Lezing Directieseminarie Emmaüs


Download presentation

2017-09-27_Presentatie_Emmaüs_Antwerpen

Sociale uitsluiting en sociale onzekerheid: hoe ver reikt onze ambitie? Frank Vandenbroucke Lezing Directieseminarie Emmaüs Antwerpen 27 september 2017 Structuur • (arbeidsmarkt) onzekerheid (pensioendebat) Uitsluiting: opleiding armoederisico 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% BE-L DE-L FR-L NL-L BE-M DE-M FR-M NL-M BE-H DE-H FR-H NL-H Laaggeschoold Middelgeschoold Hooggeschoold Aandeel mensen (beneden 60) in een zeer werk-arm huishouden 2014 16% Huishoudens met lage werkintensiteit 14% 12% EU BE 8% DE 6% FR 4% NL 2% Bron: SILC 2015 Individuele werkloosheid huishoudwerkloosheid Polarisatie => ‘verwachte huishoudwerkloosheid’ – veronderstelling: jobs zijn random verdeeld over huishoudens verwachte hangt af van de grootte huishoudens: alle = alleenstaanden: individuele koppels: huishoud (individuele werkloosheid) * geobserveerde Niveaus polarisatie (Figuur 4 Corluy & Vandenbroucke) Verklaringen voor het verschil tussen België andere landen Alleenstaanden: Alleenstaanden hebben zwakker individueel profiel (geslacht leeftijd herkomst woonplaats) De werkloosheidskloof sterke zwakke profielen is groter dan Koppels: Meer homogamie BE? Laaggeschoolde Vlaanderen: werkzaamheid 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 25-64 25-49 50-64 Middelgeschoolde Hooggeschoolde Wie deze wat hun kansen? Drie historische beleidslijnen sinds 2003-2004 Activering Structurele lastenvermindering doelgroepkortingen Dienstencheques Bijdragepercentages functie kwartaalloon (actuele situatie) Bijdrage% Basisbijdrage % doelgroep (1000) Verhouding ‘lageloongrens’ brutominimumloon federale RSZ NAR Federaal akkoord ‘tax shift’: bijdragepercentages situatie 2019) 2019 Evolutie lastenverminderingen hoge lonen RSZ; 2014: gemiddelde eerste twee kwartalen Bijdrage dienstencheques werkgelegenheid (op basis scholingsniveau) Ca 1/5de laaggeschoolde vrouwen die werken CRB (25-64) zorgjobs (isco 513) schoonmaakjobs 913) 7% zorg (513) schoonmaak (913) 3% Nederland 1% Een nieuwe beleidsimpuls nodig maar… Doelgroepenbeleid 25-54 Personen arbeidshandicap Langdurig werklozen Toekomst economie buurtdiensten…? Tijdelijke Werkervaring? PWA Wijk-werken? Groeipad economie? Zorg aanvullende thuiszorg + onderwijs: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt scholen-VDAB functies ontbinden (job carving) Onzekerheid: pensioendebat Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 (juni 2014) Consensus Geen alarmisme … wel grondige structurele hervorming zekerheid bieden Verandering pensioen-uitkeringsratio incl private pensioenen ( ) 70 60 50 40 30 20 10 Uitkeringsratio 2013 Het contract: intergenerationele risicodeling Pensioenen onzekerheden omzetten zekerheden Opties Defined benefit (vaste prestatie) contribution bijdrage) ambition (stabiele verhouding) Fixeer… Pensioen Bijdragevoet (netto) pensioen- uitkeringsratio Economisch risico Gedeeld Demografisch Risico actieven gepensioneerden sociaal contract zonder maatschappelijk compromis draagvlak Bronnen m b t ongelijkheid arbeidsmarkt F beleid: Belgische Case Christen-democratische reflecties jg nr 1 maart 2016 V (2015) werk Leuvense Economische Standpunten 2015/149 Faculteit Bedrijfswetenschappen-CES KULeuven Dienstencheques: vraagstuk erkenning S&D Jaargang 72 nummer Februari pp 32-41 statistische bijlage op website M Dejemeppe B Van der Linden Réduction des cotisations patronales: tout miser sur les bas salaires Regards Economiques Octobre European Commission The Ageing Report Economy 3/2015 www pensioen2040 belgie be Schokkaert Devolder Hindriks Towards an equitable and sustainable points system A proposal for pension reform Belgium Discussion Paper Series 17 03 Department of Economics February pensioen punten: naar nieuw jongeren ouderen 2017/162 Economie Bedrijfswetenschappen Alle publicaties: frankvandenbroucke uva nl