Beschouwingen bij ‘De Toekomst is Jong’

Download presentation
Kind-en-Gezin_Toekomst_is_Jong_Vandenbroucke_6.10.2016

Beschouwingen bij ‘De Toekomst is Jong’
Frank Vandenbroucke
Universiteit van Amsterdam
Conferentie ‘De Toekomst is Jong’
Kind en Gezin, 6 oktober 2016
Structuur van de presentatie
• Focus op kinderen en hun – ongelijke – omgeving
• Drie foute tegenstellingen
• Kansarmoede in Vlaanderen
• Harde knelpunten
• Lokaal verbindingsbeleid
• Nood aan concretisering
Structuur van de presentatie
• Focus op kinderen en hun – ongelijke – omgeving
• Drie foute tegenstellingen
• Kansarmoede in Vlaanderen
• Harde knelpunten
• Lokaal verbindingsbeleid
• Nood aan concretisering
Drie foute tegenstellingen
• Gelijke kansen scheppen  gelijke resultaten verzekeren
• Universele voorzieningen  selectieve voorzieningen
• Materiële tekorten  immateriële tekorten
OESO: kansen en resultaten, vicieuze cirkels van ongelijkheid
Gemiddelde vaardigheid in wiskunde, in functie van
onderwijsachtergrond ouders (PEB) en inkomensongelijkheid in de
samenleving
240
250
260
270
280
290
300
0,18 0,23 0,28 0,33 0,38
Vaardigheid wiskunde
Ongelijkheid in de samenleving (Gini )
Low PEB Medium PEB High PEB
OECD, In It Together: Why Less Inequality Benefits Us All, Paris, 2015, p. 28
WHO (Marmot Review, 2013): ‘de oorzaken van de oorzaken’
• Sociale ongelijkheid inzake gezondheid is groot
• “One response … is to ensure universal coverage of health
care. Another is to focus on behavior – smoking, diet, and
alcohol – that cause much of these health inequities but are
also socially determined. The review endorses both of these
responses. But the review recommendations extend further –
to the causes of the causes: the conditions in which people
are born, grow, live, work and age and inequities in power,
money and resources that give rise to them.”
WHO (Marmot Review, 2013): proportioneel universalisme
• Marmot Review “There is a social gradient in health : health is progressively
better the higher the socioeconomic position of people and communities. It is
important to design policies that act across the whole gradient and to address
the people at the bottom of the social gradient and the people who are most
vulnerable. To achieve both these objectives, policies are needed that are
universal but are implemented at a level and intensity of action that is
proportionate to need – proportionate universalism.”
• Jong en Gezond: “We stellen een aanpak voor welke toepasbaar is voor alle
zwangeren, kinderen en hun ouders (universele aanpak) maar waarbij de
intensiteit van de ondersteuning en de wijze waarop die geboden wordt sterk
kan variëren naargelang de ondersteuningsnood van de zwangere, het kind
en/of de ouders (proportionalisme). Voor zeer specifieke doelgroepen kunnen
additionele programma’s worden voorzien.”
Drie foute tegenstellingen
• Gelijke kansen scheppen  gelijke resultaten verzekeren
• Universele voorzieningen  selectieve voorzieningen
• Materiële tekorten  immateriële tekorten
Het is mogelijk vicieuze cirkels te doorbreken…
• Marmot review: “Evidence shows that high-quality early years
services, with effects on parenting, can compensate for the effects
of social disadvantage on early child development. Given the nature
of early childhood, the services that support this stage of life are
intergenerational and multiprofessional, include health, education
and social welfare and are aimed at parents as well as children.”
• Peter Adriaenssens: “De effecten van armoede zijn omkeerbaar
door stimulatie, door steun aan het gezin, door een buurt rond het
gezin waar burgers kwetsbaarheid respecteren en niet als etiket
hanteren dat uitsluiting meebrengt. De vertraging in ontwikkeling
kan dus terug aangezwengeld worden, en dat des te meer als vroeg
met de gepaste stimulatie begonnen wordt. Als we alle ouders, ook
de zwakke, kunnen ondersteunen in hun nestvorming, dan hoeft
armoede niet noodzakelijk te betekenen dat de capaciteiten van
hun kinderen in de knop geknakt worden.”
Het is mogelijk vicieuze cirkels te doorbreken…
• Marmot review: “Evidence shows that high-quality early years
services, with effects on parenting, can compensate for the effects
of social disadvantage on early child development. Given the nature
of early childhood, the services that support this stage of life are
intergenerational and multiprofessional, include health, eduation
and social welfare and are aimed at parents as well as children.”
• Peter Adriaenssens: “De effecten van armoede zijn omkeerbaar
door stimulatie, door steun aan het gezin, door een buurt rond het
gezin waar burgers kwetsbaarheid respecteren en niet als etiket
hanteren dat uitsluiting meebrengt. De vertraging in ontwikkeling
kan dus terug aangezwengeld worden, en dat des te meer als vroeg
met de gepaste stimulatie begonnen wordt. Als we alle ouders, ook
de zwakke, kunnen ondersteunen in hun nestvorming, dan hoeft
armoede niet noodzakelijk te betekenen dat de capaciteiten van
hun kinderen in de knop geknakt worden.”
Drie foute tegenstellingen
• Gelijke kansen scheppen  gelijke resultaten verzekeren
• Universele voorzieningen  selectieve voorzieningen
• Materiële tekorten  immateriële tekorten
Europese Commissie (2013): een sterke aanbeveling
• Sociaal investeringspakket
• Aanbeveling: ‘Investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van
achterstand doorbreken’
o Toegang tot arbeidsmarkt en werk dat loont voor ouders
o Betaalbare en goede kinderopvang
o Inkomensondersteuning door kinderbijslag, herverdeling…
o Kwaliteit van en toegang tot sociale dienstverlening,
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting…
o Betrokkenheid van kinderen zelf (rechten)
Structuur van de presentatie
• Focus op kinderen en hun – ongelijke – omgeving
• Drie foute tegenstellingen
• Kansarmoede in Vlaanderen
• Harde knelpunten
• Lokaal verbindingsbeleid
• Nood aan concretisering
Kind en Gezin: kansarmoede neemt toe
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2015
niet-Belg en kansarm
Belg en kansarm
niet-Belg en nietkansarm
Belg en niet-kansarm
‘Verharding’: inkomen, werk & opleiding domineren
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inkomen
Arbeid
Opleiding
Huisvesting
Ontwikkeling
Gezondheid
Tekorten inzake werk èn scholing versterken elkaar
0
10
20
30
40
50
60
70
Laag-VL Mid-VL Hoog-VL Laag-EU15 Mid-EU15 Hoog-EU15
Materiële deprivatie (3 items)
Werkintensiteit van het huishouden
Deprivatierisico [0-17] laaggeschoolde ouders
Deprivatierisico [0-17] middengeschoolde ouders
Deprivatierisico [0-17] hooggeschoolde ouders
Berekening: Julie Vinck, CSB, UA, SILC 2011
Harde knelpunten
• Inkomensbeleid (nettoloon bij werk, werkloosheidsuitkeringen, leefloon,
kinderbijslag…) en tariefbeleid
• Werk voor laaggeschoolden: nood aan een nieuwe beleidsdynamiek
• Onderwijs
o Kleuterparticipatie: inschrijving, maar vooral: aanwezigheid; rol van scholen,
LOP’s, K&G, lokale overheden…
o Overgangen
o Onderwijshervorming en ongekwalificeerde uitstroom
o Differentiële financiering werkingsmiddelen scholen
o Lange schoolvakanties
o …
Structuur van de presentatie
• Focus op kinderen en hun – ongelijke – omgeving
• Drie foute tegenstellingen
• Kansarmoede in Vlaanderen
• Harde knelpunten
• Lokaal verbindingsbeleid
• Nood aan concretisering
Lokaal verbindingsbeleid
• Jong en overal thuis:
o “Zowel de kwaliteit van de fysieke ruimte en de sociale leefomgeving als van de
basisvoorzieningen voor jonge kinderen en hun gezin bepalen in grote mate hoe rijk of arm de
ontplooiingskansen van kinderen zijn.”
o “Vlaanderen heeft verschillende basisvoorzieningen voor kinderen en hun gezinnen
(basisonderwijs, preventieve gezinsondersteuning, jeugdwerk…): we beschouwen de nauwe
samenwerking tussen voorzieningen en diensten voor kinderen en gezinnen in een wijkgericht
netwerk ook als een basisvoorziening.”
o “… intense samenwerking in een wijkgericht netwerk…”
• Voorwaarden voor succes:
o Centraal beleid moet sterk zijn in elk domein (kinderopvang, onderwijs, …)
o Centraal beleid moet aandacht hebben voor transities
o Lokaal beleid moet ‘op het terrein’ gaan
o Lokaal beleid heeft middelen nodig
o Lokaal beleid moet kunnen leren uit wederzijdse ervaringen
o Lokaal beleid moet echt kunnen regisseren (cf. Filip De Rynck)
Lokaal beleidsvermogen is cruciaal
Structuur van de presentatie
• Focus op kinderen en hun – ongelijke – omgeving
• Drie foute tegenstellingen
• Kansarmoede in Vlaanderen
• Harde knelpunten
• Lokaal verbindingsbeleid
• Nood aan concretisering
Beloftevolle maar te concretiseren beleidsvoorstellen
• Jong en gezond schetst hoe een ‘universeel generiek zorgpad’ voor
alle (aanstaande) ouders en kinderen tot de leeftijd van 6 er zou
kunnen uitzien, en hoe dit geïntensifieerd kan worden (o.b.v.
richtlijn KCE, consultschema K&G, consultschema CLB…)
• Te concretiseren:
o rol en profiel van een ‘perinatale zorgcoördinator’…
o … en het netwerk dat haar/hem ondersteunt (Huizen van het Kind?
Lokale multidisciplinaire netwerken?)
o inkanteling in de reguliere gezondheidszorg (transities!)
o inbreng van de federale ziekteverzekering (o.m. betaalbaarheid, maar
ook financiering actoren)