethisch) evident economische modellen inkomen traditioneel factor basis waarvan hen “responsabiliseren” omdat gedrag gewenste richting sturen Empirisch steun geloof waarop steunen: individueel stuurt Geldt dezelfde mate overheidsinkomen entiteiten? Politieke bestuurders worden vooral gedreven overtuigingen electoraal succes; budget beschikken weinig zeggen Dit betekent responsabilisering via budgetten geen issue Maar men mag naïeve manier denken slimme Met dank aan Kris Witte Jean Eliaerts Kim Lievens 2 engineering financiële transfers vanzelf zal leiden aantal broodnodige hervormingen sociaaleconomische terrein algemene punt staatshervorming; deus ex machina verder ontslaat nood àndere debatten voeren bv arbeidsmarktbeleid inzake pensioenen gezondheidszorg enzovoort Zelfs verstandige institutionele al jaren geblokkeerd spontaan gang brengen Bij nuancering – geenszins onbelangrijk hoort nog andere bedenking huidige inrichting België enkele punctuele voorbeelden de-responsabilisering tijdens voorbije bepaalde momenten onmiskenbaar pervers effect hadden voorbeeld gesco-stelsel waar factuur gewestelijk tewerkstellingsbeleid gemakkelijk doorgeschoven vrijstelling patronale bijdragen gesco‟s konden ware “doelgroep-korting” toekennen on tap ten koste ander vaste benoeming besparing loonkost kon inhouden meeruitgave Dergelijke mechanismen kader responsabiliserende alleszins uitgebannen Zoals uitleggen wij benadering ontwikkeld vertrok concrete bezorgdheden specifiek de-responsabiliserend en/of onbevredigend was name lakmoestest nagestreefde (macro-)responsabilisering goed moet sporen (meso-)responsabilisering nodig terreinen Het ene vervangen Fiscale bevoegdheden fiscale Naast maar verweven dit loopt fiscaliteit Om vatten onderscheid maken enerzijds anderzijds beleidsinstrumenten vanuit sociaal standpunt Inzake personenbelasting vandaag waarmee tariefstructuur waaraan inwoners onderworpen wijzigen Op verbeteringen mogelijk zoals aangeven (bv mogelijkheid belastingskredieten toe kennen onvoldoende genieten belastingsvermindering; exclusiviteit fiscaal domein inhoudelijk bevoegd zijn) niettegenstaande bestaande beslissen geheven worden; zij krijgen dotaties ondanks beschikt onthouden interventies a v “verantwoorden” gedeelte belastingen heft bedoelt heffen2 activiteiten antithese dotatiestelsel; vermits stricto sensu dotatiestelsel georganiseerd iets “méér” dan louter vertrekt argument overheden geld uitgeven betekenisvolle zèlf verzamelen burgers Dat wordt beschouwd democratisch bijkomende impuls “verantwoordelijk” zuinig burger gedragen Los democratische uit sterker aanzet efficiëntie “heffen” bedoelen noodzakelijk “innen” Welke int aparte kwestie pragmatischer karakter 3 Vier invalshoeken: welke samenhang? vier invalshoeken staatshervorming: solidariteit; belang:het vrijwaren financieringscapaciteit niveau licht vergrijzing; duidelijke sterke bevoegdheden; Er verbanden overlappen zeker volledig elkaar dienen èlk grondig bekeken eenvoudige hoe “autonomie” verhouden eerste gezicht bestaat haast technische samenhang verantwoordelijkheid”: impliceert want heffen voelt ipso facto ontwikkeling belastingsgrondslag gebied; geïmplementeerd zonder autonomie: strakke band resultaten krijgt; illustreren ligt h w “in verlengde Zo invoeren beste méér bekomen per definitie praktijk onderhandeling Bijzondere Financieringswet (BFW) liggen twee BFW zit immers zekere gegeven leidt volgende vaststellingen: denkbaar globale verruimen voeren; se responsabilisering; toch verankerd verminderen vinden daarop wijzen bedoeling één (fiscale autonomie) realiseren tegelijkertijd (financiële verantwoordelijkheid) verzwakken Wie amalgaam eens gebeurt risico autonomie/financiële vergrijzing eenduidig leggen nadruk correcte verdeling budgettaire “capaciteiten” strijdig garandeert elke deel doet saneringsinspanning opdringt problematiek opgelost voorbehoud geldt korte lange termijn 4 inkomstenbasis deelstaten sneller begint groeien nadele opbrengst groeit BNP tegen randvoorwaarde uiteenzetten onderzocht voorgestelde effectief oplossen waarbij zeer duidelijk geval bijvoorbeeld laten meebetalen pensioenkost ambtenaren daar (bijvoorbeeld “bonus” Gewestelijk groot hij uiteindelijk kost oplevert) Responsabilisering stofferen betoog empirische vaststellingen responsabiliserend werkt daarover heden gevoerd werd lijdt dubbele handicap Ten steunt veelal partiële plaats analyses aandacht Gewestfinanciering tweede beoordeling besteedt geheel daarin vervat zitten analyse werking ceteris paribus-assumpties genuanceerde conclusies verleden veel doen geweest zgn perverse effecten d z succesvol eerder bestraft aangemoedigd Onze wijst erop probleem “perverse effecten” stelt Brussels Hoofdstedelijk (BHG) Vlaanderen dynamiek inkomsten wijze “geresponsabiliseerd” Vlaamse groei Wallonië beschouwing neemt zwak merkwaardige interacties Brussel verband Amendementen komen meest aangewezen BHG moeilijkst operationaliseren gegevens capaciteit werkzaamheid Brusselse werkgelegenheid bijzondere moeilijkheid vergelijken evolutie Antwerpen Gent Luik Charleroi Deze vergelijking interessant levert enigszins paradoxaal inzicht beklemtonen Franstalige partijen terwijl neiging behandelen afwijkende situatie specificiteit –beklemtonen Misschien wederzijdse waarheid ergens midden specifieke interne binnen zodat efficiënter beter reageren typisch grootstedelijke ondergaat 5 Hoe responsabiliseren? welk doel? waarom mechanisme Federale financieel gestimuleerd gericht verhogen Werkgelegenheid cruciaal financiering bevoegdheidsniveau draait rond zit: zelfs uitsluitend Uit blijkt gronde gaan wensen responsabiliseren: criteria? En samenhangend daarmee doelstellingen? Is “we our money back?” dominante doelstelling? doelstelling model? functie daarvan criteria bepaald Gaat versterken capaciteit? stand groei? inwoners? leefbaarheid bestuurskwaliteit staatshervorming? 6 geeft zijdelingse bedenking: overdracht gepaard relatief pakket (15 mrd euro ca 30 euro) nieuwe significante impact daardoor aanzienlijk minder) geholpen problemen gebracht) idee bevoegdheidsoverdracht sterktes zwaktes vreemd gemaakte “fundamentele herziening” “wijziging n bevoegdheidsoverdrachten” (die daarbij onvermijdelijk is) beetje semantisch Tenslotte lezer opmerken toespitsen geloven vennootschapsbelasting nuttig (los feit subsidies O&O zouden omzetten belastingskredieten) dimensie ontwikkelen Bijlage kort essentiële kenmerken samen wie vertrouwd conceptuele Definities vorm responsabilisering: Regering autonoom verplicht uitgaven financiert “Financiële regering geresponsabiliseerd begrotingsinkomsten (en –uitgaven uiteraard; beperken inkomstenzijde) gebruiken “responsabilisering” “responsabilisering sensu” Verder responsabilisering” gebaseerd mix “juste retour” “solidariteit” “Juste integraal terugkomen verdeeld capaciteit” (het aandeel personenbelasting) “Solidariteit” minder rijke gewest gecompenseerd bevoegdheden” aspecten Wanneer afhangt elk (“fiscale gehanteerd verdeelsleutel) invloed structuur sprake lijkt eenvoudig: Als invalshoek gemengd beeld op: gevoed opbrengsten instantie Gewest: Voor alleen ongeveer 13 miljard volgens totaal bedrag 22 “solidariteitsterm”: solidariteitsterm overcompensatie bespreken verschillende nuances aangebracht “perversiteit” compensatie nuance toegevoegd (globale i p analyse) wanneer rekening houden alle genuanceerder biedt mogelijkheden passen kortingen opcentiemen gedifferentieerd schijf) belastingsverminderingen vermeerderingen heel gedifferentieerde huisvestings- energiebeleid grendels: marge 75% totale gelokaliseerd Gewest; ingrepen mogen progressiviteit deloyale concurrentie Nu uitgeput Gewestelijke betekenen staat belastingsstructuur niet-triviale beïnvloeden betreft; indien verruimd sterk zin daarnaast natuurlijk gewestbelastingen “zelf heffen” “bepalen” versus hand onderstaande schema stap denkbeeldige financieringswet responsabiliseert toekent box links bovenaan opeenvolgende stappen dotatiesysteem omgebouwd Stap omvang vastgelegd parameters Belgische BBP inflatie… beïnvloedt onrechtstreeks dotatie (via groei) speelt rol bepalen historische richtsnoer behoeften Men (zeer zwakke) extra ervoor zorgt datzelfde hogere krijgt noemen zwakke variant: OPEENVOLGENDE STAPPEN INZAKE FINANCIELE RESPONSABILISERING 1: verdelen 2: (principe toepassen) 3: gelijkstellen geïnde MOGELIJKE FISCALE BEVOEGDHEDEN a) regionale forfaitaire procentuele belastingsschijf b) c) d) bevoegdheid tarieven vermeerderen differentiatie schijven (= qua praktisch effect) AUTONOMIE belastbare grondslag belastingsvrije som) federaal 8 prestaties wegen koppeling groeiprestatie afgevlakt; “onterecht” mee groeiende verandert radicaal (ervan uitgaande gecorreleerd overgedragen rechtstreeks situeert belope (Voor uiteenzetting moeilijk vindt verwijzen summier samengevat ) verschil volgende: berekening aanslagbiljetten geïnd wordt; structureel voordeel inningsgraad lager fortiori feitelijke blijft inning eventueel gekoppeld inflatie personenbelasting: elasticiteit o nominale product treedt hierdoor op; belastingselasticiteit groter formule interessanter (indien 1) realiteit Gewesten) wil responsabiliseren anders rechts diverse Vandaag (a) (b) beperkingen: verminderingen globaal maximumpercentage gewestelijke overschrijden verminderd premie techniek “belastingskredieten” Vanuit actief coherent willen vlak energie huisvesting apart vermeld (c) volledigheid (d) wijzigen: voegt niets reeks (inzake wonen energie…) veronderstelt belastingsaftrekken (wat positieve Opdat enz opnemen worden3 exclusief gelegd beleidsdomein overhevelt orde grootte hypothese hanteren: veronderstel aftrekken overdragen toevoegen maatregelen kracht 8% (maar vrij) principieel beschikbare percentage stijgen 14 5% 9 linkse gezet rechtse beschreven onafhankelijk ontwikkelingen parallel lopen Onderaan situeren operationele inkomensschijven som vastgelegd; bepaalt heeft; opwerpen beperkte vrij Zolang ervan uitgaat zelfde materie belasten zien operationalisering haalbaar “12 principes” preformatie raakte gingen interpretatie overigens perfect overeenkomt overeenkomen Vermits “meer responsabiliserend” invoering verdeelde groei-gebonden zichzelf hervorming “anders” expliciet impliciet hele Zowel uitoefening geconditioneerd voorwaarden bewaken vermijden Wat toevoegt “bevoegdheden” bekend belasting Daarom bevoegdheden: impliceren definiëren 11 augustus onderhandelaars formeel voorgesteld gefinancierd financieringsstelsel voorstel “model Kirsch” (dat toelaat gedefinieerd belastingsstelsel) ondubbelzinnig transparant: gesteld moest blijvende bescherming belastingsstelsel (d afname inkomstenbelasting voorzien BFW) uitgesloten (zoals Samen (door exclusieve karakteriseren verruimen) hield afschaffen vervanging methode naargelang gebruik instrument vergoeden rechterbox linker- 10 interpersonele gevaar gebracht Maatstaven graad Besprekingen solidariteit/responsabilisering meestal wijziging ontvangt gekeken wijzigende partieel Gemeenschapsmiddelen Ze abstractie normaliter samenhangt regio Gemeenschappen) hangt weten meten verdeelsleutel dotaties; groeivoet laatste vreemde paribus veronderstelling: géén gelijktijdig Waalse groeivoeten dalen weer “ceteris paribus” eigenlijk is… Alhoewel methodologisch consequent zullen afdeling dergelijke hanteren leren dadelijk voorziet waardoor toewijzing dotaties) gecorrigeerd Indien gemiddelde inwoner Rijksgemiddelde ter basisbedrag (18 2010 jaarlijks indexeren) maal afwijking procentpunten opzichte nationaal Uitgedrukt formule: (1)         T P PBU SOL 18 5xP x100x  SOLi = 0  Pi PT PBUi uniforme berekend PBUT 12 uniformiteit correctie toegepast toegekende belastingverminderingen beïnvloed Toegepast evenredig (SOL) zorgen uitersten systeem beantwoordt (2)   (1 (de solidariteitsfactor) solidariteitsfactor uitdrukkelijk volledige doorheen coëfficiënt Let parameter “gedeelde belastingen” echte woord: waarde jaar na af personenbelasting; x vormt enveloppe Wijzigingen normaal gesproken samenhangen wijzigingen hoger benadrukt oefening beschouwen momenteel gelijk 38% Bekijken 59% b rato ontvangen solidariteitscorrectie gelegen gecorrigeerde solidariteitsmechanisme „correct‟ a=0 hangen enkel personenbelastingsopbrengst a=1 solidarisering belastingsopbrengst > zulk vooruit achteruit “solidariteitsfactor” BFW? (vergelijking herschrijven hoofd landelijke 1850 bevolking: (3)       woorden bevolking vervolg gemakkelijker volgt herschrijven: (4) afhankelijk (berekend wijze) teller PB 19 6mrd ; 75 noemer toegewezen belasting) meteen besluiten trekken: Primo tijd daalt aangepast toeneemt 1989 dooft geleidelijk Secundo “pervers” “correct” (12 aard 100% compenseert “zwakke” 154%! vaststelling geleid stelling is: gunstige slecht beloond hetgeen Lambermont-akkoord 2001 versterkt opgemerkt onderwijs langer sleutel leerlingen nemen 20 98 bedraagt bekijken 98% overige voorzichtig hanteren) rekensom alvast nuttige conclusie Veronderstel 6de vermindert aanpassen gevoelig historisch symbool uitgangspunt: hoef gemilderd verdwijnen aanpast niét wijzigen; Stel massa 81 9% 154% 117% Dan relatieve vooruitgang draagkracht negatief positief genereert (afhankelijk consolideert illustreert verbeteren an sich reden (met werkgelegenheidsbeleid aftrekken) (zij overgangsperiodes) “fundamenteel herzien” aanpassingen betrekking bevoegdheden) Immers veranderen Wij steevast betoogd kiezen (na overgangsfase vanzelfsprekend) gepleit ruime overdrachten gevolgd BFW: responsabilisering/solidariteit simulaties (Vlaanderen Brussel) “middelen hoofd” splitsen delen “Gewestmiddelen onderzoeken Gewestmiddelen analyseren vervolgens “som Gewest- telkens behulp elasticiteiten groeiscenario‟s meet groeipercentage (per hoofd) proportioneel Analyse Aangezien transitiemechanismen aanwezig definitieve model 2014 (2012 aanvangsjaar “definitieve fase”); basisscenario gelijkmatige 20145 referentieperiode 2014) hierbij (in Gewest) “elasticiteit groei” samenvatting vermelden 1; 5Voor periode 2010-2014 reële 4% 2% 2011-2014 veronderstellen 6% 15 overblijven uitgangspunt hoofd”:6 Tabel Gewestbelastingen (EUR) Vlaams 1125 09 770 77 Waals 1201 71 553 64 H 1257 045 52 stellen actuele overcompenseert: armste meeste hoofd; rijkste minste cijfers genuanceerd redenen Gewestbelastingen7 (oa registratierechten onroerende voorheffing) rechterkolom tabel hoog gezien vele vastgoed kent laagste “middelen” ruim namen speciale Europese toppen stad Beliris aanmerking overeenstemmen respectievelijk 25 mio 97 149 indexeerden Zonder Brussel-dotaties Brusselaar 280 Vlamingen Walen uitgangssituatie snel basisscenario: Scenario A: Alle 1% B: C: D: E: economisch product: bevolkingsgroei vijf berekenen tevens gelijkaardige groeiverschil 10% omvangrijke structurele evoluties marginale wijzigingen) niet-lineaire Ook negatieve term afgetrokken vertonen 16 factoren spelen term) berekende resp Elasticiteit e 076 826 600 610 Totaal 942 943 aangezien zogenaamde “negatieve term” gewicht bepaling resultaat bevestigt (cf supra 4): verschillen groeiverschillen 187 790 740 630 594 994 975 gelijkblijvende meegroeit profiteren solidariteitsbijdrage kleiner veroorzaakt Gewestdotatie 17 4: -0 085 072 046 281 277 042 034 getrokken toegenomen (hier 28%- 8%) ondergaan lichte daling (nl tegengewerkt zwaar genoeg profiteert doorweegt totaalsom 5: 025 105 104 317 313 013 012 toename vast gevolg dalende 08%-0 bedraagt) laat toenemen daarentegen baat Net scenario C solidariteitsmiddelen 6: 111 063 032 005 054 041 convergentiescenario tegenstelling valt verklaren 36%-3 6%) weegt overheerst gunstig eenvoudig hypothese: Franse Gemeenschap verdeelt (zonder Duitstalige gedeelte) zodanig (i) gebied besteed (ii) 80% brengt; 20% Gewestregering taalgebied even consistente set indicatoren overdraagt gewogen gemiddelden bevolkingsaandelen wegingsfactor uitschrijven: MT doteert mT mV “Vlaanderen” (som Gemeenschap) mW “de Walen” (inwoners Duitstaligen) mB mD Duitstaligen (zowel Gemeenschapsmiddelen) RV RWD RB GV GF GD PV PD PW volgt: (RV / + /( (RWD (RB (GV (GF )) (GD inderdaad drie aldus samengestelde “responsabiliseert”: (waarin wordt) “Wallonië” Gemeenschap”) “Brussel” (inbegrepen gemeenschapsgeld deels communicerende vaten langs kant: druk ruimte) creëert afgeleide vice versa optelsommen voorwerp responsabiliserings- solidariteitssyteem vorige werken 20148 opnieuw groei(in “Gewest- hoofd”:9 7: 326 43 367 28 429 92 8Voor buitenlandse studenten 298 33 buiten net aanbrengen bespreking Buitenlandse Opnieuw duidelijkheid herhalen: hiervan centraal politiek 21 8: 801 746 908 910 deelgebieden badkuip leeglopen versschillen 9: 907 914 454 428 467 444 714 708 63% 3% Lambermontmiddelen 10: 068 065 237 250 328 327 147 150 (excl gebied) mindere stijging Desondanks 11: 028 056 052 044 23 12: 096 092 343 359 274 287 192 196 procentueel toenames overweegt Merk degelijk D gezamenlijke convergentie Samenvatting bevolking10 ondervindt “pervers effect” 13: Elasticiteiten 05 31 dele voordoen responsabiliseringsgraad nul (-0 05) gewest- gemeenschapsdotatie opgeteld elasticiteitscoëfficiënt 91 samenvoeging gewesten gemeenschapsdotaties eveneens (elasticiteitscoëfficiënt 25) Merkwaardig Brussel: gunstiger gemeenschappen meegerekend (elasticiteit Wallonië/Franstalige 24 14: Hoger toonden naarmate volume stijgt (zie 4) geleidelijke inhaalbeweging Wallonië/FrG ingehaald 7% 13% ruwe schatting suggereert “perverse” vastgesteld mits 2020 verdwenen herhalen nogmaals initiële maximaal ingeschat opname oorzaak „leeglopen badkuip‟ 2012) 91% (0 94% 89% resterende veronderstellingen 37%; 21% 05% 2; nuancerende langere spoort projecties waaruit dotatiestroom % stabiel lichtjes Hierbij kanttekening gemaakt berekeningen kijken demografische jongeren komende Planbureau last (naast vergrijzing) groeicijfers hierop inflatie-elasticiteiten 1%) 987; Wallonië: 984; 989 kloof verkleinen vergroten komt Lambermont-middelen allemaal (b trekkingsrechten) voornamelijk doordat Zie “Zijn overgefinancierd?” Samenleving Politiek Jaargang 2008 nr 53-65 acute solidaire inspanning eist sanering overheidsfinanciën Cave-at: sluit overeind schreven omgekeerd) herziening hoeden vermindering gemiddelde) rekenen compenseren Prof Deschamps (Namen) combineert daarvoor generieke TB  TBi =belastingsgrondslag TBT t= gemiddeld tarief verondersteld =compensatiefactor optreden < variant compensatiefactor berekenen: uniform hoger) vermenigvuldigd slechts omgezet stelsel toepasbaar verzaakt omwille maakten geldig “verzaakt” Mutatis mutandis regel solidariteitsterm: grondslag) 26 bestaan akkoord ongewijzigd “politieke compensatie” “assiette” leerlingenaantallen)… weliswaar verliezen halen bouwen 27 vrijwaren: doelstellingen begrotingsmarges ingegeven vaak gehoorde ongenuanceerde Lambermont-akkoord) “leeglopen badkuip” simulatie moment Gemeenschapsdotaties Wel vergrijzingskost aangetast lange-termijn perspectief ogenblik “een institutioneel onafwendbaar” strategische keuzes waarvoor zero-sum game financieringsproblemen gewoon verplaatst “De inzet (…) oplossing puzzel uitziet gespannen voet staan noodzaak investeringsinspanningen Onderzoek & Ontwikkeling kinderopvang kleuteronderwijs… moderne past „beschermen‟ „investeren menselijk kapitaal‟ afgewogen bijzonder smalle marges ”13 spreiden inzetten investeringsbeleid concentreert kerntaken Vandaar bevoegdheidsdiscussies arbeidsmarkt aansluit infra) noch noodzakelijke bovenop deelstaattarief ingevoerd verarmen doorgevoerd aanpassing meeropbrengst toekent) schatten minimale benchmark voor: elasticiteitscoëfficiënten herberekend; supra: 0) gebeuren realistische scenario‟s belastingen; groei; (veroudering vergroening) afspraken ofwel bevoegdheidstransfers essentieel Eén mogelijke geformuleerd regeringsonderhandelingen) 90% 6e hevelen dragen indexeren verdeelsleutels Strategische www frankvandenbroucke be Vanzelfsprekend betere de-plafonneren wet overheidspensioenen (wet meerderheid was) Entiteit I vaart aanvaardbaar uitvoering 2003 bescheiden gerechtvaardigde) bijdrage leveren financiën Hiervoor volstaat overlegcomité afzien blokkering responsabiliseringsbijdrage Door plafond miljoen Dergelijk perequatie opdraait loonpolitiek sinds Anderzijds logisch instaan gewezen personeelsleden overgeheveld gekregen toenmalige gepensioneerde gebleven ideaal bevatten hiermee Daarnaast bijdragevoet weddemassa betrokken overeenstemmende pensioenlast dekken hierover bereikt regeling Hierdoor 100 derhalve Omgekeerd waken responsabiliseringsmechanismen grotere moeilijkheden kleinere (omdat grote afgestemd worden) domeinspecifiek bonus-systeem genereus saldo contra-productief 29 Welk criterium responsabilisering? legden combinatie Sinds Lambermont-akkoorden hét wenst aanspraak overeen literatuur “principal-agent”-relatie “principal” (Entiteit I) “agenten” tewerkstelling vruchten geschikt dàt Grafiek prestatie indicator (PB) fiscaal; (WZ) capita WZ werkzaamheidsgraad bevolkingsgroep gehouden beide inwoners; min-15-jarigen 65-plussers meegeteld zinvol toelaten voorzieningen uitkeringen ouderen 15: Relatieve (1989 100) Begrotingsjaar Aanslagjaar PBVLA WZVLA PBWALL WZWALL PBBRU WZBRU 1988 1990 99 103 1991 101 106 1992 102 1993 96 95 1994 1995 1996 87 1997 86 1998 85 1999 83 2000 82 2002 94 80 indruk wekken “hiërarchische” overste afspraak gelijken 2004 79 2005 2006 107 93 2007 74 73 verrassend: uitdrukken (marginaal) verbeterd niveau‟s verschillend) stelselmatig dramatische gegaan indexen waarden zie A1 2) vanaf scoort gemeten stort 15+ Vlaanderen‟s verbetert nodigt onderzoek vermoedelijk worden: héle uitgesproken bijgekomen; min-15- jarigen niet-actieven significant Vlaanderen; veeleer werklozen gepensioneerden; nietactieven werknemer verdienen (dit sectoren "eigen Brusselaars" werken; horeca vs openbaar ambt: pikken misschien best betaalde jobs uit) aanwezigheid diplomaten werkzaam verschuldigd België; vervennootschappelijking activiteit consultants omgeving Grafieken Tabellen A2 A3 loupe: “jobcreatiegraad” werkzaamheidscijfers beperktere tijdsreeks referentiejaar jobcreatie tegenover (Grafiek 3) verbeterde verminderde evolueerde negatiever 32 jobcreatiegraad (1995 arbeidsleeftijd (15-64) nam 15-64 (1995= A4 Bruto Regionaal Product BRP evolueert geëvolueerd (1989=100) zetten rij basisjaar; absolute ratio‟s opbrenst A5 A6 A7 zicht onderling evolueren tijd) minst (absolute ratio‟s) verschillend 34 bespraken ineenstorting merken steeds enorme concentratie afgenomen slecht) strookt denkt BHG: riskanter 35 Algemene adequate erom instandhouding pensioen uitbetaald dubbel spoor klassieke capaciteit”; arbeidsmarktindicatoren Daarover (afdeling 6) afwijkend profiel grootstedelijk daarna 7) keren terug eigenheid 36 arbeidsmarktprestaties geïllustreerd oog algemener enige argumenten pleiten meerdere opvolging werkzoekenden beschikbaarheid (weliswaar normatief intussen stabiele schema‟s doelgroepkortingen realiteiten gezegd deresponsabiliserende einde doelgroepenbeleid tewerkstellingsprogramma‟s ongelimiteerde beroep vrijstellingen Beide opvolgingsbeleid overhevelen; overhevelen nopen evenwel Zoniet laks lui beleid: sanctionering vragen waartegenover return motiveren terzake inspanningen Precies “bonus-malus” uitgewerkt bijkomend bonus-malus saneringinspanning II evenredige knelpunt beloont (want helpt overheid) graadmeter achterstand inhalen tijdelijke ondersteuning tijdelijk creëren versneld inhaalt bonus-malus-regeling surplus hoofdstuk randvoorwaarden voldoen: impulsfinanciering ondersteunen (outputfinanciering inputfinanciering); duurzaam dividend ontstaan overheid; karakter; schokken vermeden Basismodel woont werkenden hoeveel gewijzigd t-1 gekozen maat geslaagd taak zoveel job 37 Waar uitoefenen gewest) toe; spreekt naast arbeidsbemiddeling beroepsopleiding aanzetten mobiliteit… industrieel succes 000 geactiveerde werkloze algemeen werk gaat) eenmalige betaald gespreid activering verhoging eenheid) 500 derde vierde 625 … bonus gehalveerd meetkundige jaarlijkse termen spreiding helft onderhevig budgetteringen betaalt keer terug: namelijk constructie aard: blijvend spiraal terecht slechte opleveren ingekrompen eventuele mali noteren soort “debet-positie” nooit aangerekend exogene conjunctuur gewerkt benchmarkmodel vergeleken buurlanden basisvoorstel bewust benchmarken risicospreiding: betaling verdiende gedeeltelijk afgevlakt niet-uitbetaling incentive-effect Inderdaad Jammer motiverend „zeer slecht‟ „minder voorvallen toevallig presterende geopteerd benchmarking methodologische veroorzaken: landen statistische bronnen gebruiken? alles gegoten zachtere hardere bestek “zachtere” terugbetalen afrekening latere gerecupereerd becijferingen volgen nadeel gecumuleerde slechtere 38 B ( opstartjaar uiteraard E Bt : Et woonachtig Pt personen actieve leeftijd (20-64) activeert zijnde Tot slot gezorgd bonussen financieringsspiraal raken deed werkzaamheidsgraad? halve vorig verslechtering teniet geëindigd volgend ½ verzwakt tegenvaller eeuwig meesleuren EUR duurzame onmiddellijk nadien verdiend Ondanks uitspreiding toekomstscenario vasthouden openstaan opties zes varianten externe uitgesmeerd   J     39 α: optie legt klemtoon “werkzaamheid inwoners” “aantal Gewesten” oordeel erin wapenen elders leven compromissen α β: index β=0 β=1 „jobcreatiegraad‟  Et1 gE gJ 1 g Aantal : =0 =1 NED FRA GER  wegingscoëfficiënten Duitsland Frankrijk Nederland : =0 dichter wordende activering: tijdelijkheid cumulatief; verliest 40 1 B=5 bonus/malus-regeling 41 Garanties verarming: precisering inschrijven verarming begrijpen daaronder bedoeld werkgroep vergaderde omschreven: “Er bestuur tengevolge traject ziet voldoet minimaal beschouwen” “verarming” voorkomt saneringen voldoen norm geclausuleerd uitsluiten garantiemechanisme “garantie” arbeidsmarktbeleid) gehaald Zulke garantieregeling formule; Vergelijking grootsteden wezen afwijkt grootstad stedelijkheid buitengebied omvat Aan kerngegevens steden A8 tov Enkel (2000 A9 42 cijfer bevolking) A10 (2000= basisjaar achterhoofd Na concluderen: gelijkenissen bevolking; grondgebied overeenkomstige onderzochte “excuus” beleidsstructuur stedelijke belangrijkste expliciete doel structuren hard preformatie); daaraan Specifieke benaderingen context dé botsen stedelijk profiel; bovendien externaliteiten gewesten: loutere externaliteit “eigen inspanning” Inwoners opgeleid kosten Gemeenschapsbudget Gewestbudget toegeven corrigerend werk- woonplaats moeilijker ontwerpen Verschillende pinnen Vooreerst onderfinanciering lump sum doneren aannemen vinden) aanwending omschreven gekleurd) evidente boekt deresponsabilisering Kirsch antwoord arbeidsplaatsverrekening voorstelt 25%) pendelaar arbeidsplaats inspiratie Duitse „ Stadtstaatenprivileg‟: telt stadstaten Hamburg Berlijn tegemoet nieuw horen) gelokaliseerde vermenigvuldigen 44 ongemoeid gelaten Ter illustratie: verticale Overheid betalen 519 illustratie geld; verantwoord tegemoetkomingen ondergebracht netto toevoeging formele „Stadtstaatenprivileg‟ Brussel-factor corrigeren gewestspecifiek tot: (2 bis gewestspecifiek: (4 bis) pinnen: 114% tegelijk transfereren stel solidariteitscoëfficiënt 87% perversiteit verdwijnt Noteer ingebouwd herziene geconditioneerde toeslag) Tegelijkertijd financieringsmechanisme 45 opbouw A delen: -middelen: eerst voorgaande (exclusief nationale solidariteitstussenkomst) koppelt indexcijfer consumptieprijzen ontvangsten gevoegd: bedragen regionalisering landbouwbevoegdheden landbouw- zeevisserij wetenschappelijk handel provincie- gemeentewet; mindering gebracht: budgettair neutraliseren begrotingsjaar consumptieprijsindex soldariteitstussenkomst: welvaartsverschillen solidariteitstussenkomst -opbrengst rijksgemiddelde ligt: c tussenkomst 60 (te prijzen 2010) procentpunt gemiddelde; PB-opbrengst boven (Vlaamse dotatie) Dotatie personenbelasting:het ingedeeld Gewone BTW-dotatie: (de)nataliteit (op jonger jaar) (de)nataliteitsfactor grootst minderjarigen gebruikt gewone BTW-dotatie (6-17 jarigen) ingeschreven scholen Bijkomende Lambermont forfait verhoogd (tot 2011) BTW-middelen 46 overgangsperiode (2002-2011) leerlingenaantallen Geleidelijk 2012 universitaire samenwerking kredieten 47 A1: 89 88 78 2009 76 A2: JCVLA JCWALL JCBRU 90 48 A3: 84 49 A4: BRPVLA BRPWALL BRPBRU 50 A5: 108 109 110 51 A6: 72 A7: 115 202 114 207 204 112 208 206 168 203 167 205 201 166 164 162 198 160 156 193 155 190 154 189 A8: (2002 53 A9: (1997 00 08 04 70 69 06 66 57 54 65 A10: Jaar 63 59 67 bonus/malusregeling berekend: werkende bevolking? Louter simulatieresultaat bevolkingsprognoses Federaal nagaan gematigde 2011-2020 dat: -de 66% 70% werkzaamheidsgraden werkgelegenheidsgraad ingelopen Samengevat werkzaamheidsgraden: A11: Veronderstelde (% E/P (%) 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 68 56 58 61 62 55 Elk (bedragen EUR) A12: Gesimuleerde (mio Vla 123 144 163 165 Wa 157 183 197 210 211 212 213 Bru Fed 219 333 391 421 437 446 451 457 458

Geen geluk zonder doel

Download fulltext
144

Geen geluk zonder doel Frank Vandenbroucke Het ensemble B’Rock de jonge componist ! omas Smetryns LOD en openden samen het nieuwe jaar met een redenaarsconcert in teken van ‘De Triomf Menselijkheid’ Monteverdi’s opera L’Orfeo vormde rode draad driedelig muzikaal programma La Gioia over Lamento naar Speranza brengt verhaal uitbundig kwetsbaarheid ervan tragische mislukking uiteindelijk happy end Monteverdi zou moderniteit muziek ingeleid hebben omdat hij er zo goed slaagde individuele emoties te laten klinken zijn zocht inspiratie niet alleen individueel maar ook moderne samenleving sampol 2011/2|5 LA GIOIA ‘Had ik zoveel harten als hemel sterren hee gebladerte heuvels dragen groene mei allemaal zouden ze vol overstromen dat me vervult ’ Kan je inniger dan Orpheus Rosa del Ciel? ‘Vandaag is zó gelukkig niets méér waar nog verlangen’ besluiten herders nimfen Als alomva‚ rest één ander onderwerp ons moet bezighouden geluk? Zou politiek eerste doelstelling moeten hebben: veel mogelijk voor mensen? We natuurlijk uitbundige tevredenheid leven we leiden Dat daarvoor zorgen was stelling verlichtingsƒ losoof Jeremy Bentham Mijn cursussen economie waren doordrongen utilitarisme Of beter nogal magere erfenis daarvan ene mens bleek ondanks enthousiasme immers moeilijk vergelijken andere Een rekenkunde – waarbij mensen bij elkaar optelt of verdeling op weegschaal legt onmogelijk erkenden utilitaristen na enige wat kon veronderstellen zich hun keuzes rationeel door eigen mijn ondersteunde naïeve theorie e… ciëntie markten vrije keuze garantie maximaal verhinderde uitspraken sociale rechtvaardigheid Ik wàt blij verlost werd Met dank aan Rawls: die formuleerde robuuste maatstaven zoiets nevelig ‘geluk’ Maar kijk terug De econoom Richard Layard inspirator activering werkzoekenden jaren 1990 pleit sinds enkele onomwonden terugkeer beste beleid datgene grootste oplevert Want zegt vele gelukswetenschappers kan wél meten En blijkt dan? Westen al tientallen gestaag rijker worden geen spat gelukkiger! verklaart zo: ‘Sinds Tweede Wereldoorlog hoger nationaal inkomen inderdaad tot toename geleid zelfs rijke landen dit tenietgedaan meer leed gevolg minder harmonieuze verhoudingen Let wel pleidooi staat ver af beschouwt individualistische non-ƒ losoƒ e onstuitbare individualisme bracht aldus ‘niet ieder individu gretig deed verlangen zichzelf krijgen echt willen concept algemeen belang nodig waaraan onze bijdrage leveren deƒ nieert ideaal Verlichting dus vorm medemenselijkheid weet befaamde Centre for Economic Performance oprich‚ boek Happiness verrassende lectuur hoofdstuk ‘Hoe maken einde ratrace?’ eindigt volgende beschouwing: ‘Zekerheid én innerlijke rust goederen groeien afnemen naarmate Toch onder bovenlaag Europa Verenigde Staten gemeengoed geworden om verandering vernieuwing hoogste beschouwen Niets innovatief Bureaucraten slaan opgewekt saneren overheidsdiensten bewust feit iedere reorganisatie persoonlijk vertrouwen gevoel zekerheid grote schaal schaadt deze kritische vaststelling leidt hem sleutelvraag: ‘Wat doen groter krijgen?’ Layard’s conclusie beenhard: discrepan- 2011/2|6 tie tussen rijkdom zoals Bruto Nationaal Product prioritair thema vormen 2 denk juist concreet toch paradoxaal geloof altijd regel heldere gee! Politiek instaan rechtvaardige herleiden ‘zoveel geluk’ opva” ing veronderstelt rechten vrijheden; verantwoordelijkheid tegenslag waarvoor niét verantwoordelijk solidariteit herverdeling daarmee samenhangt; herverdeeld worden… vinden dissidente stem Philippe Van Parijs laat Leo Bormans’ mooie Geluk: ‘Allemaal maatschappij nastreven gelukkige maatschappij’ 3 Waarom geluid? Zelfs meetbaar vergelijkbaar schort iets idee dé geslaagd Neem vrouw haar fundamentele mensenrechten ontzegt vrouwen: zeggen is? vreemd vrouwen spreken vervolgens Aristoteles voeren want hee! dwaasheden verteld wijze dingen Werkelijk betekenis ‘een leven’ vind ontwikkeling menselijke mogelijkheden Geluk activiteit vindt doel-stelling Voor wie liberalisme opvat vrijheid-blijheid-zonder-meer zéér anti-liberaal hebt plichten tegenover anderen plicht jezelf (maar toegegeven zo’n armzalige doe aantal liberalen onrecht aan; kunnen verwijzen John Stuart Mill) daar perfectionist in: moest beantwoorden standaarden uitmuntendheid vertalen perfectionistisch % losofe Martha Nussbaum doet garanderen iedereen voldoende mate beschikt vermogen ontwikkelen overeenstemming sterke waardigheid Hoe verder gebruiken welke richting gaan ontplooien welk spoor opbouwen geldt hanteert perfectionistische 4 eens gaat geluksgevoel – ben politicus milde versie ten persoonlijke titel strengere sturen af? Neen Wanneer lijken verstandige losofen vaak Op vraag antwoordt Christopher Peterson Bormans twee woorden samenva” en: ‘andere mensen’ ‘A& liatie’ verbondenheid meest ontwikkelingsmogelijkheden waarover beschikken 2011/2|7 ‘Geluk vloeit voort uit engagement acties bevestigen Zingeving andersom’ stelt Gary T Reker Ook sluit perfect raad materiële nooit ‘alle neoAristotelianen delen’ 5 Mensen wijzen ‘intrinsiek egalitaire karakter ware gelukspolitiek eenvoudiger ongelukkigen gelukkiger gelukkigen Omdat armoede onzekerheid funest geluksbeleid egalitair’ Elchardus ‘maar vertoont verwantschap welvaartsstaten voorbije vij! ig Noordwest-Europa levenslicht zagen uitermate kritisch gelukswetenschap ziet Scandinavische (in manier waarop onderzoekers welzijn burgers beoordelen) toepassing Aristoteliaanse benadering ‘Aristoteliaanse sociaaldemocratie’ noemt 6 waardering bestaande samenlevingen rechtvaardigheidsdenkers beduidend aantre” rechtvaardig achten dàt vaststellen… misschien opva$ rechtvaardigheid? Misschien dun weinig oog voorwaarden geluk; bijvoorbeeld enge herverdelen draait rond geld bijvoorbeeld? Nadenken levert spiegel gangbare ingen vooruitgang blij! precies zien zeker beginnen ‘meten’ verhouden Amartya Sen lang bezig houdt land economen Erik Schokkaert 7 Men onderscheid gevoelen (plezier pijn vreugde haat) cognitief oordeel d w z actieve bewuste oefening beoordelen daarover uitspreken Er moeilijkheid ‘tevredenheid’ bijkomende interpretatie vergt verschillende voorkeuren daarin tekort schiet 8 weten kloof BNP relevant onderwijsbeleid gezinsbeleid gezondheidsbeleid geestelijke gezondheidszorg werkgelegenheidsbeleid… keren LAMENTO risico kind riskeert verdriet verliezen Grieken sterk breekbaarheid goede Die kwaadheid slechtheid vermijdbaar voorwerp menselijk falen toeval wijten Griekse tragedies noemen ‘het natuur’ jong sterven Daarmee geconfronteerd toen geliefde Euridyce gebeten slang Zo innig bezong mateloos klinkt nu Bestaat samenleving? Tony Judt prachtig na- 2011/2|8 gelaten Ill fares the uitnodigt denken vertaler vond even Nederlandse titel: moe 9 onbehagen beschrij! teloorgang Nu mogen snel band breng eerst nuance gemiddelde bestaan WestEuropa toegenomen gemeten wordt VS meeste West-Europese 1970 Deze schril contrast per hoofd bevolking gebrekkige indicator wanneer armere duidelijk positief verband ‘gemiddeld enerzijds BNP-indicator eerder wereldwijd bekeken stijgende gunstige e” ect afneemt niveau bereikt 10 hoeden m i best boude waarom kromme verklaringen Rijke arme twijfel iederéén stijgt vanaf bepaald Vanaf lijkt gebaseerd vooral kwestie vergelijking ‘vergelijking anderen’ competitieve helaas aangemoedigd: ‘strevers kajak’ Stijn Ro% iers 11 verklaring echter studies daarop methodologische kritiek positieve tenminste (en kritieken terzijde) levensomstandigheden instellingen bestuur bestuurde tolerante groot sociaal kapitaal sommige wetenschappers geluksfactor identi& ceren: inkomensgelijkheid gemiddeld onderstreep evidentie? Om punten maken: geruststellend tweede Contra critici Ton Lemaire betre! reputatie beeld ontleen Jan Delhey In tegenstelling doemdenkers stellen westerse snelste weg ongeluk depressie Oef! Zijn autostrade vooruitgang?12 kom punt BNP-groei wij gedachten economische expansie gaande China India Brazilië… wijzen? omarmen! bedreigen zekerheden redenen volledig subjectief zijn: verlies zogezegde ‘suprematie’; deels objectief druk competitief blijven wereld economisch verandert 2011/2|9 dwingt  exibiliteit Hoger verwees schrij€ exibiliteit: Economisch argumenten leuk peptalk managementseminars zeer objectieve reden gepercipieerde bedreiging: historische klimaatopwarming ligt CO2 -uitstoot zal afzienbare toekomst geleverd industrielanden helemaal reële bedreiging aller geluk: opwarming aarde Ons aan-rijkdom-gebonden-geluk heel kwetsbaar onzeker natuur ‘halt!’ roepen ongelijk alle twijfels wezenlijk verbonden industrialisering groei steken weer kop twijfelen weldaden halfgod Prometheus stal vuur goden gaf leidde technische beschaving Dit weldaad mensheid uiting overmoed 30 000 geketend vooruitgangsgeloof incarneert overmoedig luidt halve eeuw kracht won val leidmotief inspireren Herbert Marcuse Franse classicus Pierre Hadot Marcuse’s Eros and Civilization symbool ‘zware inspanning productiviteit dankzij onderdrukking’ polen ideeëngeschiedenis Europese natuurbeeld voluntaristische technologische houding versus contemplatieve poëtische ‘In prometheïsche bevindt oppositie men tracht domineren nu„ vijandige vreemde weerstand biedt wil overwinnen (…) orphische daarentegen ervaart verwant deel esthetisch lyrisch muzisch utilitair instrumenteel aandrang veroveren getemperd besef maat angst hybris evenwicht verloren gegaan hersteld 13 cultuurheld postindustriële relativiteit inziet anders verhoudt natuur? alternatief industriële revolutie? straks hoort kan„ ekening tijdens decennia gepaard ging stijgend rekening stijging levensverwachting besluit komen waarmee doorsnee mensenleven gevuld Westerse 2011/2|10 stijgen zeg uitdrukkelijk ‘kan’ baseer hier simplistische Gelukswetenschapper Ruut Veenhoven eenvoudig beeld: langer Over discussiëren Aristotelianen wellicht gruwen (is x% duurt?) Vanuit ‘capability-’standpunt hogere mag kwali ceren… Laat houden evidente gelijk gezonde levensjaren 14 Ervaren vooruitzicht waarvan genieten? Velen zullen associëren vereenzaming fragiliteit pensioenen betaalbaar blijven… Eerder bron grotere toelaat derde lee! ijd allerlei plannen projecten omgeving waarin ouder hoe omgaat veroudering Ongerustheid onrechte maatschappelijke contract groeiende pensioenrecht herziening toe Tot zover kan” hand opnieuw voorleggen Twee keer uitgekomen ontwikkelingen verweven toenemende onzekere ‘we’ spreek mijzelf politieke verantwoordelijken Bij burger betaalbaarheid onbehagen: diversiteit migratie globalisering Europa… Vele lezingen dagen neem domineert mee redenering opbouw verleidelijk metafoor loopt mank Individueel daarom noodzakelijk negatieve emotie aanhoudende kwaal niet-samenleving omgaan cocktail klaarblijkelijke onbehagen? luide proclameren afdoende antwoord Sterker tegenovergesteld e# houdingen hen onderzoek gesteld gang zaken 2011/2|11 interpretaties (Interpretaties zoals: ‘Er gezag meer’; ‘We achteruit’; ‘Voor kleine niks; vreemden alles’ ‘Rien ne va plus’… U fabels meerdere mindere feiten aansnijden ) Zeker ontevreden neiging negatief omgekeerd samenhang Elchardus’ enquêtes zwak tevreden verdomd slecht groep bijna behoren lopen verschil privésfeer publieke sfeer Hannah Arendt 15 ‘republikeinse geest’ lee linkerzijde bemoedigende worstelen interpretatiekaders gewicht gewonnen traditionele reactie beklemtonen graag concrete problemen Dorpsstraat Wetstraat (ooit verkiezingscampagne symbolisch gestart Anderlecht) Je betekent mantra herhalen soelaas indruk intussen kiezer oplossen Nog perspectief ervaren behaagziek principeloos achterna hollen vermeende soort ontstaan bekommernis ‘negatieve boodschappen’ vermijden kregen advies partijen wervend verhaal’ moesten zoeken? ‘geen aankondigen oplossingen’ ‘geruststellen’ louter boodschap géén forum noodzakelijke oplossing uitgelegd krijgt ernst probleem maakt… nergens SPE NZA lezen getwijfeld achterom gekeken had! concert verwijst ‘Triomf triomf vieren? indrukwekkend succes falen… zelf doemscenario versies ” nale bewaard gebleven libre# o verspreid voorstelling 1607 totaal ontredderd nadat Eurydice maal verloor verwerpt Bacchanten brassende vrouwelijke volgelingen Dionysus Orpheus’ belo gehoord beslissen stra$ vrouwenhaat stukken hakken partituur 1609 gedrukt 2011/2|12 greep gered neerdalen vader Apollo opstijgt ingreep blijkbaar stand gekomen neemt intentie uitzingen brokken verscheuren oorspronkelijke ‘ware’ veranderde voorstellingen opdrachtgever Hertog Gonzaga opvoering beval geven ‘voor dames stad’ reeds plande aanleiding bezoek Carlo Emanuele Savoie toekomstige schoonvader Gonzaga’s zoon slot toegewijde echtgenoot gereten ultieme o betreurde beetje stad geschikt vermaak huwelijksbesprekingen 16 libre€ ist werden gevaarlijke ke€ erij hadden schuldig gemaakt Ze ongewild ine ectiviteit genade beschreven gedachte… ingeluid 17 brandstapels! aanbood moést werken herwerkte hoogsteigen persoon afdalen echte christelijke barmhartigheid absolutie gee‚ 18 benadrukt hemelvaart logisch aansluit ƒ Neoplatonisme trek Renaissance ho„ unst waartoe behoort ontknoping getuigt volgens onmoderne tijdsgeest lotsbestemming vastligt orde onveranderlijk vandaag optimistische inzicht maakbare Francis Maes 19 Moeten geloven maakbaarheid mobiliseren end? worstel terecht beweging interpretatiekader aanbieden staan naartoe name sociaaldemocratische toekomstperspectief Sociaaldemocratie 20 toekomst? verwachtingen hebben? Welke ondersteunen? tegenspreken? creëren? Kunnen oplossingen ondubbelzinnig worden? verschiet afwenden onheil? Is verval kansen? eerlijke werkelijkheid dur‚ vragen? 2011/2|13 eerlijk vertellen angstwekkende risico’s a omen spoedig drastisch terugdringen wachten klimaatrisico’s kinderen kleinkinderen ernstig zéggen verminderen kopen prijs betalen Beschouw verzekeringspremie jammeren energieprijzen zegen (wat aanvaarden liggen elders) uitleggen behoe vliegen duurder wegen rekeningrijden invoeren tegelijkertijd alsof bescheiden Armoede mààkt ongelukkig opkomen inkomens gezinnen koopkracht beschermt gevolgen dergelijke pensioen peil maatregelen steeds productiviteitsdruk stress diegenen Elders heb betoogd pensioenvraagstuk sparen nanciële bijdragen Langer betekent: verzekeren pensioenhervorming rekent inzet vitaliteit geef voorbeelden geruststellen daadwerkelijk collectief Wie dur vragen vicieuze cirkel breken strijdig doekjes winden: duurdere vliegtuigreizen werken: geluksbrengers harde boodschappen sporen geheel aandacht scherper richten immateriële tekorten immaterieel budge air benarde tijden ruimte ondersteuning kwaliteit onderwijs uitbouw zorg organisatie werk … Wat betre publiek Herinner u Elchardus: kiezers blik collectieve bekwaam bedreigingen bedwingen is: doelloosheid vacuüm ingevuld dezelfde afstand nemen kortzichtig materialisme vervelende waarheden ‘ondernemend’ ogen zien? Gaan ondernemerschap onthechting samen? Jawel Echt soberheid zekere bedachtzaamheid t a v verrijking Pleidooien eindeloze vermenigvuldiging Tijd belangrijker cadeaus erg onverstandig rebel21 ketenen Vindingrijkheid wetenschap technologie instrumentele rationaliteit hard betere plaats genieten 2011/2|14 ontroering betovering Overigens riskant rebels leefde harmonie weigerde neer leggen elementaire natuurwet: sterfelijkheid schuilt enen sterker verscheidenheid recht creatieve vitale vermoedelijk licht bijsturen: onszelf menselijkheid triomferen gaven zwakheden èn ga woordje ‘end’ Engels betekenissen: vermoeide Noten 1/ Vandevelde M I Devos B Martens A Delbarre F Agsteribbe G Bours Ph Coene E Fr S Ro” K Segers Lievens Rogiers Decancq 2/ gelukkig? Atlas 2005 p 168 welfare-towork ’90 roep # arbeidsmarkt verstandig creëert daarvan’ schrij! ‘zouden zowel welfare-to-work betrekking alsook exibele lonen (p 179) 3/ (ed World Book Lannoo 2010 305 functie 4/ Alinea geïnspireerd Toon ‘Een geluk?’ Raymaekers Visie Universitaire Pers Leuven 2009 pp 101-123; C ‘Mill between Aristotle & Bentham’ Daedalus Spring 2004 60-68 huidige vertaling ‘Aristotle Politics Human Capabilities: Response to Antony Arneson Charlesworth Mulgan’ Ethics 111 October 2000 102-140 ‘Who warrior? Philosophy poses questions psychology’ Journal Legal Studies 37 June 2008 81-113 bekritiseert revival scherp 5/ geciteerde woord 136-137 6/ 276 zie ‘Aristotelian Social Democracy’ R Bruce Douglass Gerald Mara Henry Richardson Liberalism Good Routledge 203-252 7/ grondlegger ‘capability’-benadering (met klemtoon beschikken) koppelt bespreekt beoordelingscriterium positie Idea Justice Allen Lane 269- 290 bestempelt ‘happiness’ ‘a very important human functioning among others additition its own importance 2011/2|15 happiness can also be seen have some evidential interest pertinence thus indicative merit being typically related our successes failures life so though not only thing seek or reason gelukswetenschappers) komt hierop neer: ‘ central issue signi€ cance but alleged insigni€ everything else on which many advocates perspective seem insist 8/ Marc Fleurbaey Koen What oktober 9/ Verhandeling ontevredenheid Uitgeverij Contact 10/ ‘boven $ (Layard 44) nuanceert ‘Life ge! be! Societal evolution € with nature’ Indicators Research 97 105-120; cf themanummer TPEdigitaal (2008) Ondanks nuancering blij” belangrijkste minst 11/ Ro! Wij strevers kajak Morgen 21 december 12/ liet zinnen 224- 226 dadelijk draai tekst 13/ ontketende economiestudenten ingeprent David Landes Unbound Technological change industrial development Western Europe 1750 present Cambridge University Press 1969 citaten keerzijden Ambo 318-320 Londen 1955 Le voile d’Isis; essai sur l’histoire l’idée Nature Gallimard beklemtoont prometheïstische or€ sche legitiem uitsluiten zoekt complementariteit (Cf Groene Amsterdammer jaargang 134 nr 28 juli Orpheus) lees vooruitgangspessimisme overtuigt productief ecologische uitdaging 14/ Allemaal Beestjes Mortaliteit Morbiditeit Vlaanderen 18de-20ste (Gent Academia 2006) evolutie België (paper Chaire Quetelet 21-23) Isabelle tegen opva! had levensstandaard Beleid impuls medisch korps arbeidersbeweging speelde belangrijk rol Opnieuw argument impact enigszins relativeert 15/ Mark Hollandse Romein Privé-sfeer stemgedrag ROBlezing 16/ Gerardus Swerts Favola Musica di Claudio gemoderniseerde 2007 17/ Bernard Foccroulle ‘La musique et la naissance l’individu moderne’ Legros Todorov dans l’art Grasset 18/ Fred der Kooij ‘L’Orfeo onmacht muziek’ brochure Munt productie 1998 19/ communicatie 20/ trein sociaaldemocratie (Knack maart 2010); Paul Kalma Links rechts Wiardi Beckmanstichting/Mets Schilt Amsterdam Bart beschrij” nieuw Nieuw zicht Sociaaldemocratisch kompas 21ste Antwerpen-Apeldoorn Garant 21/ ex-communist verzetstrijder Jean-Pierre Vernant sympathieke ‘contestatair’ (zie bv Spectrum 67) opvoert ‘onderdrukking’ groter!

Europe: The social challenge. Defining the union’s social objective is a necessity rather than a luxury

Download fulltext
158

No 11 / July 2012 Europe: The Social Challenge Defining the Union’s social objective is a necessity rather than luxury Frank Vandenbroucke University of Leuven © European Observatory OSE Opinion Paper 11– 2 Professor at Antwerp and Amsterdam “OSE Series” takes form three different publications available in English or French “Research Papers” are intended to disseminate results research by associated researchers colleagues from network “Briefing contain readily accessible regular information on variety topics “Opinion consist concise policy-oriented opinions “This Working paper reflects views author these not necessarily those Observatory” 3 Table contents Introduction 1 Why ‘social Europe’? 5 Inequality Europe Four arguments favour an active dimension policy 7 Argument 1: A safeguard against dumping 2: protective barrier around national sovereignty 9 3: An inevitability Monetary Union 4: as core political project that ‘Europe’ 20 Conclusion: no longer but 24 Setting agenda investment agenda: dramatic imbalances schooling 26 protection Great variation efficiency 27 Divergent pathways during boom 2004/5-2007/8 30 ‘how’ key issues 32 Epilogue Catch 22 for democrats? 33 References 36 Inaugural lecture occasion his appointment Affiliate Den Uyl Chair June (1 ) It great honour me be invited hold Not only was Joop important democratic leader 1960s up into 1980s; approach politics also had profound influence many including myself Jan Pronk wrote wonderful column ‘Den mentor’ which he summarised Uyl’s style politician ten lessons Lesson one went follows: ‘Never stop studying Never assume facts speak themselves truth has been found Investigate backgrounds less obvious associations asking questions ’ That precisely what I intend do For over fifty years we have debating whether requires This question already raised 1950s before establishment Economic Community six countries it still today twentyseven Member States number describing weaknesses Europe’ now beyond counting All too often writings merely inconsequential lamentations unreachable ongoing crisis may present opportunity put firmly Rather lamentation needed coherent conception reasons behind governance union In short ‘social Europe’ needs unequivocal answer why how Remarkably ‘why’ cooperation ought – matter principle hitherto received relatively little attention (2 therefore focus first foremost this part my briefly scrutinise am aware strike you being destructive ‘Is really time laying bare case Europe?’ wonder But bear mind ‘first lesson Uyl’ according will see would like thank Rita Baeten Tuba Bircan Bea Cantillon Paul De Grauwe Ri Ridder Steven Engels Joep Konings Kim Lievens Erik Schokkaert Chris Segaert Anne Van Lancker André Poeck Rompuy their detailed comments and/or assistance with sections exposé Responsibility expressed however own area widely developed either field normative philosophy few existing sources include famous appeal Habermas (2001) correspondence between Parijs Rawls (2003) literature ‘global justice’ EU featured very prominently Only recently debate instigated foundations Europe’; (2011) Sangiovanni (2012) Nicolaïdis Viehoff references 4 should championed if were self-evidence considering must separate wheat chaff notion intellectual hothouse plant can survive nurturing environment friendly like-mindedness more rigorous test idea cherish stronger likely emerge From conclude among other things whereas ago quest lucid description ‘the model’ might dismissed interesting strictly necessary existential conundrum True financial system faces urgent short-term problems detract fact term effective union’ indispensable survival practical implication addition fiscal compact argue basic consensus required meaning ‘social’ Europe’s citizens role play common orientation towards appear ingredient Such cover issue States’ mutual obligations i e demand another thus arises reciprocity incorporated institutional relationships same way within each State separately based individuals say monetary adequately meets requirements justice define them My argument limited scope: assert concerning envisaged model order could long shapes depending underlying significance attached However once add observation regarding primacy such engender broad support adhere objectives welfare states cannot contradict second illustrate ensuing does claim comprehensive Important left untouched instance regulate taxation funding undue competition third identify some urgencies respect particularly need restore unity economic long-term without dwelling refers democracy final address fellow democrats emphasise ‘historic compromise’ families supporting governments parliament Does historic compromise constitute catch search enhanced identity? To context start factual One wrestle enormous diversity systems histories there Income inequality US; manifests itself If find hard believe consider panEuropean Gini coefficient (a commonly applied measure income inequality) approximately US ( As association destiny well afford overlook sure extent generally much individual states; greater Leaving aside super rich Luxembourg per-capita GDP purchasing power parities (PPPs) poorest Bulgaria amounts richest Netherlands (in euros tenth) similar exercise reveals Mississippi about half (4 Minimum wages low uniform cranked they Federal hourly minimum wage USD7 25 By comparison Bulgarian monthly estimated Eurostat amount EUR122 even standards 10% Dutch Obviously most recent expansion played Figure visual representation distribution whereby distinction made ‘old’ EU15 ‘new EU12 On basis EU-SILC 2009 net disposable equivalised household terms PPPs 0 352 EU27 (calculation Tim Goedemé) latest representative USA provided OECD 378; regional price differences presumably insignificant See Brandolini (2007) Burkhauser Couch (2010) Milanovic Similarly ignoring super-rich outliers Even impoverished Puerto Rico included American its relative position PPPs) favourable al 6 01 02 03 04 05 06 07 08 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Relative frequency Equivalised PPP) % median SILC poverty threshold Source: Mechelen Goedemé horizontal axis represents all Europeans; take account size composition incomes measured proportion pan-European dotted line used 60% defined threshold; areas indicate population below respectively analysis 15% compared 70% new gap least affluent quite considerable: ‘rich’ Romanians (by mean: better-off middle classes) poor ‘poor’ leave class who wealthy refer classes Expressed Romanian 80 percentile (Vandenbroucke 3) Let begin positive counter predominantly negative discourse integration plays progressive development non-discrimination Starting principles grounds nationality (at citizens) equal pay work men women created solid legal foundation enforcing fields gender age ethnicity… Stephan Leibfried suggests expanding courts forward further developing entity so heterogeneous dominated vetoing Seen light reformulated as: require goes anti-discrimination? distinguish four possible arguments: is… dumping; ii sovereignty; iii Union; iv instrumental nature; fourth Although proposed follow mutually exclusive convincing conjunction? So let us premised far-reaching harmonisation induces downward pressure advanced becomes aggressive Hence (somewhat sloganesque) summary ‘safeguard dumping’ subject 1956 Ohlin report together Spaak laid Bertil (the Swedish party chairman later awarded Nobel Prize Sciences Heckscher-Ohlin Theory) assumed labour costs concerned closely related productivity free trade cause did emphatically any subsequent divergences evolution corrected adjustments currency exchange rates (International Labour Organisation 1956) Given clearly caveat 8 Prima facie history proven wrong parallel process expanded sometimes spectacularly Successive enlargements invariably resulted upward convergence; World Bank dubbed EC veritable ‘convergence machine’ (Gill Raiser 2012) (6 turned out spectre reality Now argued contravention doctrine coupled market high-level certain particular 1980s 90s relation health safety workplace (7 noted ‘upward’ ‘downward’ nature convergence depends context: situation widespread unemployment gain upper hand due example overall weaker unions occasions prevailing balance society here qualified warrants Nonetheless thesis lifting obstacles constitutes progress prima exaggerated functional preventing strong following consideration restrictions unequal puts brake then insurmountable problem shows impossible level playing economically feasible economies yet impactful ones (8 insist Germany introduce meaningful; contrary opposite rationale relates data says nothing (or subnational) divergence happened creation single Single Act ‘level field’ mean absolute set average latter means self-evident though obviously far challenge follows plea Pisani-Ferry expansive past decade; increased fit strategy legitimacy discussed de facto autonomy (i actual room policymaking) concerns Fritz Scharpf Maurizio Ferrera others intrinsic conflict imperatives trans-border mobility services communities through nationally conceived rights duties (10) presuppose borders membership solidarity circles; former extend circles fundamental logic ‘opening’ ‘closure’ paraphrase 11) implies enjoy right attaching excessively strict country-specific conditions; under earned adherence conceptions Taking allow shop freely Belgium care covered insurers jeopardize Belgium’s planning rate agreements dictates authorities regard provisions neither open nor both foreigners point (2009) hammers home exist architecture systematically decided expense community explains treaties legislation clear pure ‘state action’ ‘solidarity action’) ‘economic provides direction jurisprudence Court Justice) dividing realms extensive grey where mechanisms operate concurrently occurs 10 sharp articulation pessimism (2005) optimistic develop partially (i) consequences movement persons Bismarckian insurance (ii) citizenship-based Beveridgean (iii) schemes (iv) service allowed discriminate application anti-discriminatory preclude (‘no contributions’); words rule kind ‘reciprocity’ inherent flexible rules access come consequence cross-border grand scale analyses inspired propose ‘horizontal clause’ purpose emphasising strongly ordering provide clearer guidance institutions Justice 2002c) representatives nongovernmental organisations campaigned Convention Via IGC adapted version text Article TFEU unlike leads irresistibly liberalisation unchecked (moreover perhaps Art contribute restoring respect) (12) There initiative aimed correction sovereignty: receptive deterministic apparent Services Directive Parliament amended farreaching Bolkestein transpires drafting 2011 Council sought appropriate patients’ control 13) agree assertion seek granting requirements; seems surrounding implementation (14) disagree nonetheless remains heroes asymmetric constitution economy irrelevant critical interaction (to referred discussion argument’) reduced tension exists every State; result generosity 12 9TFEU Charter Protocol General Interest elements Rhodes Armstrong Lenaerts 13 resolved dynamics (including originating primarily forced defensive evaluation impact law domain 14 brief viewpoint adopted determining factor comes pseudo ‘self-employed’ entering subsequently live off benefits Whether actually materialises balanced indicated Another Are country employment applicable posted workers statutory wage? And actions when feel regulations violated posting workers? notorious judgments (Viking Laval) called unions’ scope action matters seem give precedence liberal thought cases merits nuanced diminish legislative change framework use Mario Monti March Commission took adapt effect widen Bruun Bücker Commission’s proposal inadequate go enough They given receive weight freedoms (convincing) illustrates word spoken policymaking policymakers wish previously pointed expressly because divergent socioeconomic evolutions Of course buried assumption Eurozone consequences? Ben Chu writer Independent formulated May 2012: ‘Europe become ‘country’ beast euro survive’ arguing essential structural flaws design Union: absence central bank currency; depositors; centralised government whose budget forms automatic buffer event downturn; ‘national’ decision-making Since ‘a country’ simply manage conclusion straightforward: unified black white that: ‘merging state’ since ‘state’ foreseeable future foregoing correct inevitably imply doomed stabilising ‘technical’ just fine-tuning inter-state shocks topic theory optimum (OCA) using diagram (15) relate reduction transaction eliminated variability) comparability participating stimulating contributes wealth drawback joining loose tool adjustment potentially instrument developments diverge affected shock outweigh drawbacks display adequate combination symmetry flexibility Symmetry degree output growth correlated Flexibility interregional international determine country’s ‘internal’ capacity Less necessitates flexibility: internal adaptability beneficial measures vertical trade-off shown declining OCA group above costs: attained sufficiently zone met situated 15 broadened starting premise creates collective goods valuable risks specific undertaking; essence equitable Andrea arrives ‘reciprocity-based internationalism’ lies concept embedded taken granted upscaling nationally-conceived concepts outset differently Sangiovanni’s criticised points He uses ‘risk’ series limitations facing rightly categorised ‘risks’; apply ‘insurance paradigm’ More fundamentally ask ever solely (problems in) functioning mission EU: priori limit perspectives justice? equate fair (I moreover paradigm fall functionalist diversion (cf infra) analyse discrepancies detail regarded OCA; les comfortable Trade-offs Based p 110 trade-off: possibility absorbing budgetary transfers shifts OCA’ (as two arrows) OCAs permanent redistribution member area; transfer stabilisation ‘redistribution’ ‘stabilisation’ element moral hazard pronounced instances Moral occur flow resources richer poorer postpone Stabilisation temporary cyclical (By theoretical example: mechanism co-funding initial period excluding activated rises satisfy condition ‘perpetual redistribution’) unchangeable place surveillance prevent trends Sixpack finalised 2010 succeeds harmonising union’s move upwards arrow) herein additional effectively prevents asymmetry smaller sustainability black-and-white choice confronts interrelated trade-offs restrict our options Neither indeed socially neutral choices processes perceived painful difficult direct nominal cuts (rather real erosion depreciation high inflation) facilitation migration job-seekers Often smooth dismissal procedures While job markets rigid heed British economist Richard Layard founder Centre Performance theoretician activation policies pursued 1990s asserts make people unhappy opposed decentralized setting induce personal insecurity (16) Clearly meanings hence Budget practice public expenditure redistributive purposes (17) Is pursuing finally option? essentially budgets cost productivity: relationship parameters properly attuned 16 sticks welfare-to-work tried convince choosing road FrancoGerman felt lenient uncertainty Instead argues strive secure decentralised negotiations willingness increases security (Layard 2005) 17 Bargain illustration partial Europeanisation tax large groups winners losers option chosen after necessitate it) scheme avoid complex Consider question: retirement ages across Eurozone? maintain run linked life expectancy opinion realise easier said done wishing naive ageing good state discuss scrutiny ensure sake link generous insofar end larger debt higher per unit builds ultimately able organize (greater) pensions (lower) (higher) expenditures; despite continue meet requirement ‘symmetry’ substantiation battery ‘political economy’ relating behaviour employers (18) 18 simple speaking Imagine adjusted while B increase rising contributions gross evolves identically Nor rise difference alternative unproblematic scenario satisfied pension conceivable chooses economise expenditures reasoning simplistic supply generate wages; lead response (and/or unions) tighter possibilities mitigating shortages immigration Under reject compressible type ventures realm willing draw w r t age: coat cut cloth Ultimately compromises cohesion self-evident: impacting variables holds equally education Suppose shortage skilled surplus unskilled expect (assuming imbalance migration); alternatively insufficient ensue compensated (on low-skilled) turn taxes deficit B) leading lower generated ‘pay’ (relative) training accumulation ‘unpaid bill’ unwillingness ‘cut one’s cloth’; prove universal applicability rely (which timeframe contemplated here) substantial education: comparatively eventually excess prompt responses jobs conspire (see footnote elaboration point) Moreover dimensions true pose (that immigration) whole gamut pursue domestically becomes: union? Again cut-and-dried answers ‘ifs’ phrasing ‘ifs’: proofs unproven tuning strategies presupposes certainly plausible hypothesis outlined supranationally shaped neatly separated arenas reason either: Furthermore possibly Before section return Grauwe’s described crucial conditions topical moment: banking emphasised namely sovereign slipping ‘bad equilibrium’ shortterm liquidity solvability achieved joint eurobonds object interest ‘undisciplined countries’ kept shortfall Lack failure ‘disciplined Mutualisation implemented objections g 19) These ‘black-andwhite’: persuasiveness banks debt) surpass focuses shall dwell burning presents What implied entail Union? conclusions show members encompassing cognitive summarise necessitated union: · stabilised? economists 20) Robert Mundell father contributed 1973 presenting original 1961 ties (Mundell 1973) Monetarists look Keynesians At launch tended view ‘Mundell I’ Much accepts self-stabilising convergence? schooling? Scholarly never concur entirely arrive decisions analytical agreement doubt institution science requiring bedrock Some entertain doubts connection 19 Cf Moesen (De 2009) proposals sense mutualisation (part) resolving prisoners’ dilemma attain Pareto improvement concerned; calculated self-interest Fuest Peichl overview types Scholars critically popular expedient acknowledge (retirement age) (minimum wages) explore ways fostering realistic demands twofold: transfers? evolutions? entail? substitute knowledge always effect? benchmarks targets organising arena tend connotation vitality purport limited; broad-based tie goals stressed diverse accurately minimal normatively charged Subsequently dealing answered technical Jean Southern treated onesided successful serves prepared accept slightly inflation prices Spain (given stability guaranteed assuming implement reforms) applies Northern ‘overkill’) observed decade euro) ‘Reciprocity’ share responsibility concerted efforts burden competitiveness placed shoulders partner inter-human cohesive agent 2011) previous contrasted homo reciprocans economicus: driven desire ‘return investment’ money effort differs shopkeeper mentality Homo attaches capable compassion vulnerable ensues (and remain) net-contributor ‘his’ tackle wasted ‘filling bottomless pails’) relevant something Thus cement 2010) Samuel Bowles defines ‘strong reciprocity’ ‘propensity cooperate similarly disposed (21) Reciprocity ‘enlightened selfinterest’ ‘conditional’ Editorial Constitutional Law Review WTE DN meaningful involves various intertwined ‘individual’ evolution? How responsibilities attributed ‘asymmetric evolution’ definition notion? jointly organised (such transfers)? Should principled morality (whereby ‘sinners’ face punishment sins merit) consequentialist (taking sinners get saints trouble)? Can enter unbreakable 21 manner develops human relations founded transposable relies ‘considered self-interest’ assumes finds expression punish comply personally costly imposing ‘principled reasoning’ transgression norms sanctions irrespective consequences; cf infra commitment horizon selfsustaining 22)? country’; layered underpinned sustainable 23) fragility ‘deep variable’ purpose’ carried German reunification: ‘(T)his deep variable Put endogenous force existence inconceivable started having centralized making regions weakly Level’ 113) shared outlook 1999 Affairs Minister coined ‘Open Method Coordination’ method substance ‘European followed came strongly: coordination 2002a 2002b) perspective seemed somewhat superfluous recommence blank slate non-social construct inferred grounds: protecting loss success ethical-philosophical ‘responsibility’ entities): governments? upon attempt defining entities 23 emphasises ‘More facilitate arrangements persistent occasioned ‘lax government’ step preventative monitoring avoiding … eyes Jürgen remaining mobilisation consists life’ pressures globalisation phrase Lionel Jospin characterised cultural inclusion supported interpretation repeatedly intervenes legitimised historical peace purely fails encapsulate undertaking non-economic levers influences broader build degrees cosmopolitism Habermas: stake societal epitomises precise increasingly losing manoeuvre His constituting roles adopt remind reduction) subsidiarity mentioned launched 2000 Lisbon Summit During criticism sounded uninterruptedly weak soft imagine toughened yourself Natascha simulating eradicate obligation simulation extreme lay down keeping dignity (24) requirement? visualises simulate draws EAPN pertains touched earlier combined benefit tourism generating ‘competition’ perfectly Per capita ‘redistributive effort’ fully achieve goal big ask) variable: percentage non-poor threshold) range 5% Czech Republic France Hungary 7% Lithuania Romania greatest Eastern ‘being poor’ eliminate compare Spain’s France: alike inefficient delimitation begins ends remark supra brings introduction explicit fairness distributions? (‘rich’ ‘poor’) improves Belgian citizens? dual conflicting circle concerned: ‘we’ alone algorithm indicators indicator highly peculiar evaluate indicators; geared explicitly enhancing aspire improving ‘national cohesion’ considerable effects ascertained non-reducible evaluative dualism compels Historically With so-called level: supposedly safeguarding levels think Fahey 2007) improve entitled external Europe? Or externalisation attributable exemplified cited Spanish example? life’? co-authors radical binding anti-poverty standard inevitable aid responsible effectiveness antipoverty Progress instigate virtuous growing primary embrace carrying ‘moralistic’ help unilateral democracies workable direction: content designed happens thinking recipe dwindling steering undifferentiated incompatible retain (e organisation care): organise democratically outside legitimate create enhanced? ‘pact’ spirit Anton Hemerijck Bruno Palier emerged gradually changes societies ‘prepare’ transformations changing career patterns working emergence ‘repairing’ damage caused misfortune inadequacies adverse demography reform-oriented dynamic sector involves: high-quality childcare; education; paid family life; accordance expectancy; seizing opportunities presented proper market; general capacitating provision When reconnecting brought forth assessment dissociated chapter Strategy perception diversified Vleminckx 2011; 2012a 2012b) (25) 2008 learnt: robust built shaky wiped accepted sunk erroneous orientations skill formation: deal today’s soaring construction focused inadequately educational (non-)policy acknowledged underscores blame policymakers: evidently unforgivable errors stance product ECB’s Where stand seen perspective? complementary pillars: replace unique uniformly package sum parts evidence inconsistencies describe vast EU’s ‘investment’ ‘protection’ combines data: young (aged 29) PISA 15-year-olds mathematical scientific literacy reading Employment 24-to-29 year-olds suggest causal attainment (26) leaving struck correlation Greece Italy combine scores Reiterating point: significant refute) Apart exceptionally youngsters offered prospect recognises challenge: 2020 reducing early school-leavers countries) singled headline carries sufficient highest decisionmaking; unfortunately Italians Greek resolve reform token challenges austerity Figures 5a 5b perform total elderly housing allowances school childcare (0-12 years) Represented standardised median; ‘at risk poverty’ 2001 Laeken (Atkinson 2002) ‘relative transfers’ pre-transfer post-transfer divided Pre-transfer pensions) Post-transfer generations measured) overlap 28 plotted along 5a) shortened ‘poverty reduction’ caution thing (without compelled work) (27) Still applying criteria Country of: ratio’ Observed ‘post-transfer poverty’) low-paid insight succeed remedying looking hide sustain providing inactivity traps root considered comparing spending regression figures comparative ‘inefficient’ eventual outcome (28) (forthcoming) Consequently Sweden Finland overestimated ‘efficiency’ underestimated countries; significantly affect ‘inefficiency’ Deken tests technique estimations thumb: ppt confidence interval Assessed inefficient: Latvia relax criterion UK Portugal synonymous ‘policy failure’ expenditures: factors grip 29 lesser United Kingdom ‘less efficient’ policy? policy-related explanation performance South spend lot restricted non-pensions-related alleviation nonpensioners efficient Surprisingly lack striking characteristic fragmented (child childcare) (29) Both scholarly Open Coordination zoom phenomenon recurrent confirmed quality record dig deeper Poverty 2007/8 inefficiency explained policy: likewise spends (just Europe) performs selected prior downturn Strikingly 31 2004/5 summit culminated ambitious statements fight Europeans travelled satisfactory: declined (Decancq forthcoming) thresholds German… Germany…) inroads target decline standstill traditionally newly acceded Poland saw Ireland); rose Germany) ‘pan-European makes assessing disparity inegalitarian models emulation Inspired published Beer Vincent Corluy charted 2004-5 2007-8 Our involved decomposition ‘work-rich’ ‘workpoor’ households polarisation Insofar again observes adults jobless ppt; decrease amounted quasiidentical joblessness aforementioned (Corluy deferred modernisation ‘held account’ connect Two premises essential: undermine quantity serious reduce debts agenda) crucially reforms call macroeconomic funds status quo Quite genuine persist better emphasis accountability incorporate ‘accountability’ par excellence Funds devising conditionality NGOs (31) programme offers investment: full 20-20-20 energy leavers tertiary cutting million Annual Growth Survey (European drawn picture encouraging plans submitted none reached numbers living task note contradiction Politics technocracy appealing programme? aim incidental straightforward suffices reach profoundly daily lives Self-evidently balances pretend liking; majority Heidenreich Zeitlin Marlier Public Policy Management Institute Sabel ‘experimental governance’ Within expound Flemish colleague Tilburg devoted (Hendrickx 34 emphasized intrinsically narrowly importance Without resorting We charge backtracking sink bright Therefore ‘basic consensus’ tired ‘historical dominant glance bit 22: movements grace ideological strife factions hope fear accents agenda; calls capital specifically underlines ‘fairness’ regulatory adequacy acknowledgment architectural (Rycx Kampelmann 2012; Marx uniformisation margins narrow daresay twenty-two read book (1978) asserted socialists outline approval acquire (inzicht) yield (uitzicht) Holding chair acquiring merit special outlook: reassess helped fifteen condone idolatry win-win) unfounded revisionism misguided) renewed vis-à-vis 35 overriding mould K Governing Inclusion Europeanization Oxford: Oxford Press Atkinson T E Nolan (2002) Indicators O Dolls M C Neumann D Pestel N Siegloch S (2012 Fiscal Redistributive Stabilising Effects Tax-Benefit System collablecture Fong Gintis H Jayadev Pagano U Essays New Economics Redistribution Cambridge: Cambridge Measurement Distribution Supranational Entities: Case In: Jenkins Micklewright J (Eds Re-Examined (pp 62-83) Critical II regulation courage strength remedy ETUI Brief N° 4/2012 R V Mobility Trends Future? Alber Gilbert Diversity? Comparing Models America 280-307) paradox Investment State: Era Journal (5) 432-449 F (eds Better Worse Richer Poorer participation Individual Household Risk Decomposition Analysis CSB ‘beleid & onderzoek’ 1-80 pp Antwerp: – Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck P panacea: EU-15 (4) 375-388 Decancq den Bosch Vanhille measurement Measuring Managing Fragile CESifo Forum (2) 40-45 W ‘Gains All: Proposal Common Euro Bond’ Intereconomics May/June Inzicht en uitzicht Opstellen Economische Politiek Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 37 ‘De invloed van het Hof op Unierecht betrekking tot grensoverschrijdende gezondheidszorg: zaken na nieuwe Patiëntenrichtlijn’ Tijdschrift Recht September Annex Report COM(2011) 815 2/5 1-27 EU-Wide Measure Sociological (1) 35- 47 Boundaries Welfare: Integration spatial it? work? ‘no alternatives’? 3-9 Gill Golden Restoring lustre Model Washington: Left 5-26 Changing Welfare Regimes York: Routledge (2012a (2012b) ‘When Eurocrisis Meet’ Sociologica 1/2012 doi: 2383/36887 (with Ascoli Barbier Beckfield Bonoli Palme) Hendrickx tekst bij Oratie aan Universiteit International Organization (1956) Aspects Co-operation Group Experts (summary) 74 99-123 Waarom zijn niet gelukkig? Antwerpen: Atlas Judges Markets? Wallace Pollack Young Policy-Making 253-282) Burgerschap Unie sociale solidariteit: kanttekening Europese rechtspraak Rechtskundig Weekblad 75 (22) 1013-1019 Citizenship National Systems Solidarity Jurisprudencija 397-421 Natali Dam Towards EU? Brussels: Peter Lang Marchal Mind Gap: Net Incomes Wage Workers IZA Discussion 6510 1-25 Bonn: Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Haves Have-Nots Idiosyncratic History Global Basic Books (1961) Optimal Currency Areas 51 657-665 Mundel (1973) Uncommon Arguments Currencies Johnson Swoboda 114-132) London: Allen Unwin 38 Choice Sustainable Post-Crisis Bajnai G Fischer Hare Hoffmann Rossi Watt Solidarity: Sale? Dimension Governance 23-44) Dialogue 2012/1 1-154 Güterloh: Bertelsmann Stiftung euro-area rebalancing Bruegel blog (22 Evaluation OMC 2006 (deliverable 7) Recommendations strengthening 8) 1-164 Between Efficacy Experimentation 283-306) Rycx Who earns surveys 124 1-65 Trade Problems Prospects Dickson Eleftheriadis Philosophical Foundations Asymmetry KFG 1-35 Berlin: Kolleg-Forschergruppe ‘The Transformative Power (1999 Actieve Welvaartsstaat: een Europees Perspectief’ Uyl-lezing (Amsterdam December 1999) Stichting ‘Dr Uyl-lezing’ (Ed spoor Uyl-lezingen 1988-2008 (2002a) Foreword Esping-Andersen Gallie Myles viii-xxiv) (2002b) reflections Drèze’s Tinbergen Economist 83-93 (2002c) protection: propose? MPIfG 02/6 1-29 Köln: Max Planck Study Societies Hoog niveau eerlijke verdeling? Donk Rinnooy Kan Lieshout Naar investeringsagenda toekomst Nederlandse Verzorgingsstaat 19-70) Haag: WRR Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid Strategische keuzes beleid 1-34 Wederkerigheid: vanzelfsprekend wel nodig Janssens Voor wat hoort nieuw sociaal contract 19-76) Bezige Bij ‘Why remain agenda’ pact Ose Disappointing trends: blame? 450-471 39 Protection: Clarifying Conundrum 1-49 Geluk Politiek: Pleidooi Helder Denken Itinera Anti-Poverty Network Document Framework Ph Just Rawls-Machiavelli Colchester: ECPR Three Letters Peoples Revue Philosophie Économique 7-20 Rethinking 169-172 Ch Experimentalist Architecture

Individual employment, household employment and risk of poverty in the EU. A decomposition analysis

Download fulltext
181

2013 edition KS-RA-09-001-EN-C M e t h o d l g i s a n Working papers ISSN 1977-0375 Individual employment household and risk of poverty in the EU A decomposition analysis Europe Direct is service to help you find answers your questions about European Union Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Certain mobile telephone operators do not allow access numbers or these calls may be billed More information on available Internet (http://europa eu) Cataloguing data can found at end this publication Luxembourg: Publications Office ISBN 978-92-79-29045-9 doi:10 2785/41846 Cat No KS-RA-13-014-EN-N Theme: Populations social conditions Collection: Methodologies & © Reproduction authorised provided source acknowledged 3 Eurostat Statistical (EU) Its mission leading provider high quality statistics To that it gathers analyses from National Institutes (NSIs) across provides comparable harmonised for use definition implementation policies statistical products services are also great value Europe’s business community professional organisations academics librarians NGOs media citizens In field income exclusion living Statistics Income Living Conditions (EU-SILC) main level Over last years important progress has been achieved EU-SILC as result coordinated work NSIs June 2010 Council adopted inclusion target part 2020 Strategy: lift least 20 million people by monitor towards ‘Employment Social Policy Health Consumer Affairs’ (EPSCO) Ministers agreed an ‘at exclusion’ indicator reflect multidimensional nature consists three sub-indicators: i) at-risk-of-poverty (i low income); ii) severe material deprivation; iii) very intensity households context Second Network Analysis (Net-SILC2) bringing together academic expertise international order carry out indepth methodological socio-economic develop common production tools whole System (ESS) well ensure overall scientific organisation third fourth conferences The current working paper one outputs Net-SILC2 It was presented conference (Vienna December 2012) which jointly organised hosted Austria should stressed does any way represent views Commission This independent research authors have contributed strictly personal capacity representatives Government official body Thus they free express their own take full responsibility both judgments made past policy recommendations future document Eurostat’s collection technical publications experts particular These downloadable charge PDF format website: http://epp eurostat ec europa eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/publication s/methodologies_and_working_papers databases address tables with most frequently used requested short- long-term indicators 5 TABLE OF CONTENTS 1 Introduction 2 distribution jobs over Trends individual Concept polarization 13 14 4 Has become more unequal time? 17 Household joblessness work-intensity 21 Alternative definitions Stratification Individuals Jobless Work-poor Households 23 Relation between changes labour markets risks 27 Relationship rates Integrated market trends 28 Decomposition basis workintensity 33 Conclusions 39 References 41 Appendices 43 Appendix 1: ‘Conditional’ 2: Convergence EU? 47 3: Indicators 50 4: Probability 59 INDIVIDUAL EMPLOYMENT HOUSEHOLD AND RISK POVERTY IN THE (Vincent CORLUY Frank VANDENBROUCKE(1)) Abstract: chapter explores missing links success failure focus individuals age cohort empirical relying Labour Force Survey (EU LFS) SILC) proceeds two steps first step considers thus establishing link Following Gregg Scutella Wadsworth (2008 2010) ‘polarization index’ created measure size Actual decomposed (i) due changing structures (ii) second matches levels aggregation Therefore we decompose jobless other (nonjobless) households; (iii) (iv) proposed technique yield interesting insights into trajectories welfare states followed ten (1) Vincent Corluy affiliated University Antwerp (Belgium) Vandenbroucke Leuven We thank Paul De Beer Bea Cantillon colleagues Herman Deleeck Centre Brian Nolan Anne-Catherine Guio Tony Atkinson participants seminar KU UvA precious comments usual disclaimers apply supported funded bears no conclusions solely those Email correspondence: vincent corluy@ua ac Is best recipe against age? At live participation significantly diminishes financial However what seems evident less country Prior crisis Lisbon Strategy could regarded qualified if assumes there causal relationships Agenda growing On hand though largely failed deliver its ambitious promise concerning Notwithstanding generally higher many Member States encountered standstill record observe general conversion anti-poverty Hence understand (or failure) explore apparatus side equation our share 20-to- Since determined belongs relation must all analyzed will establish measures Our time frame SILC 2005 2008(1 ) short linked limitations but per se want study trajectory states( during ‘good economic years’ inquiry verify empirically explanations disappointing era put forward Vleminckx (2011) wit outcome partly attributable reduce work-poor despite increasing configuration defined terms difference actual hypothetical assuming distributed randomly benchmark ‘random jobs’ normative meaning message read follows understanding: extent positive avoidable signals suboptimal situation state Not only (skewness the) interest even composition (potentially) pay additional attention evolution longer integrates (the ( refer year prior survey spans 2004 2007 (except Ireland United Kingdom) ILO-based refers realities 2008 observed immediately before whilst ‘work-poor’ (see Section 4) 12-month period summarize complex construal label ‘2004/5-2007/8’ Currently 31 countries involved process Romania Bulgaria Malta were yet excluded trend user database offers except France including non-EU members Iceland Norway again included UDB 2009 wave estimating employment; poverty) single atrisk-of-poverty (non-jobless) principle method would assess impact ceteris paribus at-risk-of practice make such integrated hard draw tentative uncovers puzzling combination convergence disparity within Polarization sizes constitute structural background features states; differences spending explain performance regard reduction 0 describe (mathematical) timespan 1995-2008 based EU-LFS using ILO concept introduce complementary conception compare different dividing lines stratification workpoor introducing estimates First whether upward determining factor evolutions looking depth retrospective section According employed hour week member bracket 20-59 so As cut ‘jobless rate’ ‘household joblessness’ (3 add distinguishing ‘work-rich’ applying measurement framework old (excluding Scandinavian Germany) LFS 1995 diminished substantially sample average decline percentage points improvements example 16 12 Spain respectively decreased much (4 Simultaneously point increase ‘full households’ where everyone work) larger than rate ‘mixed some declined Figure Changes (ILO concept) EU11 1995- exclude students when count who (to classify ‘jobless’ ‘not jobless’) define population calculate considered students’ 18 24 status ‘inactive’ picture growth shares understanding dynamics shifts stress here -20 -15 -10 -05 05 15 25 30 ES IE NL IT EL UK BE PT FR AT LU change HH full-employment non-employment Those explainable pure ‘mathematical’ effect reflecting pooling illustrate Spanish case shows students) ‘mixed’ while increased dotted show how consisted workingage adults households: given rise decrease household’ spectacular somewhat quarter half (thus making employment’ median situation) essence mathematical corollary substantial relatively small (measured points) ‘expected’ unemployment gap (6 expected 2-adult (11 structure ‘polarization’ provide fact under examination lower expect (2-working age) rather exceptional Specific consistent range depending respect diversity prevails Distribution mixed 40 60 70 80 90 100 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2006 Share + total hh = jl Although mean carries societal modernizing society mitigating (risk nonemployment) becomes progressively (percentage point) corresponds (in ‘probabilistic’ sense) (5 crude distinction allows construction index Later 0) integrate (2008) propose counterfactual evaluate Like Lorenz curve predicted occur specific So fewer) random national Formally with: Obviously smaller increases lead things being equal probability having no-one Ceteris decreases distinguished ‘predicted function emphasize expression us consider – ideal limited job opportunities ‘positive polarization’ might seen kind ‘Matthew effect’: concentration advantage (say partner someone already employed) (compared partners jobless); ‘negative appreciated form solidarity fair scarce argument illustrated simple hypothesis working-age For implies wp n2 ratio ‘individual wp/n marginal (dwp/dn 2n) interpreted shares); elasticity calculated dn dwp / always reasoning etc typically suggest either maximally ‘randomly serve comes cost: need transfers If cost sense equilibrium (X) (Y) then identical zero appear diagonal Countries above encounter negative distance reflects magnitude cardinal start Southern (most saliently Spain) Luxembourg had Negative theories gender division non-work (Danziger Katz 1996) added worker (Cullen Gruber 2000) All exhibited displaying strong Italy Greece remained throughout entire approached became grew Belgium display highest evenly Why index? diverges certain subgroups (defined size) divergences type referred ‘within-household There shift without subgroup degree itself; ‘between-household Combining insight earlier assertions determinants rates’ four terms: affect rate; within-household between-household Such shift-share Table following (from 2008): ∑ [ ] (contribution n) structure) ‘between polarization’) )[ ‘within k adults) K maximal πk wpk actually term up ‘predicted’ wpe fallen rising each (column 3) exert pressure influence strongly declining contribution workless component Most divergence stems increasingly skewed Moreover types Only equally notwithstanding suffering priori plausible assume instance activation lone mothers inactivity traps tax- benefit systems which: (unconditional) ∆ nonemployment -6 -8 -9 -5 -4 -3 -0 -2 -1 Note: column 5); Total 4); 7) overview results shorter Between Romania) new (Bulgaria Estonia Poland Slovakia) Latvia Slovenia demographic reduced decreasing divergent impact: boosted Kingdom Cyprus); Germany lesser Cyprus Netherlands Combinations components offer five emerging clusters 2000-2008 shown EU27 (exc SE FI DK MT) BG 48 98 55 EE 51 62 09 89 PL 56 34 49 SK 71 38 29 CZ 67 58 57 99 37 46 01 66 96 35 19 54 LV 82 07 94 76 77 SI 61 06 64 HU 93 97 04 86 CY 08 22 44 79 42 83 03 72 LT 73 45 36 RO DE 63 92 examined Anglo-Saxon Continental EU15 excluding observes pattern beta-convergence catch-up sigma-convergence dispersion values particularly large By characterizing beginning close exception moving group) (7 Beta-convergence identified correlation 81 initial 1995-2008; standard deviation quite sensitive outliers unlike Omission reduces 35; combined region origin education explanatory Levels (avg EU11) excludes calculations because estimation restricts consideration minus Sweden Finland Denmark Malta) beta (albeit robustly) group eleven availability stretches back (8 real Members: review (with 75) 75 25) onwards movement outspoken: (standard 88) 50) driven mainly female characterized 72); starting position still extended families robust eliminating P signalling EU23 appendix elaborate elimination sustainability (1995) (2000) choice dictated primarily appears useful cut-off describing accelerated after 2000; marked deceleration takes account timing uniform apart pace women entered explanation approach gaining underlying ‘conditional counterfactuals’ construct variety vary educational One ‘unconditional only) various indices et al Subsequently (as percentage) absolute (again unconditional explained combinations factors Applying predominantly (9 applies regression techniques male significant attainment seem findings fundamental follow clear whereas others surprisingly prima facie displays neither nor proportion post-secondary (ISCED 5-6) increases); secondary 0-2) mildly Other ‘increased homogamy’ (increased matching couples partners) since homogamy sees reality formed 50% (for every minimum 73% explained) 109% 97%) 1995-2008) cases: (2000-2008 61%) (1995-2008 62%; 67%) (2000- 146%) 57%; 64%) 128%; 223%) 82%) 70%) 59%) 104%; 106%) Portugal 51%) previous ‘workrich’ it’s latter notation wp0 former (joblessness) reference exactly same 5: ‘adults’ belonging full-time (that aged 20-24 inactive) Similarly checked (10) radically survey; calculation samples alas (11) contrast months worked theory them persons reported part-time estimate full-time-equivalent computed usually hours interview comparison straightforward: matter (no activity whatsoever versus activity) timeframe applied: (income period) happened experienced irregular spells before; metric Unsurprisingly : 5% 7% Rather (pwp0 5) Two hence pwp0 twelve taking did here) non-linear countries: experience non-zero (European 2011 p 157 Chart 21) Prima includes pensions pre-pensions below 59; early-exit schemes better assistance benefits selection influences jobless) work-rich segment 10) comprised 22-year-old non-student adult depends 11) problem discussed Graaf corroborates individual’s alternative choices 20-49 reason present (12) At-risk-of-poverty non-jobless 2007/8 2008) strategy focuses ‘very work-intensity’: means 20% begins drop beyond explains down exceeds ibidem) chosen partition several reasons heterogeneity subpopulation differ purposes groups sufficient homogeneity related workrich When expand restricting notion work-intensity’ (less 20%) (a) dominant (b) heterogeneous pursue 12) (2004/5-2007/8 employment) request NO IS pwr (wi > pwp 6: Who confronted (ILO-concept) (EU2020-concept)? probit EU10 reveals distinguish sociological post-communist societies today’s ‘old’ ‘new’ similar; associated deep-rooted disadvantages born come early lives underscores challenges strategies face reach successfully >= < 7: Marginal effects (ILO) unsurprisingly mere absence reveal singles run ‘household’ peers (peers studied analysis) incur lack (13) pooled children household: cancelling (14) Whatever see disabled individuals(15) whose With age-result intuition Compared 20-29 30-54 55-59 line exit similar fine-grained 13) refine ‘within’ ‘between’ conditional shed light question 14) That analysing 15) variable captures person’s perception respondent indicates permanently or/and unfit sex (male) (30-54y) (55-59y) marital (married) (medium) (tertiary) (non-EU born) wa child (eu2020) (ilo) 8: subtle profiles (jobless household) disability Also outspoken different: singles) two-adult three-plus direction relates residents Their compared resident conclude ‘joblessness’ (wp0 ‘work poverty’ 50%) cross-country correlate positively pretransfer correlates post-transfer Contrary Cross-sectional correlations post- pre-transfer concepts Correlations arop … (ⱡ) - housheolds 32 53 78 69 imply causality significance; merely work-poverty obviously opposite sign Given assertion through surprising negatively covered Different counterintuitive (16) mitigated influenced prevailing ‘non-jobless’ weight Third among (individual other) 16) observation contradicts OECD (2001 pp 59-61) aggregate quoted inspired Dickens Ellwood (2002) Nickell (2004) OECD’s (ECHP Canada USA) (ECHP) displayed Finally cash Higher Together elements why at-risk weakly inferred (a coefficient ∆wp0 Sections (0) described ‘upward convergence’ certainly relative (where rate) improvement now examine decomposing integration exercise written weighted (pwp) (pwr) Labelling wr wp) write: where: as: ̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅ ̅ t=0 t=1 etcetera subcomponents contributory factors: work-rich; ii work-poor; iii de (2007) applied 1980 rightly stresses simply calculates decomposable informing mechanical caution: accounting device subcomponent intrinsically reducing deliberate stricter conditionality generosity Or push go Conversely accept scale marginally Diverging implying categories play examples invalidate caveat interpretation Using equations (2) (3) (4) possible equation: requires rely considerable obtained Graaf-Zijl circumspection called connecting 2005-2008 conceptual makes summarizes 20-to-59 figures significance estimated Poverty 2004/5-2007/8: key (analysis 2005-2008) ∆pov wp2005 pwp2005 ∆wp (pwp pwr) ∆pov(60+) 65 -7 -19 26 avg st dev 9: 2004/5-2007/8; performed ILObased awr ∆pwr awp ∆pwp (apwp apwr) ∆pwe ∆P *** ** 91 02 * 74 95 84 (actually observed) 95% (***) 90% (**) 85% ∆wpE "a" sets upswing 2004/5-2007/8 trajectories: Belgium: (based caveat(17)): neutralised significantly; German (SILC-)trajectory: offset presents case: protection UK: (helped reversal British market) (notably Slovakia Lithuania Czech Republic) led Lithuania) reinforced Importantly however elderly sometimes employment- growth-based intergenerational (18) generational favour begin hypotheses They Differences role explaining configurations at-riskof-poverty How rates? dark red bars span disparate slightly realised Republic notably checking occurred further contrary apparently (but doubts exist 17) entertain serious validity (Frick Krell SOEP crucial 18) Hungary diverging figures) short-term event say one-percentage-point structurally adds experiencing little insignificant emerge ‘structural’ unavoidable Policies evidence patterns (non-)participation Meyer Rosenbaum 2001; Grogger 2003) pointed weak (Table figure constructed quadrants (∆pov) (∆wp0 (SILC) 10: Overall identify Finnish pov (19) stark Irish Polish right upper quadrant Swedish formalized basic graphical summary Wp2005 19) tempting indicated footnote refrain drawing 11: -apwr) varies Netherlands) Estonia) Correspondingly ranges around (20) +5 Hungary) diverse ranging +1 cross-sectional highly diversified ∆pwp0 ∆pwr0 incorrect assert modest ‘main culprit’ board complicated contextualize segments incorporates 60+ (hereafter ‘the elderly’) set observations 2004/5 catching-up weakened disregards Poland); regards disregarded) simultaneously diverse: just lost gained ground although work-rich) words witnessed shift; holds albeit too changed hardly vis-à- vis cases remarkable ‘outliers’ twenty-six outlier paint greatly dwarfed confirms far 20) yields 1990s 2000s concerned represented striking counts: (an resulted downside considerably (of pwr0 vis-à-vis recorded (none EU) rich (though 90%) cohort; opposed elderly) suggests successful reaching decompositions (Sections stories visual Some readily gives greater diminishing (since hold households) Despite emerges confirmed focussed proves relevant differentiating employment: shape forces modernization feminization Nevertheless individual/household gradually southern gains declines dependency familial Gains enhanced additionally Experience prevalence ‘positive’ cannot ways attribute boom successes specifically ongoing But diminish importance policymakers attach presence possibly problematic justification ‘stand still’ coincides pursued Both evolutions:  rates; clearly inegalitarian historically (and base assessment SILC); effort emphasis (successful activation) (much generosity); (21) Economic socio-demographic condition public (including benefits) refuel reconnect sound creation necessary complementarity inclusive Brandolini Viviano E (August Extensive vs intensive margin: Changing Perspective Employment Rate Paper 31st General Conference International Association Research Wealth St Gallen Switzerland B ‘The paradox investment state: era’ Journal 21(5) 432-449 Cullen J ‘Does insurance crowd spousal labor supply?’ Labor Economics 18(3) 546-572 Danzinger L (1996) ‘A discrimination’ Behavior Organization 57-66 Dawkins R Growth Australia’ Australian Review 133-154 ‘Household deprivation Europe’ 413-431 D ‘Whither Britain US?: work’ in: Blundell Card Freeman (eds Seeking Premier League Economy Chicago: Chicago Press T Impact Earned Tax Credit Reforms Work Marriage Arrangements’ 53(4) 1063-1106 Developments Brussels: Joint Report Frick (2010) Measuring Panel Surveys Germany: Comparison SOEPpapers Multidisciplinary Data n° 265 Berlin: DIW ‘Two sides story: measuring inequality Royal Society: Series (Statistics Society) 171 857-875 ‘Reconciling Theory Population 139-167 (2003) limits EITC female-headed families’ 85(2) 394-408 (2001) ‘Welfare earned tax credit supply mothers’ Quarterly 1063-1115 S ‘Poverty worklessness Britain’ Econ 114 C1-C25 Outlook Paris: (2009) ‘Is antidote poverty?’ Sala-i-Martin ‘Regional Cohesion: Evidence Theories Regional Convergence’ 1325-1352 Protection Committee Jobs Progress evaluation dimension F ‘Disappointing trends: blame?’ 450-471 evolving Positive occurs gain (Dawkins 2002; varying Relaxing assumption allowing known Assortive mating characteristics inequalities outcomes especially tends concentrated sections assortive stronger worsened improved disadvantaged demand low-educated tertiary educated likely tend choose ‘conditional’ origin) fifteen lie behind differentiate (20 years) (at education: ISCED 1-2 3-4 variation (Flemish Brussels Walloon region) alongside Initially Then Today fewer traditional family prevalent works paid another woman remains inactive produces home % broadly flat What unexplained conditional) entirely After variations fully (negative) Before men Allowing brings disappeared Yet Because immigrants reside propensity raise conditioning (conditional) 1994 Explained CFT expalined polarisation unequivocally 59) presumably upshot AngloSaxon persistent attainment) draws analysis: sigmaconvergence falls drops) partial betaconvergence initially evolve faster (upper section) process) values) Sigma-convergence Unlike (two polarization) 29; -lower section-) twenty-three EU-27 Again deltas EU-23 EU-11 Excluding drops evolves 73) 27) 02); restricted periods look 2) (negative 33) Sweden) BETA SIGMA-convergence (1995 (=EU DE) EU9 ES) (= EU12 SE) NMS EU21 UK) std 68 sigma '95 '08 88 52 '00 BETA-convergence AROP poor EU26 (all survey) (=EEU) EU24 NO) IE) PL) EU20 wi corr (pov t0 pov) (wp pwp) (pwr discuss existing demarcations populations ranking wpα ‘workpoor’ α list six referring and/or finds literature surveys (LFS) Community subset according limiting calculating determine potential “beneficiaries” whom indicator; consist overlap necessarily completely detail seemingly minor translate analytical entail ’employment’: ILO-concept recent debates (c) (d) sources currently Definition I II ‘older’ online( 22) determines Students composed Someone he/she self-employment Computation dependent retired persons) Additionally ordinal introduced III derived Wadsworth’s 24) (nominated) head retirement (60 over) IV developed introduces see: eu/tgm/table do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsisc090 http://ec eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index cfm?TargetUrl=DSP_GLOSSARY_NOM_DTL_VIEW&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN &IntKey=16624585&RdoSearch=CONTAIN&TxtSearch=work%20intensity&CboTheme=&IntCurrentPage=1 belong declared 0-59 noone equivalent threshold V (ordinal) Indicators’ Sub-Group (ISG) (SPC) breakdown ‘at intensity’ sum (without part-time) (aged 16-64 youth 16-24) workable demarcated 16-24 VI uses delineations sole replaces binary Looking (work zero) flexible lowest learns stringent offering broader 64) (both measures) controlling employees ranks (dependent source) intensity) Minor rankings discussion Besides evaluated respects produce know re-calculate adapting EU2020 table 2011) Column website produced ourselves indicating correct (5) retain perspective equals exceptions (6) alter (hardly) Netherland obvious potentially grow narrowing (7) adapted 18-59y 15-75y notable switch recently headline targets force adjustment causes Temporary captured prominent Any remaining (8) cent Luxemburg dedicated cause concern researchers interested closely 0–59 ISG (definition V) VI) controls parttime improve comparability 0– arise Controlling confined exceed translated trade-off 1) (0 <= Thirdly exceeding Consequently differs rudimentary detailed underrepresented 8) Complementary overrepresented demarcate overrepresentation strongest fullemployment defintion (current week) (nbr year) continuous WI=0; 0

A European Social Union. 10 Tough nuts to crack

Download fulltext
189

A European Social Union: 10 tough nuts to crack – 1 EUROPEAN SOCIAL UNION TOUGH NUTS TO CRACK Frank Vandenbroucke with Bart Vanhercke Background report for the Friends of Europe Working Group on ‘Social Union’ February 2014 Insert OSE logo? | Future 2 3 UNION: Vandenbroucke1 This draws joint research (European Observatory and CESO KULeuven) who co-authored introduction sections 4 5 Section benefited from an essential contribution by Terry Ward (Applica) provided data in Appendix We are much indebted John Morley drafted executive summary inspiring discussions detailed comments Many thanks Tony Atkinson Fabrizio Barca Thomas Bender Vincent Corluy Christophe Degryse Anton Hemerijck Peter Lelie Sebastiano Sabato Loukas Tsoukalis Anne Van Lancker Rudi Dam HerwigVerschueren Pascale Vielle Jonathan Zeitlin several researchers staff members their critical feedback interns Valentina Recalcati Francesca Cattarin Antonino Sorrenti valuable assistance All interpretations any errors that remain sole responsibility authors Corresponding author: frank vandenbroucke@kuleuven be Table contents List Abbreviations Executive Summary Introduction: purpose scope Five years economic crisis: unsettling legacy Economic social developments Europe: worrying observations spending Europe’s performance world map welfare states The human capital asymmetry: disparate levels educational achievement Increased labour migration 6 investment imperative Why a basic consensus Model is necessity dimension Eurozone: functional political arguments EU28: restoring regulatory capacity de facto dumping Reduced legal authority shared notion solidarity Union EU’s five decades traditional Community method Court’s activism EU distributional mode Policy coordination Dialogue Towards Is convergence necessary? as common agenda? Mainstreaming policy objectives overall governance architecture EMU? Enhanced compliance exchange more solidarity? stabilisation mechanism An agreement minimum wages support sustainable mobility? 7 Increasing effectiveness income protection initiatives? 8 Strengthening dialogue? 9 Improving EMU’s democratic legitimacy through better governance? Education pan-European priority From sense survival Bibliography 1: over crisis 2: trade AGS Annual Growth Survey ERDF regional Development Fund BEPG Broad Guidelines CSF Common strategic framework CSR Corporate Responsibility ESF fund CJEU Court Justice GDP Gross Domestic Product DG Directorate General ILO International Labour Organisation EAPN Anti-Poverty Network IMF Monetary EC MIP Macroeconomic Imbalance Procedure ECB Central Bank MMF Multiannual Financial Framework ECOFIN Affairs Council NEET Not (engaged) Employment or Training NGO Non-governmental organization EDP Excessive Deficit NRP National Reform Programme EEC NSR Strategic Report EES Strategy OECD Co-operation EESC Committee OMC Open Method Coordination ECJ PISA Student Assessment EMU QMV Qualified Majority Voting EPM Performance Monitor (EPM) Regional RQMV Reverse SGP Stability Pact ESI Structural Investment Funds SILC Statistics Income Living Conditions ESSPROS System Protection ESU SIP Package ETUC Trade Confederation SPC SPPM SPSI Inclusion EMCO TFEU Treaty Functioning EPAP platform against poverty UK United Kingdom EPSCO Health Consumer its Member States failing deliver fundamental goals project: simultaneous pursuit progress both within countries progressive development between upward across In reality average real household incomes per head were lower EU28 2012 than they had been 2004 divergence Eurozone instead Although recovery now announced budgetary terms risk persistent low growth challenge demographic ageing makes cohesion even challenging With being held largely responsible current state affairs public opinion there rising euroscepticism many decreasing interest elections Hence urgent need review Union’s way can pursued achieved That why – independent think-tank analysis debate has launched high-level ‘European aimed at bringing these concerns top agenda final will produced autumn which include set recommendations incoming Commission Parliament focus primarily employment policies not dwell other such macro-economic financial markets banking supervision furthering internal market integration external taxation environmental issues etc important it maintain compatibility them Moreover aim provide roadmap rather specific background focuses particularly problematic since constitute crucial significance project but should balanced message citizens those living all face major challenges future whether belong Part economy jury still out regarding robustness setbacks recent tackled series identified addressed below rates earlier including EU15 whole when we exclude Germany gap southern others growing larger was only marginally higher excluding no earlier; 13 new Changes show different pattern There significant fall 2008-2010 (in line head) bigger decline subsequent two reflecting earnings along rise unemployment Data material deprivation measured stress lack access goods services adds disquiet standards While proportion population affected declined markedly 2005-2008 rose under 13% 2008 15 5% Young people have hard hit recession youth rate increasing around 23% double Greece Spain figures may some cases overstate problem number young education training so-called NEETs also very high Huge disparities child non-convergence during signal excessive imbalances partly due divergences before already gradual member As entered first narrowed 2009 however highest recovered quickly widened again Public increased significantly relative period downturn consequence acceleration government expenditure slightly preceding four less EU13 act automatic stabilisers aggregate demand address stage this case albeit varying extent 2010 onwards became increasingly constrained notably sovereign debt reduced considerably Even 2008- measures taken counter deflationary effects global general fixed formation result reduction 15% 2008-2012 same occurred developing maintaining covering care health maintained most cut back following year 2011 tertiary often childcare available onset expansion nearly Government though Baltic Bulgaria Ireland Slovakia Hungary where Portugal further reductions facing ever expanding opportunities expressed about effect competitiveness Finland Netherlands private combined 11 shows little sign deterioration developed economies export shares However continuing especially underscores evident began fact correlation ranking among 30% figure Global Competitiveness Index World Forum Swedish level does prevent 6th If evidence se hinders continuous battle nevertheless seem effective efficient allocation huge disparity associated differences underlines Europe-wide reform view improve Differences large example one three Spaniards aged 25 34 having secondary six simple causal relationship explains attainment notable Italy combine weak scores old students recognized early school-leavers headline targets 2020 Yet while comprehensive fails receive attention deserves decision-making setting budget priorities free movement feature inception risen past decade entry Eastern flow working age slowed remains Romania into Cyprus Before men women EU12 joined 2007 tended born country concerned During increase Freedom defining constitutes right Europeans; answer tenacious problems play positive role fail regard migrants societies Poverty reported our residents national opposite perspective dramatic loss 12 inclusive success technological infrastructure physical assessment benefits costs investments subject judgemental rules requiring long wide order measure full impact just initial incidence respect reflects existence stages substantial compensating returns central productive phase life drawing down accumulated reserves towards end concerns: inter-dependence latter depend quality resources spill-over failure place serious long-term debilitating disruptive burden Obviously outcomes increases panacea; differ systems redistributive Welfare depends complementarity means adequate transfer Ten ago quest operational description might dismissed ‘interesting’ strictly necessary given State governments compromise ‘muddle through’ Today everything ‘European’ seemingly up question existential conundrum distinguishes applying specifically then considers apply Three reasons needs dimension: Functional argument fits broader consequences monetary unification currency area trade-off symmetry flexibility inevitable Flexibility implies choices socially neutral: ‘high road’ approach based highly skilled versatile force ‘low deregulation Less necessitates degree limits diversity accommodated union absorbing asymmetric shocks transfers absence interstate fiscal seen flaw design Since neutral tradeoffs implied inevitably requires participating establish serve Political undermines credibility difficult take steps consolidate longer term agree longer-term consolidation ‘fiscal union’ sustainability ultimately mutual trust each other’s fabric High reflect deficit vicious circle underperforming Such ‘bad equilibria’ create objective required words threaten thus manage rebuild somewhat haphazard process led restored either analyst ‘eroded sovereignty (the authority) autonomy (de capacity) policy’ regards long-standing concern without harmonisation would lead ‘race bottom’ fears ‘welfare tourism’ well-founded empirically causing considerable tensions if scale blatant illegal work exploitation do occur confronted conflict desire businesses see opened migrant workers meet appears opposed variety competition jobs wider upheavals uphold context issue Judgments actions defending local raise answered They require clarification posted application subsidiarity principle illustrates how unanticipated provisions short tidy separation (belonging supranational sphere) spheres) inspired ‘horizontal clause’ via Lisbon architecture; clause account ‘the promotion guarantee fight exclusion health’ (Article TFEU) So far appear played instance macroeconomic adjustment programmes must understanding panEuropean refers individual rights Solidarity hand 14 insurance redistribution balance obligations dual complex multidimensional consecutive enlargements well made demanding handle Conceptually form practice mixture Both aspects presuppose reciprocity emphases When defined embedded contribution-based entitlements entails propensity cooperate share values back: trade-offs matched damaging resolute action promote Pragmatic observers sometimes justify ‘muddling successful looks risky erosion needed continued cooperation obliges cover States’ i e what another owe strengthened: deepening mobility principles regulation systemic key functions guide basis leave decisions ways explicit purpose: hence expression 3: part provides presentation ‘state play’ after underlining call builds denies acquis exists raises vexed idea fitted existing Here discusses variants day-to-day policymaking: method; mode; coordination; dialogue 4: offers window opportunity afresh May Members office November power December president Recent initiatives field Dimension proposal contractual arrangements think truly ‘tough crack’ Tough nut run concomitant today note deliberately avoided ‘harmonisation’ aspiration reconciled legitimate characterises Question: characterizes EU? least above next direction pursue concept emerged response changes ‘prepare’ individuals families adapt various transformations simply ‘repairing’ damage caused misfortune poor prevailing inadequacies It childhood preventing school-leaving lifelong learning affordable (as active inclusion strategy) housing (fighting homeless) accessible helping live independently presupposes appropriate ‘protecting capital’ instruments (cash care) ‘developing activation Do ‘social investment’ ‘pact’ spirit extending Commission’s Package? orientation become semi-sovereign: regained limiting regaining definition acceptance solid agreed label ‘shared sovereignty’ exactly proposed (3 7) answering shed light overarching question: What type sovereignty? 16 step therefore mainstreamed surveillance separate pillar’ mainstreaming yes strands? firstly On well-performing cannot Under conditions complement constructive (together surveillance) contracts achieving commonly structural reforms imposing ‘top-down’ fashion questions funds avoid overlapping clear commitment ensure together strengthen merely substitute efforts Can contribute alongside policies? consistent complementary tools? instantiate ‘solidarity reform’ way? 5: badly counter-cyclical previously ‘Four Presidents’ took board equipping shock absorption gained Some proposals emphasise propose ‘interstate insurance’ triggered indicators Others argue favour Unemployment Insurance scheme symmetric business cycle How assess technical) feasibility schemes? 6: French German cross-border giving organized Could binding encouraged jeopardizing arrangements? 17 7: Proposals tabled (EAPN) give substance salience ‘caring Europe’ agreements introduced flexibly gradually unison (not absolute relatively median States) moderate ambition effort poorer Nevertheless enhance efficiency domestic systems? 8: partner structures prerequisite revamping tool Questions: could fruitful forward dialogue: building sectoral dialogue; Semester; broadening Dialogue? Should direct (e g enhanced Funds)? And particular focus? 9: Developing procedures One imagine formations (EPSCO) meeting Similarly (and arguably should) organize dedicated ‘Eurozone’ sessions discussion decision partners taking initiative start negotiations EU18 Would creating two-speed Europe? 10: formidable challenge: namely domain matter here go believe Europeans credible strategy? tangible area? 18 EU-level ongoing processes caring model misunderstandings First parallel pillar added pillars because areas holds Second top-down ‘one size all’ policymaking needed: combination greater room manoeuvre opt strategies guidance well-defined making maximum use State: Third achievements half-a-century underestimated reformist gives future: pact signs look guided mainly management Without possible overcome crisis; combat mounting euroscepticism; offer kind optimistic prospects parents once enjoyed Moving ‘sense survival’ purpose’ condition 19 parcel Rome 1957 (through states) Union) founding fathers optimistically assumed reached (namely liberalization ‘four freedoms’ single market) raising standard (which later brought EU’s ‘economic territorial’ policy2) boost growth; redistribute fruits remaining prerogative Indeed ‘‘Member upon improved so make […] ensue functioning systems’’ 117) words: Spaak (1956) genuine belief spontaneous systems3 Ohlin logic behind belief: ‘when strength sympathy aspirations [this will] deteriorate’ (Ohlin 1956: § 210)’ yet convergence: supposed witnessed ceased veritable ‘convergence machine’ used be4 goals: euro scepticism participation possibility bound minimal Preamble) Communication published 1965 ‘territorial’ (of abridged unofficial English translation available) stipulated : ‘La tendance spontanée l’harmonisation des systèmes sociaux et niveaux salaire ainsi que l’action syndicats en vue d’obtenir un alignement dans les travail seront favorisées par la création du marché commun’ (Spaak 1956 :65) doubt created (integrating dozen high-income countries) Gill Raiser (2012) 20 starting conviction find reconcile ambitions try ‘specialist-only’ corner bring group (EU national) policymakers stakeholders experts months (January-October 2014) times Chatham House goal produce confined directly related fully aware importance Within realm moreover intend broad pensions although preclude puts lot emphasis disproportionate point readers outside wellbalanced true intra-European drastically reduce emissions… position bleak creates presumption international co-operation organised follows contrasts facts 2004-2012 enter causes merits demerits responses reader advocated transpire document predicament (among nexus education-employment) failures too ‘one-size-fitsall’ underlying fundamentals; reason luxury; impatient wonder insert elaborate underscore premised denial exists; secondly 21 well-versed time decide sentences bold proposes ten crack’: solve mind summarizes concludes move purpose? 22 At moment writing certainly say over’ Meanwhile protracted inside present deeply summarize space limitations allow us learned excellent analyses reports ‘Employment Developments concerning strengths weaknesses publications Eurofound job quality5 apart ‘employment gap’ signalling illustrate Overall 2013 lower) change relevant indication (along Average 6% 20% 12% percentage materially deprived disquieting observation Material index nine items relating enforced list durables persons interview considered refer ability (1) pay See references bibliography Chapters (2013e) trends dynamics confronting chapters forthcoming (2014) 23 rent mortgage utility bills; (2) keep home adequately warm; (3) unexpected expenses; (4) eat meat protein regularly; (5) holiday; (6) buy television (7) washing machine (8) car (9) telephone boom (from three) stagnated; stable 8% marked (On indicator Malta rose; illustrating caution interpreting survey results ) emerges mid-2013 biggest half 15-24 unemployed By 59% 56% 50% Croatia 40% (As explained presented fulltime education; neither employed nor children experienced explanation caveats parameter ‘at-risk-of-poverty rate’ crude headcount: households threshold depth severity faced headcount defines relation happens living: floating thresholds normally every decreased decrease income: favourable non-poor anchoring observed Figure 1-A: at-risk-of-poverty 34% 10% Denmark second 2000s displayed tendency converge (to lesser extent) anchored initially Poland Lithuania Estonia traditionally Sweden Simultaneously exceptions (low increase) (high rates) contrary base SILC); 2011; Irish 24 dispersion calculated illustrated 1-B For 28% Spanish lived threshold; 36% At-risk-of-poverty (floating thresholds) retrieved Eurostat website; (SILC) 1-B: risk-of-poverty website statistics time; ‘convergence’ ‘divergence’ technical comes define desirable pertains describing satisfactory (during time) ‘excessive imbalances’ return ‘child time’ reasonable fairly whose head7 2% 2001 7% went uncertain hoped turn norm correcting Chapter ‘Convergence aspects’ 2014: 279-319) 1999 halted simultaneously points elements Over 2010-2012 last banks previous exceeded 3% entire ‘automatic stabilisation’ accelerated occurs stabilizers Analyses finegrained paragraph did stabilizing To comparable PPS (Purchasing Power Parities) 26 mitigated poverty; poverty-reducing austerity expect levelled off 60% equated ‘maintaining’ (where Portugal) widespread 2008-2011 Latvia widely followed similar healthcare came halt Real (though Slovakia) regarded potential majority hardest provision Governments career accordingly element reducing equality EU-wide Statistics) virtually throughout ‘internal devaluations’ severe pre-Maastricht version situation Greer outlook signed Memorandum Understanding Adjustment Programmes likely implemented negative detrimental equity unpredictable incumbent elites preserve positions (Greer 2013) Stuckler Basu (2013) conclude leading public-health disaster ‘austerity kills’ 27 extended duration institutional constraints typical ‘collective action’ borne subset devaluations These cuts justified analysts fundamentally unavoidable consider unsustainable contrast predominantly high-spending insufficiently flexible justice conflicting perspectives ranks (on horizontal axis) according Forum’s 2013-2014 vertical axis display latest 2009) aggregated difference private/public mix (Adema al 2011) cost factor impacts prima facie score spending) 28 Among competitive conceived (we excluded Singapore Hong Kong noted De Grauwe Polan (2003) assume simultaneity causality directions Thus generate value attain allows spend Conversely influence productivity channel affects nations hinder highlight examines total exports unlike come section compatible comparison Figures suggests like achieve good competiveness (see 2) performs worse counts inefficiently carries weight contradict cost-efficiency delivered 6) improving 29 maps indicators: record strong Northern linked capacitating (Hemerijck subsection system generally inadequate Cash fragmented phenomenon seems inadequacy cash presence multi-generational ‘extended families’ (Vandenbroucke Given pension prepare ‘pension-heavy’ rely vulnerable (Cantillon 30 resist easy recipes suggest ‘silver bullet’ profiles combines 2012: bracket 64 mapping legacies hand: New south-western quadrant typically formal objected misleading left 40 information comparing generation 55 distance blue actual younger older 31 education) impressive Greece; qualification (their comparatively high) Progress generations today’s data: 25-29 attained 15-year-olds 2000 fields mathematical scientific literacy reading skill 32 Educational Southern compared employment; More cohort applies connection let alone But leaving aside outliers Luxembourg struck apparent exceptionally societal offered recognises schoolleavers singled skills issued Recommendations modernization systems9 (2012e) ‘Rethinking Education’; Commission(2013h) Monitor; 2013f) (2013g) Adult Skills (PIAAC); 33 sufficient priorities; simplistic whilst disinvesting immigration regions flows origin destination10 motive11: temporary prominent rarely permanent settlement Galgoczi Lescke post-2004 historically respects Different forms coexist: commuting short-term circular ‘functional equivalents’ migrations (bogus) self-employment birth (hence posting commuting) 35 counties EU10 4-fold 2004-2008 doubled 2005 net outward slower slow-down Bulgarians Romanians substantially inward equally 2004- North Africa) Inward small outflow ‘Mind Gap inequality (NESSE 2012; 2012d) ‘mature’ (Western) transformed status third quarter 20th century ‘New’ (Southern Nordic latecomers) receiving 1990s ‘Future’ currently source immigrants (Kaczmarczyk 2012) asylum-seekers 1989 family predominant 20-34 19% beyond schooling Austria profile nationals States; occupied and/or over-educated fell acted partially buffers experience shown remedy bottlenecks Rica confirms gaps natives Migrants occupy markets; discuss (for Lelkes Zolyomi develop vision Fundamentally goes under-utilization risks differentiated citizenship citizenship; strategy changing patterns emergence generating adverse demography reform-oriented dynamic sector Morel involves:  high-quality childcare; paid life; retirement accordance expectancy; seizing things proper market; service (2013a b) Resolution topic presents interesting school 36 homelessness) view12 emphasizes naïve deny said Security illness disability divorce child-bearing society instability borrow terminology seminal Cost-Benefit: R Prest Turvey (1965) 37 Whereas distinguish (now comprising States13) additional foremost textbooks unions wage price determine country’s ‘internal’ (i regulated mechanisms ‘Kurzarbeit’ force… mixed preferences mere theory optimal explaining purely sustaining imply details organisation parameters insistence ages indexed longevity interpreted sense: link plausible Next well-known trade-off: Knowing limited spite prices ‘sticky’ Pursuing argued suffers shocks: adopted 1st January 38 EMU: perverse feedback-mechanisms push inhibit reaction described correct equipped compensate moment; called ‘altruistic redistribution’ enlightened self-interest 4) Neither indeed sensitive degrees freedom age; achievements; migration… exact opposite: Elsewhere I 2013b) describes affect differently (thus ‘imbalances’) ‘similar problems’ poorly performing states: Youth examples Politically threatens steadily undermine Reasoning ‘us’ ‘them’ South’ versus North’ gain lose creation fully-fledged Commissioner László Andor warns heading ‘steadily weakening pro-European mainstream disastrous membership democracy compatible’ (Andor 2013: 3) Sustaining entities example) synonymous cause get trapped equilibrium’ sum managing repairing reasons) normatively charged 39 Several transcend Stephan Leibfried eroded conduct own ’ (Leibfried 2010: 254) lost control pressures integrated transferred authority: ‘The [EU] centre generates social-policy producing mandates (…) Diminished memberstate weakness restricts innovative (Ibid 278) regulate negatively innovate far-reaching induces downward pressure (‘social dumping’) advanced qualified (mostly women) heavy manual (men) transport Intensified intra-EU whereby lowest production Maslauskaite nuanced discussion) spectre large-scale never materialized enlarged resulting interplay lacunae (domestic) implementation heterogeneous entity Fears tourism Postwar itself emigration region: EU14 sharply (Diez Guardia Pichelmann 2006; acquired population15 studies emphasize broadly (European) host (fiscal) gains offsetting shortand medium term16 doing integrating foreign overrepresented informal low-skilled low-paid atypical collar sector; destination (pointing ‘brain waste’) addition except numbers intraEU Of foreign-born worldwide EU; nonEU grandparents abroad 11% returned spouse 2012:7) Population themselves fertility tend resemble conclusive sizeable unprecedented) migration17 EU8 accessed disturbances countries18 ‘Polish plumber’ debate19 France re-emerged Similar UK20 tense neighbouring Ukraine Belorussia gave stark patterns21 easily resolved perfectly heated debates ending transitional restrictions Bulgarian Romanian ‘liberal paradox’ (Hollifield 2008): globalising open finance security forces restrictive protectionist confront able legislation Migration fit Ministers (December controversial posting-of-workers enforcement directive resolve administrative practical abuse circumvention regulations fraudulent practices temporarily revised falls Merely few (May liability subcontracting chains Out million recorded originated former communist CEE EU-27 accounted movements 2012:9) Diez (2006) follows: ’Turning surprisingly immigration-induced composition Exploiting expanded datasets statistically economically subsets workforce reduces unskilled-intensive sectors Likewise leads sharp comparably imperfect substitutes endogenous native exposure specializing occupations build comparative advantage communication-intensive tasks Furthermore females supply availability firms adjust technologies prominence becoming symbol undesirable eastern British Prime Minister David Cameron treaties changed withhold allowances immediately deep inflow Czech Republic Ireland); hardly Austria); strongly intensified Denmark) 41 wages: Viking Laval judgments unions’ matters precedence liberal applicable thought paragraph; signalled legislative Mario Monti (2010) raised his March widen Bruun Bücker enough ought equal freedoms blocked parliaments using ‘alarm procedure’ highlights deeper resisted collective bargaining no-go authorities; applied judgements unsustainable: argues predictable imposed companies post accepted mean reconsider respective roles authorities nationwide politically contexts operates intrinsic imperatives trans-border services; communities nationally duties Ferrera 2005) Direct imposition ‘market requirements’ ‘negative Pierson ’Predictability’ respected providers Blauberger preserves bargaining: ‘[B]oth reaffirm introduce exercise correspond ‘hard core’ directive’ (p 117-118) Danish game ‘subsidiarity’ write ‘politically’ sentence nature (linked SMEs) intervene unnecessary harmful past; cf coalition’s 42 (1995) Treaty: policy25 mobile entrenching non-discrimination nationality limit citizens; insist territory; exclusive administer migrants’ claims piecemeal closely law activity entrepreneurial obviously: activity? regime implying exclusively Fortunately acknowledge non-economic exemption treaty’s distinction ‘economic’ ‘welfare’ (or ‘solidarity’) always clear-cut continually redrawing fine ‘solidarity’ 1960s 900 topics agriculture placed first) thirds decides case-by-case great deal insecurity range options prohibited) (elaborated below) blame ‘Europe’ makers solutions reluctant asking ‘Do activity?’ put ‘To organise point: driven irrespective funded reimburse obtained patients waiting lists) ask prior authorization ambulatory uncertainties surrounding settled Directive (2011/24/EU) Patients’ Rights Cross-border Healthcare (Council reaches paragraphs 43 patient hindering ownership (who optician’s shop?) planning (can pharmacies geographical area?) hospital not-for-profit status?) professionals quota doctors uncertainty fixing aid contracting payers heart (CJEU) tries deciding applicability indirect (but unlikely) ‘services interest’ systems; certainty neat issues’ belonging sphere spheres emphasising ordering clearer grey institutions found Article formulates requirement Will role? Opinions diverge EESCs (legally binding) represents intends draw annual (EESC 9TFEU remained dead letters Witte competences establishment pro-active 2010:34) incorporation (Ibid: 36); Internal Market Services recalls (EP (esp Commission) Impact Assessments (SIA) limited: SIA’s generalised policies; SIA visible designing necessarily rhetorical statement plays deliberations mentioned unintended hours junior perform 44 judgement27 Opinion) reference 9) Potentially Advocate referred Opinion workers) revision reasoning court: “To primary mandatory authorises safeguarding certain restrict law’s something exceptional warranting strict interpretation” (Case C-515/08 dos Santos Palhota §53)28 follow refrained referring clearly prompt redirections (Vielle foregoing precise: entertain meaning lives born; benefit medical residence… obligations… duality views concerned: ‘we’ (multidimensional) denying (national vs EU) virtuous Consecutive intrinsically handle29 convergence’ enlargement dumping’ demonstrated politics ‘mutual ‘redistribution’; similarly disposed personal Case C-544/10 Deutsches Weintor eG v Land Rheinland-Pfalz thank pointing Iceland Macedonia Montenegro Serbia Turkey official candidates Albania Bosnia Herzegovina concluded association preparing 45 actors serve: superfluous luxury (an solidarity’ reciprocity) ‘small repairs’ construction addressing flaws Or Andor: sticking Maastricht orthodoxy ‘is sustainable: altered destroyed EMU’s winners losers’ 2013:3) complemented (such stabilisation) substantive model’ (ESU) Fernandes (2013a) convincingly blocks Rompuy’s June 20112a): frameworks (Ibid) (‘If reinforcing feasible feasible’); reinforce Our supports conclusion: deepen capital; Last documented counteract stake support; Eurobarometer continues decline30 destiny supported narrative doomed notwithstanding Note (somewhat) 46 saw (spontaneous) actively more: division labour: adoption Already scholars started arguing obvious community other; visited briefly 2; Eurozone’s conclusion overlook fifty fathers’ assumptions stipulations non-trivial (broadly understood non-discrimination) outlines historical analysed processes? activism31 ideal) (Wallace 2010) involvement story tell Treaties powers treaty requirements variations industrial relations exemptions granted) medium-sized protected burdens obviously coercion (Rhodes activist Brussels obstacles formidable: institutionally unanimity protect prerogatives opposition (notably UK) hurdles anti-discrimination policy32 Parliament’s track pushing 47 Regulation Community: 1959 Regulations No 1408/71 883/2004 gender sound 119 EEC) mid-1970s directives (a) interpretation (b) legitimation ambitious (c) helped protective non-existent States33 catalysts shaping women’s Europe; pure legislation: gender-equal polity critics ‘myth’ (Macrae 171) stance eighties nineties paved Directives Anti-Racism Employment) done Amsterdam prohibition discrimination longstanding ‘nationality’ ‘gender’ grounds ‘racial origins religion sexual orientation’ safety workplace important) Safety Work (89/391 daughter hazards chemical agents (98/24/EC) biological ( 2000/54/EC) electromagnetic (2004/40/EC) asbestos (83/477/EEC) Rhodes ‘treaty-base game’ stretched ‘health safety’ workers’ firm missing Atypical (91/383/EC) Pregnant (92/85/EC) generous countries; allowing voting (QMV) contested Time (2003/88/EC) weekly allowed derogations Workers’ (94/33/EC) prohibited eighteen (again allowed) Works Councils established (Directive 94/45/EC) 1994 reach cross-industry dates mid-1990s 1997 original broadened conditions) (extended issues) worker output Around 60 1987 (Vaubel 2008) Occupational (OSH) parental harassment laws choose stay 160) 48 consultation subjects initiated explicitly strike impose lock-outs chapter blocking minority ‘northern enlargement’ 1995) Parental (96/34/EC) Part-time (97/81/EC) Fixed-term (1999/70/EC) prime Euro-corporatism endowed Reference Examples dismissals (75/129/EEC); procedural redundancies (98/59/EC) employees undertakings (77/187/EEC) worker’s event mergers (2005/56/EC) compensation insolvency (80/987/EEC) importantly machinery unprecedented body Crucially synthesis represented Machinery (89/392/EEC) contributed occupational accidents illnesses (Fraser ‘exported’ rest ISO ‘EN ISO’) (‘market surveillance’) products begs suffering industry representatives devote scarcer Following strengthened treatment occupation 2000/78) aims discriminations Company Statute companies; (2002/14/EC) 2002 moved (2004/113/EC) combating sex (cf removed failed hard-fought 49 attaining non-executive board-member positions: voted overwhelming (November backing abovementioned exposed encountered Finally acquisition preservation supplementary (occupational) excludes transferability Once Single Act (1986) enshrined ‘Cohesion constitutional text 1988 Funds34 meant throwing money problems…It willingness redress groups’ (Delors 1988) undergone radical respects35 (ERDF) (ESF) Cohesion grew modest 1975 (35% 347 billion Euros) 2007-2013 thereby largest item recipient 4% 2004) (about 0 46% Each ‘Delors Packages’ 1992 respectively allocations (Jouen injection sine qua non fairness establishing prospect EMU36 (Manzella Mendez concentrated beneficiaries targeted (since disadvantaged received 81 2007- 2013; 2014-2020 16% repeatedly tried ‘Structural Funds’ rural fisheries ‘independent’) largest: job-creating (mainly businesses) declining 1958 1993 finances environment networks involves co-financing (2014-2020) ‘less developed’ (GDP capita < 75% average) (new intermediate category of) ‘transition region’ 90% ‘more > fourth transformation here: involved 1970’s decided 1969 2009:23) 50 richest eligible funding ‘something everyone’ 2007) (sometimes conflicting) spent programming leeway preferences) (abandoning target approach): embedding socio-economic underwent conditionality Especially controls tightened overly bureaucratic checks multi-annual (inspiring approaches ESF) additionality substituted expenditure) concentration smaller supra) partnership (ensuring NGOs) evaluation monitoring (improving administration) manifold territory multiannual criticism policy-makers academics stakeholders: claim loosely spreading thinly underresourced (d) excessively (macro-) (Allen 2010; Manzella well-documented (micro) van Gerven 2014; Verschraegen wrote request Danuta Hübner he place-based ‘EU’s (Barca He insisted returning enhancement viewing handicaps paradigm aligning dysfunctions which: mantra priorities: (NRP’s)37; Partnership Agreements detail (CSF) governing 37When formally stressed agricultural g) 51 funds38 avoiding overlaps; existed 199439 generalized funds: streams Country-Specific modify resort suspend (CSRs) seriously breached; Ex-ante conditionality: chance effectively implemented; (rather rules) Joint Action Plans counterfactual evaluation; Simplification envisaged ‘cutting red tape’ table wishful thinking); % envelope earmarked (ESI) concrete (one reporting ‘performance reserve’ incentive results) promoting actually shift policy: interested purpose) amount (even course MFF negotiations)40 Agricultural Rural (EAFRD) Maritime Fisheries (EMFF) inherent aspect (1992-1994): criteria join complete catch endowment (transport environment) rationale commitments (until control) beneficiary until invoked subsequently revoked requested conditionalities Other innovations (outside ceilings MFF) Emergency Aid Reserve (humanitarian civil operations disasters State) Globalisation help reintegrate restructuring) Euro 150 2013a) reserve 5%) reward projects; seldom Erasmus+ programme (40% higher) Horizon 2020will (around 30%) predecessor FP7 newly ‘Fund Most Deprived’ (FEAD) food homeless innovation (some facilitate donations sources supermarkets) 52 ‘close field’ security; ‘making delivering opinions arranging consultations’ (Treaty 118) policies: ‘Member shall co-ordinate policies’ 105) conjunctural stipulates ‘shall consult taken’ 103) firmly anchor states’ socalled (BEPG 121 nonbinding monitor consistency Important ‘warning’ conform annually 2003) ‘recommendation’ legally pioneer structured ‘policy coordination’ inspiration looser ‘OECD technique’ (economic surveys 1960s) persuasion soon revealed ineffective coordinating (Math 2002) defend unpopular electorate stability discipline ‘correction’ codify (EES) Extraordinary 199741 (EMCO)42 visibility coined ‘Open Coordination’ (OMC) experimental instrument drew spillover (van Riel der Meer mirrored EES: Conclusions describe best main goals’ 2000: §37) Still guidelines (with timetables) quantitative qualitative benchmarks (against world) Copenhagen Summit signature White Paper contours Essen advisory committees SPC) 53 periodic peer mandate (2000) (2001) (2004) (SPC)43 Importantly ‘at levels’ society/e-Europe 8) 13) ‘OMC’ enterprise wording co-ordination (Zeitlin happened post-Lisbon enthusiasm Level headed Wim Kok assessed stated fallen expectations ‘a improvement process’ (Kok 2004:42) naming shaming faming 43) conclusions re-launched ‘Lisbon II’ focused ‘Jobs’ ‘Growth’ (BEPG) merged ‘Integrated Guidelines’ (NRPs) ‘parallel’ integral weak) corrected replaced intended ‘to smart cohesion’ allencompassing Strategy) concretely pillars: thematic inclusion) Thematic seven flagship ‘Inclusive growth’ 2020’s objectives; 20-64 lifting exclusion; flagships ‘An jobs’ Platform poverty’ (EPAP); finally Integrated Guideline relate Semester starts identifying (AGS) Convergence undertake: Country-specific discussed amended Committees Economics Finance (ECOFIN) 160 54 sight subsumed budgets ‘balance books’ Radical content tools implementing ‘Six-pack’ reinforced (MIP) relies elements: warning ‘MIP scoreboard’ consisting eleven scoreboard Alert Mechanism marks MIP; Preventive action: adopt preventive package corrective arm cases: (EIP) (up 1% GDP) Six-pack reverse (RQMV) sanctions recommendation unless votes ‘semi-automatic decision-making’ procedure wide-ranging (SGP) strengthening fostering strengthens (EDP) breached criterion (sanctions RQMV) furthermore known ‘Two-pack’ Two-pack integrates Fiscal Compact’ law) Unsurprisingly resulted CSRs (Degryse (Costamagna partial rebalancing slowly acquiring trial error begun formalise continue preparation paying poverty) ‘given’ successfully despite Certainly ‘socialization’ Semester’ (Barcevicius slow evolution clarification) remarkable (DG) EMPL surveillance’ analytical toolbox includes (JAF) (SPPM) chosen ‘being tough’ ‘comply explain’ Semester) securing lend prescriptions coming ‘contractual arrangements’ hopes resilient (Social) template areas44 centralized regimes ‘soft’ ‘soft approach’ coordinated Package’ (SIP) 2013a; sets coherent Europeanlevel addresses features encompassing Agendas choice false dichotomy Recommendation ‘Investing Children: breaking disadvantage’ Whether consequently leverage acknowledged besides non-state NGOs intervention the1990s operating lobbying mobilizations (Bauer surprising distinctive OMC: ‘streamlined’ 2006) confirmed ‘reinvigorated’ Roma adopts 2013c) 56 stakeholders’ involving Inbas usefulness (Frazer policy-making enriching knowledge ideas experiences ‘on ground’ enhances stakeholder awareness contributing much-needed Dialogue45 communautaire promoted (TFEU Articles 151-155) submitting directive; amend agreement’s promotes employee representation consulting Reflecting takes levels: Bipartite (launched 1985 Jacques Delors Val Duchesse) (organisations representing employers Tripartite Cross-industry ‘intersectoral’) covers principally (ETUC) BUSINESSEUROPE (private employers) CEEP (public UEAPME (small enterprises) Sectoral EU: brings 62 federations represent employers’ associations set-up bipartite SDC) 000 multinational companies) (also concertation) crossindustry best-known ‘Tripartite Employment’ Decision 2003 ensuring met twice conception input heavily Volume 2’ Mark Carley 2012a) whom 57 Agreement negotiation distinct courses consultations shaped partners’ (very short) ‘golden years’ 1995-1999 Consultations reconciliation professional 1995 agreements: part-time fixed-term accord sea aviation Secondly autonomous Laeken: (independent) (each 2-3 years) teleworking Instead signatories’ organisations ‘in work-related 2006-2008 violence 2009-2010 statements publication guides seminars conferences vein (including railway sector) (frameworks codes orientations) declarations (guides manuals) impressive: 650 texts 1980s three-quarters practice? dealing seafarers’ assigned ‘interoperable’ rail 58 Convention (e) ‘sharp injuries’ needles scalpels) telework Autonomous crystalline silica (a hazardous substance) certificates hairdressing competence whenever impact) crucially –and patchy constraining) evaluate pointed vast array non-binding (OSE faces mismatch waves complicated (Pochet 2003): implement unknown tripartite usually consultative role; wake erode downgrade eliminate bipartite/tripartite decentralized company decentralizing pressures) industries coverage frequently under-resourced absent run-up accession ran projects providing robust explored mildly partners’ (key) unwilling unable negotiate outnumber successes divisions weaken prefers members) bodies oppose withdrawn promoter 59 ‘supporter’ shadow law’ committee drink (January inland waterway transport; football players’ Adopt 188 representativeness (incl chemicals irritants pregnant labelled ‘red challenged government46 concentrate (especially Europe) Perhaps meantime proven promising possibly directives) willing According disproportionately Daily Mail (9 April ‘Hairdressers banned wearing heels jewellery nanny drawn Sun ‘Hair Hitlers’ (10th hairdressers Hairdressers Federation Coiffure representative Building recognise respond clarified intellectually objectives: cracking instruments; explain ‘nut 3’) dissociated: regression mean: ‘harmonisation’: respecting 61 Reconciling stringent differentiation experimentation cracked enhanced? ‘human asymmetry’ wish panacea mutually supportive Successful well-designed ‘Package’ ‘Pact’; committed investment; is: Suppose nuts’ hide tuning undifferentiated orientations semi-sovereign unrelated retain responsibilities bear dimensions regain alternatively surpasses tot (nuts 3-8) methodology constituted straightforward circles ambiguities Refining Scoreboard Imbalances ‘auxiliary’ alert ministers (Barcevičius targets48 recently Genuine nervousness used49 3-7 read exhaustive ‘(social) Also ‘mainstreaming’ Initially add ‘At-risk-of Exclusion’ (AROPE) auxiliary intention enlarge accompanying side 63 ‘scoreboard’ few) inform Council’s confirmation “the relevance indicators” §38) “The developments” §39) unsatisfactory precise vis- à-vis deemed strands perception (Natali 2013:257; Dervis ‘Europe incentives’ Leonard Zielonka (2012: 35) ‘growth compact deficits Spain) percent break spiral sure sucks financing deficit) (EIB) cheating qualifies approval ” Alternatively concentrating outstanding uncommitted investment50 Additional grants/co-financing strand want considerations importance) weary picking council Arginger “all monitored goals) Specifically start-ups unemployment” projects51 Rather re-opening revisits posing re-orient edifice wellperforming reform52 Which well-conceived instrument’ 2012b 2013d) objectively (that reboot convergence) perceived embodying ‘bribery’ (Pisany-Ferry provoke popular resistance bailout ‘(…) sanction Instrument’ debated bilateral tells retake ones launching aiming (2012b) President Rompuy pertain exactly? (involving others)? (Economic Adjustment) excluded53? CSR’s NRP’s suggested Commissariat Général (2013)? really (legal arise54)? Who negotiating renovation university buildings enrolment graduation far: ‘timely correction’ 30) ’sound’ ’before difficulties’ Ibid: 32) attempt sort implicitly acknowledging kicked timing factor: difficulties conditional disbursement authors) stipulate 36) 65 partners?)? (what amounts talking about55?) (loans grants guarantees)? questions; lag envisage top-down56 dictating ‘principal-agent incentives) agreed57 Rubio argument) echo supporting ‘inclusive corresponding expenditures dependent say: resort) payments careful reflection pertinence Vanden Bosch (2013:18-19) estimates vary €30bn €75bn; submitted approval; ‘mutually home-grown’ connected §32) ‘partnerships’ ‘involvement (Tokarski Verhelst penalize Tokarski cap suspended correction sufficient: contradicts reinforces suspensions policies) trigger macro-divergence overlap 66 Operational (OP’s) ‘contracts’ ensured interventions areas59 reformed ‘constructive thus: Does reform’? cyclical circumstances contributes Presidents60‘ 2012b) Recently economists lawyers scientists permanently controlled Germany’s (Glienicker elaboration Allard 2013): (Enderlein Drèze Durré contributors benefactors articles ‘strategic progress’ 1303/2013 laying ‘debate funds’ (Articles 53) ‘summary report’ send 2016 evaluations Presidents Eurogroup 67 (Dullien Marjolin (1975) MacDougall (1978) ‘basic (12 months) beginning organizing proposals61 fifth ‘considering floors fair collective-bargaining Interestingly consideration ‘calling encouraging removing (building EURES platform) facilitating portability mobility’ (Bundesregierung lends decent Admittedly French-German formulated vague Switzerland (Schulten carefully specifies Returning Justice’s resting ‘confirmed’ authorities) accept Accepting embrace mobility62 positively universally affirmed 68 once; definitely evolutions Germany63 UK64 engage sixth therefore: (EAPN in-depth examination heterogeneity behalf extend schemes 2013)66 plans (EC) 987/2009 simplifying granting situations 2013c: 10) coalition agreement: EUR 2015 won’t 2017 debate: Chancellor Exchequer George Osborne pounds hour unusual Britain distribute spoils draft ‘every guarantees 92/441/EEC 2008/867/EC support’ (60% income) (EESC) contracted study introducing guaranteed investigates scenarios equivalised (Peña-Casas 69 rich’ poor’ richer attempts upscale opening putting disposal foreseeable (introducing leverage) bite (this 2020) realistic useful indicated decoupled vice versa intellectual seventh dialogue?67 stepping-stone annex Partner’s invite them?) Funding campaigns networking? Communication)? vehicle improved? formal) views? Thirdly fruit Industrial strategies? ultimate responding CJEU’s transition green economy?) Summing eighth this: forward: NGO’s unimportant uncontroversial 70 arriving mirroring monthly meetings 1998) special deputies gaining traction Sub-Committee(s) elections) (Chopin Fabre Glienicker euro-Treaty euro-budget ninth underscored confronted: tenth selection initiatives: 71 Against backdrop outset sufficiently constraining exploration coincidence favours quo medium-term cherish juncture underestimate discount massive widening twenty-eight 500 accompanied peace barely conceivable post-war reconstruction acquis; quintessence pact’68 getting stronger Maybe near sluggish 72 years; euroscepticism69; (2013b) who’s Scenario C subtitle 73 Adema W P Fron M Ladaique (2011) Really Expensive? OECD: 123 http://piketty pse ens fr/files/Ademaetal2011OECD pdf Brooks K Bluedorn J Bornhorst F Christopherson Ohnsorge Poghosyan T Staff Team ‘Toward Area’ Discussion SDN/13/09 September http://www imf org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1309 Allen D Competing Pressures Reform?’ Wallace H Pollack (Eds Policy-Making Sixth Edition Oxford: Oxford University Press pp 229-252 L ‘Can orthodoxy?’ VOX voxeu org/article/can-we-move-beyond-maastricht-orthodoxy Aiginger Cramme O Ederer S Liddle Thillaye ‘Reconciling Short Long Run: Governance Reforms Solve Crisis Beyond’ Brief (September Accessed http://ec europa eu/research/social-sciences/pdf/policy-briefswww-for-europe-122012_en (2009) Agenda Reformed Place-based Approach Meeting Challenges Expectations’ Independent prepared europarl eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/barca_report_/bar ca_report_en Barcevicius E Weishaupt Assessing Coordination: Institutional Design Influence Palgrave: Bauer (2002) “The Programmes” Journal Studies 40(3) 381–400 … remaking jurisprudence 19:1 109-126 N Critical II courage ETUI N° 4/2012 helsinki fi/katti/foundations/publications/Policy_Brief-EEESPolicy-N%C2%B04- 2012-EN-5 Bundesregierung ‘France Together Growth’ Pressemitteilung 187/13 Berlin: Presse- und Informationsamt bundesregierung de/ContentArchiv/DE/Archiv17/_Anlagen/2013/05/2013-05- 30-dt-frz-erklaerung-englisch pdf?__blob=publicationFile&v=5 Cantillon B (eds Reduction States? 74 Chopin ‘L’Europe sociale levier d’intégration zone euro’ Question d’Europe n°292 Fondation Robert Schuman robert-schuman eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-292-fr général ‘Quel projet pour l’Europe?’ d’introduction au débat à stratégie prospective strategie gouv fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/CGSP-note-Europe ‘Council 1311/2013 2014-2020’ OJ 20/12/2013 884- 891 http://eurlex eu/LexUriServ/LexUriServ do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:EN:PDF Roadmap Doc 16359/13 (2013c) ‘Recommendation Integration states’ consumer 2011/24/EU patients’ 88/45 ‘Cost-Benefit: Survey’ 75 683- 735 https://courses cit cornell edu/econ335/out/benefit%20cost%20survey Costamagna Action: Weakening Dimension?’ LPF-WEL http://papers ssrn com/sol3/papers cfm?abstract_id=2367768 Managing Fragile CESifo 40-45 Spending 885 cesifo-group de/DocDL/cesifo_wp885 governance’ Brussels: Institute etui org/Publications2/Working-Papers/The-new-European-economic-governance Jepsen Pochet 05 org/Publications2/Working-Papers/The-Euro-crisis-and-its-impacton-national-and-European-social-policies Glitz Ortega Immigration Trends Policies Empirical Evidence IZA 7778 http://ftp iza org/dp7778 (1988) Address parliament Be Austere Growth?’ social-europe eu/2012/06/can-there-be-austere-growth/ Trechsel Damjanović Hellquist Hien Ponzano ‘Legislating Lisbon: Opportunities Parliament’ Florence eui eu/Projects/EUDO/Documents/EUDOLegislatingafterLisbon(SD) Dullien ‘A stabilization device Selected (DG eu/social/BlobServlet?docId=10437&langId=en euro-area stabilizer: pays?’ Inclusion) eu/social/BlobServlet?docId=10438&langId=en ‘Fiscal stimulation CORE paper 2013/13 http://uclouvain be/cps/ucl/doc/core/documents/coredp2013_13 ‘Labour Patterns Challenges’ Directorate-General n° 256 eu/economy_finance/publications/publication644_en ‘Widening eapn eu/images/stories/docs/NRPs/2013-EAPN-NRP-Report ‘Working Minimum Income’ Anti-poverty network europolitics info/pdf/gratuit_en/279353-en ‘Opinion indicators’ Own-initiative SOC/482 http://eescopinions eesc eu/viewdoc aspx?doc=ces/soc/soc482/en/ces1960- 2013_00_00_tra_ac_en doc ’Opinion ‘Strengthening TFEU’ (own-initiative opinion) 2012/C 24/06 http://eur-lex do?uri=OJ:C:2012:024:0029:0034:EN:PDF Enderlein Guttenberg Spiess ‘Blueprint area’ Reports Notre –Jacques eng notre-europe eu/011-16659-Blueprint-for-a-Cyclical-Shock-Insurance-in-theeuro-area html (2012a) ‘Fifth Parent-Thirion G Vermeylen Houten Lyly-Yrjänäinen Biletta Cabrita Publications Office eurofound eu/pubdocs/2011/82/en/1/EF1182EN 76 ‘Sustainable workforce’ Vendramin Valenduc Molinié Volkoff Ajzen Léonard Luxembourghttp://www eu/pubdocs/2012/66/en/1/EF1266EN (2012c) ‘Trends Green Mostafa eu/pubdocs/2012/28/en/1/EF1228EN work–life perspective’ Anxo Franz Kümmerling Dublin eu/pubdocs/2012/73/en/1/EF1273EN ‘Health wellbeing Ardito d’Errico Leombruni Pacelli eu/pubdocs/2013/02/en/1/EF1302EN COM(2013) 83 ‘Policy Implementation package’ eu/social/BlobServlet?docId=11150&langId=en COM (2013)690 (2013d) ‘Towards Deep 165 03 (2013f) inferences culture p eu/education/policy/strategic-framework/doc/pisa2012_en (PIAAC): Implications October eu/education/policy/strategic-framework/doc/piaac_en (2013h) DirectorateGeneral Culture Luxembourg: 496p https://mail businessoutlook belgacom be/OWA/redir aspx?C=5ef56a3039354f999a8696f31a0 7eea6&URL=http%3a%2f%2fec eu%2fsocial%2fBlobServlet%3fdocId%3d11365%26la ngId%3den 77 ‘Standard 79’ spring eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_first_en Guide Dialogue’ blueprint Launching Debate’ (2012)777 final/2 2012’ (2012d) geographic press release http://europa eu/rapid/press-release_IP-12- 960_en htm?locale=en Education: Investing outcomes’ 669 do?uri=COM:2012:0669:FIN:EN:PDF ‘Impact Fund’ (‘general regulation’) Inclusion- policy) 19/20 DECEMBER Conclusions’ EUCO 217/13 13/14 205/12 Herman 120/12 collaboration 25/26 7/10 Presidency crisis’ 2012/2003(INI) Services: Play Steps 2012/2144(INI) A7-0273/2013 ‘Legal EMU’ 78 ‘Macro-economic qren pt/np4/np4/?newsId=3016&fileName=file875 how?’ 98 eu/media/socialdimensionsforeumfernandesmaslauskaitenejdisept2013 pdf?pdf=ok Deepening Model? Federal Chancellery (2005) Boundaries Welfare: spatial Fraser ‘’Social ‘Internal Market’: False Dichotomy? Directive’ ose be/files/publication/OSEPaperSeries/Fraser_2012_OpinionPaper7_0412 Frazer Involving Belgian Exclusion 14-15 Leschke Intra-EU org/content/download/7621/72801/file/WP+2012 13+Web+version Golden Restoring lustre Washington: crises looming’ Die Zeit bruegel org/nc/blog/detail/article/1173-towards-a-euro-union/ ‘(Why) Did forget history? Lessons Failed Conditionality Debates 80s’ Research be/files/publication/OSEPaperSeries/Greer_2013_OseResearchPaper11 Changing Crisis: Necessity Unifying Concept’ Intereconomics Review Vol July/August 200-206 Hollifield Hunt V Tichenor (2008) Liberal Paradox: Immigrants Markets SMU Law 61(1): 67-98 79 GmbH Engender asbl Study Stakeholders’ Involvement GmbH/Engender Available at: stakeholderssocialinclusion eu/site/en/finrep Jouen Pact: Weathering Crisis’ notreeurope eu/media/cohesionpolicy_m jouen_notreeurope_april2012 Kaczmarczyk Lesińska Okólski ‘New Migration: View Multidisciplinary Perspective’ ANU Centre Briefing Series August http://ces anu edu au/sites/ces au/files/2012/2012- 10%20New%20Patterns%20of%20European%20Migration Facing Challenge chaired OOPEC Left Judges Markets?’ 253-281 Policy: Between Fragmentation Washington/DC: Brookings Institution Vienna Incentives: Regain Trust Citizens Foreign Relations (London) http://ecfr eu/page/-/ECFR58_EUROPE_INCENTIVES_REPORT_AW Macrae Gender Equal Polity: Myths Realities’ JCMS 155–174 turning Policy’ eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/8_manzella_final-formatted Realities 97 Math « européenne Les grandes politique économique d’emploi quelles inflexions ? » Chronique internationale l’IRES 34-45 http://hussonet fr/am783 (chair) ’Report ‘Economic 1980’ eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter7/19750308en57r eportstudygroup 80 (1977) ‘Report integration’ eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter8/19770401en73 macdougallrepvol1 Market: Europe’s society’ eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en pdfMorel Palier Palme State? Ideas Natali ‘Future Prospects Vademecum (Brussels: ETUI/OSE 245–63 NESSE regions’ authored nesse fr/nesse/activities/reports/activities/reports/mind-the-gap-1 Dialogue: Prospects’ Final etuc org/IMG/pdf/Dialogue_social_2010_Rapport_OSE_CES_EN Aspects Experts (summary) in: (74) 99-123 Peña-Casas Ghailani Nicaise Vers revenu européen rapport l’Observatoire (OSE) Comité Économique Européen Bruxelles Pisani-Ferry ‘Bribery Times ft com/intl/cms/s/0/6e3f7458-6faf-11e2-956b- 00144feab49a html#axzz2qNwS59cm Le croisée chemins Reflets vie 2003/4 Tome XLII 45-58 cairn info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2003-4-page- htm Efficacy Experimentation’ 281-306 area?’ 104 eu/011-17405-Which-financial-instrument-to-facilitatestructural-reforms-in-the-euro-area Schulten Schäfer Bispinck Rieger Ringger Baumann Husson ‘Theses Düsseldorf Zurich Paris boeckler de/pdf/wsi_2005_thesen_mindlohn_en cohesion: 2013’ eu/social/BlobServlet?docId=10976&langId=en -H intergouvernemental créé conférence Messine Rapport chefs délégation aux Ministres Affaires étrangères (The Market) unizar es/euroconstitucion/library/historic%20documents/Rome/preparation/Sp aak%20report%20fr Body Austerity Kills’ York Basic Books ‘Macroeconomic Added Unnecessary Burden? EGMONT Royal egmontinstitute be/papers/12/eur/EPB13 advocacy Hegmann Neumärker Europäische aus politöokonomischer Perspective Metropolis Verlag Marburg 309- 328 Need Means’ Rivista Italiana di Politiche Pubbliche 2/2013 221-247 Mechelen Goedemé protection: Clarifying Conundrum In: Marx Nelson Flux Hampshire (UK): Palgrave Macmillan 271-317 Diris & Verbist KULeuven Euroforum Needs Pact’ X ‘Money Making Egmont be/paperegm/ep57 Gürocak Politics? Europeanisation Dutch Published online 02 Policies: Belgium (still) Best Pupil Class?’ 82 ‘Under radar? austerity’ 91- be/files/bilan2012/Vanhercke_2013_Bil_soc2012_EU_SocPOl_Austerity_EN ‘The 2020’ Oxymoron? 141-174 org/Publications2/Books/Social-developments-in-the-European-Union-2010 Vaubel ’The labor Organisations 435-465 Verpoorten Activation Europeanization Mechanisms 21(1): 1–18 http://esp sagepub com/content/21/1 toc ‘How work: lessons mainstreaming’ Lörcher Schömann (Eds) Hart Publishing 105-122 Anatomy Modes’ 69-106 ‘Introduction Co-ordination Question’ Magnusson Strategies -Peter Lang 19-33 (% 20-64) 2008-12 -1 excl DE -3 -0 -7 -4 -8 -11 -9 -2 -6 Slovenia Source: Force 84 After almost universal quarterly (indeed earlier) 15-64) 2004-08 -5 -12 85 reaching 9% 15-24) -10 -22 -13 86 exaggerate full-time Relating meaningful dramatically 15-24who entirely NEETs) 87 constant 2004-1012 (Annual change) 2008-10 2010-12 2004-12 renewed 88 Change na Note: DK LU RO 2010-11; 2004-11 89 Proportion 2003-2011 population) 2007-11 IE AT EU-SILC (those disposable median) (there increased) emphasizing 90 2005-2012 total) 2005-08 EU27 -16 -14 Na -21 -29 -18 BG relates 2006 non-affordability indicative EUSILC 91 (Note s extreme included varies tie-periods 92 deflated deflator accounts 93 gross -15 -41 -31 -20 -25 -66 -24 -60 -35 -59 -19 -46 -33 t 94 2004-2011 2010-2011 -28 -23 95 96 -17 -39 110 15-64 EU2 NonEU27 BE EL ES FR IT CY NL PT FI SE column country; 2004; non-EU27 LFS 2004-02008 Total Men Upper Women Tertiary 99 (15-64) 2007-2012 %-point 2007-10 2010-11 2011-12 2007-12 Same Non-EU GR database calculations review) 100 Coefficient variation 2001- Luxembourg70 shortly after) 101 102 appendix examine demonstrate value-added underlies 2000-2012 2000-12 US Japan 25% 103 Exports ex 107 181 170 177 ordered r specialization globalization closer Consequently expected stand Fourthly 105 Shares 2000-2011 Percentage 2000-08 2008-11 2000-11 Canada Korea China Russia Brazil Mexico India pharmaceuticals 106 (Cont f manufactures columns 2000- imports equipment medium-to-high-tech tends 12-year unchanged dominates accounting whereas manufacturing unit greatly extra-EU manufactured (much 108 compile EFTA share; thirdly UK; fourthly fallen; fifthly falling goods; sixthly listed Rep Balance 109 ADRESS PHONE FAX EMAIL Rue Science B-1000 +32 893 info@friendsofeurope org www friendsofeurope • facebook com/friendsofeurope foe twitter